SFS 2011:611 Lag om ändring i lagen (2006:924) om Antarktis

110611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:924) om Antarktis;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 § lagen (2006:924) om Antark-

tis ska ha följande lydelse.

38 §

Beslut som i det enskilda fallet har meddelats av någon annan än re-

geringen eller en allmän domstol enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut

om tillstånd som en förvaltningsmyndighet har meddelat enligt denna lag el-
ler enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

SFS 2011:611

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011