SFS 2011:610 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

110610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 § och 9 kap. 4 § lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följan-
de lydelse.

6 kap.

10 §

En årlig fiskeavgift enligt 6 § ska tas ut från och med kalenderåret

närmast efter det år då arbeten eller andra åtgärder som inverkar på vatten-
förhållandena påbörjades eller då beslut om lagligförklaring meddelades till
och med det år då verksamheten läggs ned.

Årlig fiskeavgift enligt 5 eller 6 § ska före varje kalenderårs utgång beta-

las till Havs- och vattenmyndigheten.

Engångsavgift ska betalas till Havs- och vattenmyndigheten senast vid

den tidpunkt som anges när avgiften bestäms.

9 kap.

4 §

2

På begäran av någon som vill bedriva vattenverksamhet men som än-

nu inte har ansökt om tillstånd, får mark- och miljödomstolen förordna en
sakkunnig som på verksamhetsutövarens bekostnad gör nödvändiga under-
sökningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 2010:937.

SFS 2011:610

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011