SFS 2011:603 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

110603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18

december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

2

(underhållsförordningen).

Reservforum

2 §

Om det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen och annan

behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Erkännande och verkställbarhet

3 §

Svea hovrätt är behörig domstol för det förfarande om erkännande som

avses i artikel 23, för det förfarande om verkställbarhet som avses i artikel
27 och för det förfarande om ändring som avses i artikel 32.

4 §

Vid beslut med anledning av en ansökan om att ett utländskt avgörande

ska erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige ska Svea hovrätt
bestå av en lagfaren domare.

5 §

Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett

beslut om erkännande eller verkställbarhet tillämpas bestämmelserna i rätte-
gångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut, om inte annat följer av
underhållsförordningen.

En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har ansökt om er-

kännande eller verkställbarhet, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra
veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har prövat ansökningen om erkännande eller verkställ-

barhet får inte delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

SFS 2011:603

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:603

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6 §

Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett

beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångs-
balken om överklagande av en hovrätts beslut, om inte annat följer av under-
hållsförordningen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande.

Förnyad prövning

7 §

I fråga om förnyad prövning enligt artikel 19 tillämpas vad som före-

skrivs om särskilda rättsmedel i rättegångsbalken, lagen (1971:289) om all-
männa förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen (1971:291), om
inte annat följer av underhållsförordningen.

Verkställighet

8 §

Om ett utländskt avgörande är verkställbart utan att det behövs någon

verkställbarhetsförklaring, eller om en ansökan om verkställbarhetsförkla-
ring bifalls, får det utländska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalken
som ett motsvarande svenskt avgörande. Om det inte finns någon motsvarig-
het till det utländska avgörandet, verkställs avgörandet som en dom.

Första stycket gäller inte om annat följer av underhållsförordningen.

9 §

Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan

om verkställbarhetsförklaring, ska hovrättens beslut anses innefatta ett beslut
om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbal-
ken.

10 §

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att avgöra frågor om

hinder mot och uppskov med verkställighet enligt artikel 21. Vid över-
klagande av ett sådant beslut tillämpas 18 kap. utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)