SFS 2011:617 Lag om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister

110617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:619) om
djurskyddskontrollregister;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2009:619) om djur-

skyddskontrollregister ska ha följande lydelse.

7 §

Livsmedelsverket, Sametinget och länsstyrelserna ska, för de ändamål

som anges i 5 §, lämna sådana uppgifter som avses i 6 § till Jordbruksverket.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om hur denna uppgiftsskyldig-

het ska fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

SFS 2011:617

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011