SFS 2011:616 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

110616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § epizootilagen (1999:657) ska

ha följande lydelse.

3 a §

2

En veterinär eller någon annan som i sitt yrke kommer i kontakt med

djur eller produkter av djur och som har anledning att misstänka att ett fall av
epizootisk sjukdom har inträffat ska skyndsamt anmäla detta till Statens
jordbruksverk och länsstyrelsen. Anmälningsskyldigheten gäller även den
som är ansvarig för ett laboratorium där sådan sjukdom har konstaterats eller
där det finns anledning att misstänka fall av sådan sjukdom.

Länsstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta Statens veterinärmedicinska

anstalt, distriktsveterinären och den eller de kommunala nämnder som utför
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Om det är fråga om en epi-
zootisk sjukdom hos fisk, ska också Havs- och vattenmyndigheten underrät-
tas, och om misstanken gäller sådan epizootisk sjukdom som kan överföras
till människor även Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och smitt-
skyddsläkaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 2005:102.

SFS 2011:616

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011