SFS 2011:614 Lag om upphävande av lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt

110614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1985:139) om ersättning
för intrång i enskild fiskerätt;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1985:139) om ersättning för

intrång i enskild fiskerätt ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

SFS 2011:614

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011