SFS 2011:606 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekre-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tesslagen (2009:400) </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 36 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 34 kap. 10 a �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 34 kap. 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>34 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Internationellt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller hos den myndighet som �r centralmyndighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols<br/>beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och verkst�llighet av domar samt<br/>samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft13">2 f�r uppgift om en enskilds</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">personliga eller ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde<br/>eller n�gon n�rst�ende till denne lider skada eller men om uppgiften r�js.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>36 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">eller ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon<br/>n�rst�ende till denne lider skada eller men om uppgiften r�js och uppgiften<br/>f�rekommer i</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. �rende enligt lagen (1999:997) om s�rskild f�retr�dare f�r barn, <br/>2. �rende om adoption enligt 4 kap. f�r�ldrabalken, <br/>3. �rende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 � f�r�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">balken, eller </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">4. �rende om f�rvaltarskap.<br/>Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga eller</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ekonomiska f�rh�llanden, om en part beg�r det och det kan antas att den en-<br/>skilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider skada eller men om uppgiften<br/>r�js och uppgiften f�rekommer i</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:606</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:606</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. �ktenskapsm�l,<br/>2. m�l eller �rende enligt f�r�ldrabalken i annat fall �n som anges i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �rende enligt lagen (1989:14) om erk�nnande och verkst�llighet av ut-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">l�ndska v�rdnadsavg�randen m.m. och om �verflyttning av barn, eller</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. m�l eller �rende enligt r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den 18</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">december 2008 om domstols beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och<br/>verkst�llighet av domar samt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 18 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 36 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 34 kap. 10 a �, samt n�rmast

f�re 34 kap. 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

34 kap.

Internationellt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet

10 a �

Sekretess g�ller hos den myndighet som �r centralmyndighet enligt

r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols
beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och verkst�llighet av domar samt
samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet

2 f�r uppgift om en enskilds

personliga eller ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde
eller n�gon n�rst�ende till denne lider skada eller men om uppgiften r�js.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

36 kap.

1 �

Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga

eller ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon
n�rst�ende till denne lider skada eller men om uppgiften r�js och uppgiften
f�rekommer i

1. �rende enligt lagen (1999:997) om s�rskild f�retr�dare f�r barn,
2. �rende om adoption enligt 4 kap. f�r�ldrabalken,
3. �rende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 � f�r�ldra-

balken, eller

4. �rende om f�rvaltarskap.
Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska f�rh�llanden, om en part beg�r det och det kan antas att den en-
skilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider skada eller men om uppgiften
r�js och uppgiften f�rekommer i

1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

SFS 2011:606

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:606

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

1. �ktenskapsm�l,
2. m�l eller �rende enligt f�r�ldrabalken i annat fall �n som anges i f�rsta

stycket,

3. �rende enligt lagen (1989:14) om erk�nnande och verkst�llighet av ut-

l�ndska v�rdnadsavg�randen m.m. och om �verflyttning av barn, eller

4. m�l eller �rende enligt r�dets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den 18

december 2008 om domstols beh�righet, till�mplig lag, erk�nnande och
verkst�llighet av domar samt samarbete i fr�ga om underh�llsskyldighet.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

Denna lag tr�der i kraft den 18 juni 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

;