SFS 2011:604 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

110604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1904:26 s. 1) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Frågor som gäller vårdnaden om barn får tas upp i äktenskapsmål. Om

barnet vistas här i landet, ska sådana frågor alltid prövas enligt svensk lag.

1. Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.
2. Har en fråga om underhåll tagits upp i ett äktenskapsmål före ikraft-

trädandet, går inte svensk domstols behörighet förlorad och tillämpas 3 kap.
6 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

2 Senaste lydelse 1973:942.

SFS 2011:604

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011