SFS 2011:602 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

110602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 och 2 till författningssamlingsförord-

ningen (1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2011:602

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:602

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande

Benämning

Förkort-

Särskild föreskrift

myndighet

ning

2 Senaste lydelse 2010:1444. Ändringen innebär bl.a. att Fiskeriverket tagits bort ur
förteckningen.

Finansinspektionen

Finansinspektionens
författningssamling

FFFS

Försvarsmakten

Försvarets författ-
ningssamling

FFS

Utnyttjas också av
Fortifikationsver-
ket, Totalförsvarets
forskningsinstitut
och Försvarets ma-
terielverk

Försäkringskassan

Försäkringskassans
författningssamling

FKFS

Utnyttjas också av
Myndigheten för
internationella
adoptionsfrågor

Havs- och vatten-
myndigheten

Havs- och vatten-
myndighetens
författningssamling

HVMFS

Högskoleverket

Högskoleverkets för-
fattningssamling

HSVFS

background image

3

SFS 2011:602

Bilaga 2

3

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i
författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

Myndighet

Hur kungörande får ske

Särskild föreskrift

3 Senaste lydelse 2010:172. Ändringen innebär bl.a. att Fiskeriverket tagits bort ur för-
teckningen.

Finansinspektionen

Föreskrifterna publiceras
elektroniskt och hålls till-
gängliga hos myndigheten

Medgivandet gäller t.v.
och endast bilagor till
föreskrifter om kapital-
täckning och stora ex-
poneringar

Havs- och vatten-
myndigheten

Föreskrifterna publiceras
elektroniskt och hålls till-
gängliga hos myndigheten

Medgivandet gäller t.v.
och endast föreskrifter
om realtidsstängning
av fiskevatten och
fiskeförbud vid uppfis-
kad fiskekvot

Konsumentverket

Konsumentverkets tekniska
föreskrifter

Medgivandet gäller t.v.
och endast föreskrifter
om analysmetoder

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011