SFS 2011:612 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

110612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1929:405) med vissa
föreskrifter angående tillämpningen här i riket av
svensk-norska vattenrättskonventionen av den
11 maj 1929;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1929:405) med vissa

föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrätts-
konventionen av den 11 maj 1929

2 ska ha följande lydelse.

9 §

3

Då ansökan angående en verksamhet, vilken ingivits till myndighet i

Norge, inkommit till Utrikesdepartementet, ska den jämte tillhörande bilagor
sändas till mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen. Vad som nu sagts
ska även gälla i fråga om upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15
i konventionen.

Sedan de i första stycket avsedda handlingarna inkommit till mark- och

miljödomstolen eller länsstyrelsen ska denna genast utfärda kungörelse om
ansökan. Kungörelsen ska innehålla dels uppgift om verksamhetens beskaff-
enhet och omfattning samt de verkningar, som därav kan väntas uppkomma
inom svenskt område, dels underrättelse om vad sakägare, som vill hos
norsk myndighet framställa erinran i anledning av verksamheten, har att
iaktta samt om att erinringar i anledning av ansökan ska inom en viss, i kun-
görelsen utsatt tid insändas till mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.
Kungörelsen ska innehålla tillkännagivande att ett exemplar av ansöknings-
handlingarna finns tillgängligt på mark- och miljödomstolens eller läns-
styrelsens kansli eller på annan lämplig plats som mark- och miljödomstolen
eller länsstyrelsen bestämmer. Genom mark- och miljödomstolens eller läns-
styrelsens försorg ska kungörelsen så snart det kan ske införas i ortstidning.
Ett exemplar av kungörelsen ska dessutom sändas till Utrikesdepartementet,
Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och andra
statliga myndigheter vilkas verksamhet kan beröras av ansökan samt till be-
rörda kommuner.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer

underrättelse om frågans fortsatta behandling där, ska också ett sådant med-
delande kungöras på sätt som nu har angetts.

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Lagen omtryckt 1998:863.

3 Senaste lydelse 2010:994.

SFS 2011:612

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:612

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Är verksamheten av beskaffenhet, att någon menlig inverkan därav här i

riket uppenbarligen icke är att motse, erfordras ej kungörelse, som ovan
nämnts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)