SFS 2011:608 Lag om ändring i miljöbalken

110608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 13 §, 21 kap. 7 §, 22 kap. 4

och 6 §§, 24 kap. 7 och 13 §§, 25 kap. 3 §, 26 kap. 3 § samt 28 kap. 9 § mil-
jöbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

13 §

2

En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § ska innehålla de uppgifter

som är rimliga med hänsyn till

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. allmänhetens intresse, och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra

planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åt-
gärder.

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och de-

taljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen, ska myndigheten eller
kommunen samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som be-
rörs av planen eller programmet. För planer och program på nationell nivå
ska samråd i stället ske med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten och andra berörda statliga förvaltningsmyndigheter.

21 kap.

7 §

3

Om mark- och miljödomstolen finner att en verksamhet eller åtgärd

endast kan tillåtas enligt 2 kap. 9 § första stycket eller 10 § eller enligt 7 kap.
29 §, ska mark- och miljödomstolen med eget yttrande överlämna frågan till
regeringen för prövning. Detsamma gäller om regeringen ska pröva tillåtlig-
heten enligt 17 kap. 1 § eller om regeringen har förbehållit sig prövningen av
tillåtligheten enligt 17 kap. 3 §.

Om mark- och miljödomstolen finner att ett mål hos domstolen rör även

ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än sådant som avses i 1 kap. 1 §,
ska domstolen med eget yttrande överlämna målet till regeringen för pröv-
ning. Detsamma gäller om Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndig-

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 2004:606.

3 Senaste lydelse 2010:923.

SFS 2011:608

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:608

heten begär att målet av sådan anledning ska överlämnas till regeringen. Är
det fråga om en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten, Fortifika-
tionsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, ska dom-
stolen alltid med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för pröv-
ning.

22 kap.

4 §

4

Ett exemplar av ansökningshandlingarna och av kungörelsen ska

skickas till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkolle-
giet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen och den
eller de berörda kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Om det kan antas att det allmänna fiskeintresset eller
något annat allmänt intresse inte berörs av verksamheten, behöver dock inte
handlingarna skickas över.

Kungörelsen ska även skickas till berörda kommuner och andra myndig-

heter vars verksamhet kan beröras av ansökan.

6 §

5

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen ska, när det
behövs, föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna
intressen.

En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra all-

männa intressen inom kommunen.

24 kap.

7 §

6

Ansökan om prövning som avses i 3–6 §§ får göras hos mark- och

miljödomstol av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kam-
markollegiet och länsstyrelsen. Om frågan ska prövas av någon annan myn-
dighet än domstol eller av kommun, får den tas upp utan någon särskild
framställning. Frågor om omprövning enligt 5 § andra och tredje styckena
får tas upp utan särskild ansökan.

En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får även göras

av en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med
stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket. Har tillståndet meddelats av länsstyrelsen,
görs ansökan hos länsstyrelsen.

13 §

7

Om en vattenverksamhet eller en vattenanläggning, som har utförts i

enlighet med ett tillstånd enligt denna balk, medför skador som inte förut-
sågs av mark- och miljödomstolen när tillståndet meddelades, får den skade-
lidande framställa anspråk på ersättning enligt 31 kap.

Om fråga är om betydande skador för enskild eller för något allmänt in-

tresse, får begäras sådana ändringar på verksamhetsutövarens bekostnad av
vattenverksamheten eller vattenanläggningen som, utan att medföra skador
för tredje man eller väsentliga olägenheter för tillståndshavaren, är ägnade

4 Senaste lydelse 2008:1406.

5 Senaste lydelse 2010:923. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2010:923.

7 Senaste lydelse 2010:923.

background image

3

SFS 2011:608

att förebygga eller minska framtida skador. I fråga om allmänna intressen
förs talan av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkol-
legiet, länsstyrelse eller kommun.

Anspråk på grund av oförutsedda skador ska för att få tas upp till prövning

framställas till mark- och miljödomstolen inom fem år eller den längre tid,
högst tjugo år, som kan ha bestämts i samband med tillståndet. Tiden räknas
från utgången av den av domstolen bestämda tiden inom vilken arbetena ska
vara utförda.

Vid skada som avses i 7 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet utgår tiden för framställan dock aldrig tidigare
än två år från det att skadan uppkom.

Bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130) gäller inte anspråk enligt

denna paragraf.

25 kap.

3 §

8

I mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt verksamhet eller om-

prövning enligt 24 kap. 3–6 §§ eller 7 kap. 15 § lagen (1998:812) med sär-
skilda bestämmelser om vattenverksamhet ska Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, länsstyrelsen och tillståndshavaren
svara för sina kostnader vid mark- och miljödomstolen. I mål enligt 24 kap.
5 § som avser omprövning för att tillgodose allmänna intressen ska den
myndighet som ansökte om omprövning dessutom svara för kostnader vid
mark- och miljödomstolen som uppkommer för andra motparter än till-
ståndshavaren. Detta gäller dock inte omprövning enligt 24 kap. 5 § första
stycket 11. Gäller ett mål enligt 24 kap. 5 § första stycket 10 omprövning för
att förbättra en anläggnings säkerhet ska dock tillståndshavaren i stället för
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och läns-
styrelsen svara för senast nämnda kostnader.

26 kap.

3 §

9

Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,

generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna
(tillsynsmyndigheter) i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Bestämmelser om tillsyn finns också i lagen (1999:381) om åtgärder för

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige be-

stämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap.,
med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd, och
över avfallshanteringen enligt 15 kap.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får över-

låta åt en kommun som begär det att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn
som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet. Detta gäller inte
verksamheter som utövas av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försva-
rets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

8 Senaste lydelse 2010:923.

9 Senaste lydelse 2010:1542.

background image

4

SFS 2011:608

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

28 kap.

9 §

Den som är beroende av hur en vattenverksamhet bedrivs, allmän åkla-

gare och tjänsteman vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
har rätt att få tillträde till platser för vattenståndsmätare, vattenmätare eller
observationsrör samt att ta del av anteckningar som verksamhetsutövaren är
skyldig att föra om vattenstånd, vattnets avrinning eller de vattenmängder
som har tillgodogjorts.

Tjänstemän hos Havs- och vattenmyndigheten och fisketillsynsmän som

har förordnats för detta ska ges tillfälle att utöva tillsyn över att ett villkor till
skydd för fisket fullgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)