SFS 2011:615 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

110615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34, 35, 47, 50 c, 50 h, 50 i och

51 §§ fiskelagen (1993:787) ska ha följande lydelse.

34 §

2

För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter med-

delade med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer utse fisketillsynsmän.

För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EU:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken har en fisketillsynsman som förordnats därtill
och annan befattningshavare hos Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen
eller annan myndighet i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden
av bestämmelser om fiske rätt att

1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, loka-

ler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller han-
teras för att där göra de undersökningar och ta de prover som behövs för till-
synen utan att ersättning lämnas,

2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,

och

3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åt-

gärden.

En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag en-

ligt 47 §.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid till-

synen.

Vid tillsyn för kontroll av efterlevnaden av EU:s förordningar om den ge-

mensamma fiskeripolitiken gäller andra stycket också för EU:s institutioner
och av institutionerna utsedda inspektörer.

�vervakningen av fisket i Torneälvens fiskeområde får utföras av gemen-

samma finsk-svenska patruller. Vid gemensam övervakning i den svenska
delen av fiskeområdet har behörig finsk personal observatörs status.

Behöriga övervakningsmyndigheter ska vid behov utbyta information

med finsk myndighet.

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 2010:901.

SFS 2011:615

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:615

35 §

3

De myndigheter som regeringen bestämmer får meddela de föreläg-

ganden och förbud som behövs för att denna lag, föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen eller föreskrifter om fisket i EU:s förordningar om den ge-
mensamma fiskeripolitiken ska efterlevas. Ett beslut om föreläggande eller
förbud får förenas med vite.

Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller inte följer ett meddelat föreläggande, får Havs- och
vattenmyndigheten eller länsstyrelsen besluta om rättelse på hans bekostnad.
I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående före-
läggande.

47 §

4

Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott en-

ligt denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra före-
mål som

1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller
2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.
Befogenheter enligt första stycket har
1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och
2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vattenmyn-

digheten eller länsstyrelsen i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevna-
den av bestämmelser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som inne-

har fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt

anmälas till polismyndigheten eller åklagare. Den som tar emot anmälan ska
förfara som om han eller hon själv gjort beslaget.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller

henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan
att anmäla det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad

ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fångats,
om den är levnadsduglig och det kan ske utan särskilda kostnader eller be-
svär.

50 c §

5

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om sanktionsavgift.

Innan sanktionsavgift åläggs någon ska han eller hon ges tillfälle att yttra

sig.

50 h §

6

En yrkesfiskelicens får återkallas om den har meddelats på grund

av felaktiga uppgifter i ansökan eller om licensinnehavaren vid upprepade
tillfällen har fällts till ansvar för brott mot bestämmelser om fiske.

En yrkesfiskelicens och ett sådant fartygstillstånd som avses i 21 § andra

stycket får återkallas på viss tid, lägst fjorton dagar och högst sex månader.
Detta får ske om innehavaren av licensen eller tillståndet

1. har fällts till ansvar för ett allvarligt brott enligt denna lag,

3 Senaste lydelse 1995:1388.

4 Senaste lydelse 2008:1440.

5 Senaste lydelse 2008:438.

6 Senaste lydelse 2008:438.

background image

3

SFS 2011:615

2. har begått en allvarlig överträdelse som har lett till sanktionsavgift en-

ligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §, eller

3. genom upprepade överträdelser som har lett till sanktionsavgift enligt

föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a § i väsentlig grad har brustit i
skyldigheten att rätta sig efter gällande bestämmelser.

I stället för återkallelse på viss tid får varning beslutas, om det kan anses

vara en tillräcklig åtgärd.

En yrkesfiskelicens och ett sådant fartygstillstånd som avses i 21 § andra

stycket får återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av åter-
kallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att licensen eller tillståndet
kommer att återkallas slutligt enligt andra stycket 1. Beslutets giltighetstid
ska begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt andra stycket.

Ett beslut enligt denna paragraf meddelas av Havs- och vattenmyndig-

heten och gäller omedelbart, om inte annat beslutas. Tiden för återkallelse
räknas från den dag som anges i beslutet, dock tidigast från delgivning av
beslutet.

50 i §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att den som landar en otillåten fångst ska åläggas att
betala en särskild avgift.

Avgiften ska beslutas av Havs- och vattenmyndigheten och bestämmas till

ett belopp som motsvarar den otillåtna fångstens värde. Om det finns sär-
skilda skäl, ska avgiften få sättas ned eller helt efterges.

51 §

8

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen får överklagas hos

1. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk, eller
2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga frågor.
Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall

enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

7 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2008:438.

8 Senaste lydelse 1995:101.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011