SFS 2011:619 Förordning med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

110619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Havs- och vattenmyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten �r f�rvaltningsmyndighet p� milj�omr�-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">det f�r fr�gor om bevarande, restaurering och h�llbart nyttjande av sj�ar,<br/>vattendrag och hav. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska inom sitt ansvarsomr�de vara p�drivande, st�djande</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">och samlande vid genomf�randet av milj�politiken och verka f�r en h�llbar<br/>f�rvaltning av fiskeresurserna. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska verka f�r att det generationsm�l f�r milj�arbetet och</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt n�s och ska vid behov f�re-<br/>sl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska samordna uppf�ljning och utv�rdering av milj�-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">kvalitetsm�len Ingen �verg�dning, Levande sj�ar och vattendrag och Hav i<br/>balans samt levande kust och sk�rg�rd. Myndigheten ska i fr�ga om sitt mil-<br/>j�arbete rapportera till Naturv�rdsverket och samr�da med verket om vilken<br/>rapportering som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ansvara f�r den centrala tillsynsv�gledningen under milj�balken och</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samverka med l�nsstyrelserna f�r att �stadkomma ett effektivt tillsynsarbete,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bevaka allm�nna milj�v�rdsintressen i m�l och �renden d�r milj�balken</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">till�mpas och som handl�ggs hos myndigheter och domstolar samt l�mna<br/>myndighetens synpunkter tidigt i processen,</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. delta i milj�pr�vningar som g�ller fr�gor som �r principiellt viktiga</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller har stor betydelse f�r havs- och vattenmilj�n eller fisket,</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vara samlande i vatten- och havsmilj�arbetet genom att samordna vat-</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">tenmyndigheterna f�r genomf�randet av f�rordningen (2004:660) om f�r-<br/>valtning av kvaliteten p� vattenmilj�n,</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">5. arbeta med fr�gor som r�r havsplanering, <br/>6. ha det �vergripande ansvaret f�r fiskerikontrollen och ansvara f�r</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">genomf�randet av landningskontrollen,</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:619</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:619</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. inom sitt ansvarsomr�de ansvara f�r skydd av naturtyper och arter samt</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">andra fr�gor om biologisk m�ngfald i sj�ar, vattendrag och hav, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. i samr�d med Naturv�rdsverket f�rdela medel f�r milj��vervakning,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">uppf�ljning av milj�kvalitetsm�len och internationell rapportering och efter<br/>samr�d med �vriga ber�rda myndigheter och organisationer ansvara f�r<br/>genomf�randet av milj��vervakningen samt beskriva och analysera milj�-<br/>tillst�ndet inom sitt ansvarsomr�de, </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. ansvara f�r att samla in grundl�ggande information om fiskbest�nden</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">samt fisket och annat nyttjande i sj�ar, vattendrag och hav och s�rskilt svara<br/>f�r att datainsamling och r�dgivning i fr�ga om fiskbest�nden och fisket<br/>bedrivs i enlighet med r�dets f�rordning (EG) nr 199/2008 av den 25 feb-<br/>ruari 2008 om uppr�ttande av en gemenskapsram f�r insamling, f�rvaltning<br/>och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till st�d f�r vetenskap-<br/>liga utl�tanden r�rande den gemensamma fiskeripolitiken</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft22">1,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. inom sitt ansvarsomr�de fr�mja forskning och utvecklingsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och delta i beredningen av Naturv�rdsverkets milj�forskningsanslag till st�d<br/>f�r myndighetens och verkets arbete,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">11. g�ra kunskaper om havs- och vattenmilj�n, fisket och myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">arbete tillg�ngliga f�r myndigheter, allm�nhet och andra ber�rda,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">12. ansvara f�r uppf�ljning och utv�rdering av de statliga bidrag som om-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">fattas av f�rordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sj�ar och<br/>vattendrag, f�rordningen (2009:381) om statligt st�d till lokala vattenv�rds-<br/>projekt och f�rordningen (1998:1343) om st�d till fiskev�rden, </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">13. f�lja upp och utv�rdera de statliga bidrag som omfattas av viltskade-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rordningen (2001:724) n�r det g�ller f�rebyggande �tg�rder och ers�ttning<br/>f�r skada som orsakas av s�l och rapportera s�dan uppf�ljning och utv�rder-<br/>ing till Statens Jordbruksverk, och</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. samverka med Naturv�rdsverket, Jordbruksverket, Sveriges geolo-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">giska unders�kning och l�nsstyrelserna i fr�gor som har betydelse f�r bevar-<br/>ande, restaurering och h�llbart nyttjande av havs- och vattenmilj�n och f�r<br/>vattenbruket. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rfogar �ver �r kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten f�r bedriva tj�nsteexport inom ansvarsomr�det f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">valtningen av fiskeresurserna. Myndigheten f�r disponera avgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:910px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst tio</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">1 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199). </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:619</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska till�mpa internrevisionsf�rordningen (2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r tj�nster som levereras inom ramen</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r myndighetssamverkan inom myndighetens ansvarsomr�de eller vid<br/>tj�nsteexport.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek och f�r dis-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ponera avgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Havs- och vattenmyndigheten;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

Havs- och vattenmyndigheten �r f�rvaltningsmyndighet p� milj�omr�-

det f�r fr�gor om bevarande, restaurering och h�llbart nyttjande av sj�ar,
vattendrag och hav.

2 �

Myndigheten ska inom sitt ansvarsomr�de vara p�drivande, st�djande

och samlande vid genomf�randet av milj�politiken och verka f�r en h�llbar
f�rvaltning av fiskeresurserna.

3 �

Myndigheten ska verka f�r att det generationsm�l f�r milj�arbetet och

de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt n�s och ska vid behov f�re-
sl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling.

4 �

Myndigheten ska samordna uppf�ljning och utv�rdering av milj�-

kvalitetsm�len Ingen �verg�dning, Levande sj�ar och vattendrag och Hav i
balans samt levande kust och sk�rg�rd. Myndigheten ska i fr�ga om sitt mil-
j�arbete rapportera till Naturv�rdsverket och samr�da med verket om vilken
rapportering som beh�vs.

5 �

Myndigheten ska s�rskilt

1. ansvara f�r den centrala tillsynsv�gledningen under milj�balken och

samverka med l�nsstyrelserna f�r att �stadkomma ett effektivt tillsynsarbete,

2. bevaka allm�nna milj�v�rdsintressen i m�l och �renden d�r milj�balken

till�mpas och som handl�ggs hos myndigheter och domstolar samt l�mna
myndighetens synpunkter tidigt i processen,

3. delta i milj�pr�vningar som g�ller fr�gor som �r principiellt viktiga

eller har stor betydelse f�r havs- och vattenmilj�n eller fisket,

4. vara samlande i vatten- och havsmilj�arbetet genom att samordna vat-

tenmyndigheterna f�r genomf�randet av f�rordningen (2004:660) om f�r-
valtning av kvaliteten p� vattenmilj�n,

5. arbeta med fr�gor som r�r havsplanering,
6. ha det �vergripande ansvaret f�r fiskerikontrollen och ansvara f�r

genomf�randet av landningskontrollen,

SFS 2011:619

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:619

7. inom sitt ansvarsomr�de ansvara f�r skydd av naturtyper och arter samt

andra fr�gor om biologisk m�ngfald i sj�ar, vattendrag och hav,

8. i samr�d med Naturv�rdsverket f�rdela medel f�r milj��vervakning,

uppf�ljning av milj�kvalitetsm�len och internationell rapportering och efter
samr�d med �vriga ber�rda myndigheter och organisationer ansvara f�r
genomf�randet av milj��vervakningen samt beskriva och analysera milj�-
tillst�ndet inom sitt ansvarsomr�de,

9. ansvara f�r att samla in grundl�ggande information om fiskbest�nden

samt fisket och annat nyttjande i sj�ar, vattendrag och hav och s�rskilt svara
f�r att datainsamling och r�dgivning i fr�ga om fiskbest�nden och fisket
bedrivs i enlighet med r�dets f�rordning (EG) nr 199/2008 av den 25 feb-
ruari 2008 om uppr�ttande av en gemenskapsram f�r insamling, f�rvaltning
och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till st�d f�r vetenskap-
liga utl�tanden r�rande den gemensamma fiskeripolitiken

1,

10. inom sitt ansvarsomr�de fr�mja forskning och utvecklingsverksamhet

och delta i beredningen av Naturv�rdsverkets milj�forskningsanslag till st�d
f�r myndighetens och verkets arbete,

11. g�ra kunskaper om havs- och vattenmilj�n, fisket och myndighetens

arbete tillg�ngliga f�r myndigheter, allm�nhet och andra ber�rda,

12. ansvara f�r uppf�ljning och utv�rdering av de statliga bidrag som om-

fattas av f�rordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sj�ar och
vattendrag, f�rordningen (2009:381) om statligt st�d till lokala vattenv�rds-
projekt och f�rordningen (1998:1343) om st�d till fiskev�rden,

13. f�lja upp och utv�rdera de statliga bidrag som omfattas av viltskade-

f�rordningen (2001:724) n�r det g�ller f�rebyggande �tg�rder och ers�ttning
f�r skada som orsakas av s�l och rapportera s�dan uppf�ljning och utv�rder-
ing till Statens Jordbruksverk, och

14. samverka med Naturv�rdsverket, Jordbruksverket, Sveriges geolo-

giska unders�kning och l�nsstyrelserna i fr�gor som har betydelse f�r bevar-
ande, restaurering och h�llbart nyttjande av havs- och vattenmilj�n och f�r
vattenbruket.

6 �

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten

f�rfogar �ver �r kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag.

7 �

Myndigheten f�r bedriva tj�nsteexport inom ansvarsomr�det f�r f�r-

valtningen av fiskeresurserna. Myndigheten f�r disponera avgifterna.

Ledning

8 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 �

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst tio

ledam�ter.

1 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).

background image

3

SFS 2011:619

Anst�llningar och uppdrag

10 �

Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

Personalansvarsn�mnd

11 �

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

12 �

Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101).

13 �

Myndigheten ska till�mpa internrevisionsf�rordningen (2006:1228).

Avgifter

14 �

Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r tj�nster som levereras inom ramen

f�r myndighetssamverkan inom myndighetens ansvarsomr�de eller vid
tj�nsteexport.

Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek och f�r dis-

ponera avgifterna.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;