SFS 2011:613 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

110613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter upp-

gifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av va-
ror: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyn-
digheten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskolle-
gium, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läke-
medelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv,
Sveriges riksbank, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ack-
reditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen. Tullverket ska vidare
på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos
Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 2010:772.

SFS 2011:613

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011