SFS 2011:609 Lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

110609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22, 23, 25, 26 och 36 §§ lagen

(1976:997) om vattenförbund ska ha följande lydelse.

22 §

2

En avskrift av utlåtandet med besvärshänvisning ska skickas till

Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen.

23 §

När förrättningen slutligt har prövats, ska samtliga handlingar skickas

till Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över alla vattenför-

bund.

25 §

3

I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning enligt denna

lag gäller fortfarande i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vatten-
lagen (1983:291) om förrättningsmål. Det som sägs i 13 kap. vattenlagen om
vattendomstol respektive Vattenöverdomstolen ska gälla mark- och miljö-
domstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Det som sägs om nämn-
demän respektive vattenrättsråd ska gälla särskilda ledamöter respektive tek-
niska råd.

En sådan kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) ska

tillsammans med en avskrift av besvärshandlingarna skickas till Havs- och
vattenmyndigheten och länsstyrelsen.

26 §

Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen får föra talan mot be-

slut i fråga om förbundsbildning, verksamhetens inriktning eller verksam-
hetsområdets avgränsning.

36 §

En överenskommelse mellan samtliga medlemmar i ett vattenförbund

har samma verkan som ett beslut vid en ny förrättning, om överenskommel-
sen godkänns av en förrättningsman som länsstyrelsen förordnar enligt 11 §.
Om en ny medlem ska anslutas till förbundet, fordras dessutom att denne har
biträtt överenskommelsen.

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 1983:663.

3 Senaste lydelse 2010:927.

SFS 2011:609

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:609

En avskrift av förrättningsmannens beslut ska skickas till Havs- och vat-

tenmyndigheten och länsstyrelsen. När beslutet har vunnit laga kraft, ska
samtliga handlingar skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

;