SFS 2011:618 Lag om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter

110618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara
fiskerättigheter;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3–7 och 10 §§ lagen (2009:866)

om överlåtbara fiskerättigheter ska ha följande lydelse.

3 §

Av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för pela-

giskt fiske genom individuella kvoter, får Havs- och vattenmyndigheten för
yrkesfiskare med fartygstillstånd bestämma en överlåtbar andel (fiskerättig-
heter). Andelens storlek ska fastställas med ledning av omfattningen av
yrkesfiskarens tidigare fiske under en referensperiod.

4 §

Fiskerättigheter får överlåtas till en annan yrkesfiskare med fartygstill-

stånd, om överlåtelsen inte motverkar syftet med lagen.

Överlåtelsen ska godkännas av Havs- och vattenmyndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt beslut om godkännande fastställa

parternas innehav av fiskerättigheter.

5 §

En yrkesfiskare får ha fiskerättigheter för högst två fartyg samtidigt.

En yrkesfiskares innehav av fiskerättigheter får motsvara högst tio procent

av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för pelagiskt
fiske genom individuella kvoter.

Om det finns särskilda skäl, får Havs- och vattenmyndigheten godkänna

en överlåtelse trots att yrkesfiskaren efter förvärvet har ett större innehav av
fiskerättigheter än vad som är tillåtet enligt första och andra styckena.

6 §

Fiskerättigheter gäller i tio år från dagen för Havs- och vattenmyndig-

hetens beslut om att fastställa fiskerättigheterna.

Fiskerättigheter som fastställs i ett beslut om att godkänna en överlåtelse

gäller endast under den tid som återstår av de ursprungliga fiskerättighet-
ernas giltighetstid.

7 §

Havs- och vattenmyndigheten får besluta att dra in eller begränsa fiske-

rättigheter om innehavarens fartygstillstånd har återkallats eller begränsats.

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

SFS 2011:618

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:618

10 §

Havs- och vattenmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)