SFS 2011:619 Förordning med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

110619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområ-

det för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar,
vattendrag och hav.

2 §

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande

och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar
förvaltning av fiskeresurserna.

3 §

Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och

de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov före-
slå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

4 §

Myndigheten ska samordna uppföljning och utvärdering av miljö-

kvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i
balans samt levande kust och skärgård. Myndigheten ska i fråga om sitt mil-
jöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken
rapportering som behövs.

5 §

Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen under miljöbalken och

samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,

2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken

tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna
myndighetens synpunkter tidigt i processen,

3. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga

eller har stor betydelse för havs- och vattenmiljön eller fisket,

4. vara samlande i vatten- och havsmiljöarbetet genom att samordna vat-

tenmyndigheterna för genomförandet av förordningen (2004:660) om för-
valtning av kvaliteten på vattenmiljön,

5. arbeta med frågor som rör havsplanering,
6. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen och ansvara för

genomförandet av landningskontrollen,

SFS 2011:619

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:619

7. inom sitt ansvarsområde ansvara för skydd av naturtyper och arter samt

andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav,

8. i samråd med Naturvårdsverket fördela medel för miljöövervakning,

uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter
samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för
genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljö-
tillståndet inom sitt ansvarsområde,

9. ansvara för att samla in grundläggande information om fiskbestånden

samt fisket och annat nyttjande i sjöar, vattendrag och hav och särskilt svara
för att datainsamling och rådgivning i fråga om fiskbestånden och fisket
bedrivs i enlighet med rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 feb-
ruari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning
och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskap-
liga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken

1,

10. inom sitt ansvarsområde främja forskning och utvecklingsverksamhet

och delta i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd
för myndighetens och verkets arbete,

11. göra kunskaper om havs- och vattenmiljön, fisket och myndighetens

arbete tillgängliga för myndigheter, allmänhet och andra berörda,

12. ansvara för uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som om-

fattas av förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och
vattendrag, förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårds-
projekt och förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården,

13. följa upp och utvärdera de statliga bidrag som omfattas av viltskade-

förordningen (2001:724) när det gäller förebyggande åtgärder och ersättning
för skada som orsakas av säl och rapportera sådan uppföljning och utvärder-
ing till Statens Jordbruksverk, och

14. samverka med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sveriges geolo-

giska undersökning och länsstyrelserna i frågor som har betydelse för bevar-
ande, restaurering och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljön och för
vattenbruket.

6 §

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten

förfogar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

7 §

Myndigheten får bedriva tjänsteexport inom ansvarsområdet för för-

valtningen av fiskeresurserna. Myndigheten får disponera avgifterna.

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio

ledamöter.

1 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).

background image

3

SFS 2011:619

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

13 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

14 §

Myndigheten får ta ut avgifter för tjänster som levereras inom ramen

för myndighetssamverkan inom myndighetens ansvarsområde eller vid
tjänsteexport.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek och får dis-

ponera avgifterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011