SFS 2011:606 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 36 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 34 kap. 10 a §, samt närmast

före 34 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

34 kap.

Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

10 a §

Sekretess gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt

rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols
behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt
samarbete i fråga om underhållsskyldighet

2 för uppgift om en enskilds

personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

36 kap.

1 §

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga

eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldra-

balken, eller

4. ärende om förvaltarskap.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

SFS 2011:606

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:606

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första

stycket,

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av ut-

ländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, eller

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18

december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)