SFS 2011:620 Förordning om ändring i förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

110620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1476) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1–3 och 17 §§ förordningen (2009:1476) med

instruktion för Naturvårdsverket ska ha följande lydelse.

1 §

1

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för verk-

samhet som rör klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områ-
den, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning. Naturvårds-
verket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande
och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i

den ekologiska dimensionen. Det generationsmål och de miljökvalitetsmål
som riksdagen har fastställt ska vara vägledande i arbetet.

2 §

2

Naturvårdsverket ska inom ramen för miljömålssystemet samordna

miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen samt vägleda
de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet.

Naturvårdsverket ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökva-

litetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning,
Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett
rikt växt- och djurliv.

3 §

3

Naturvårdsverket ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen,
2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsyns-

arbete,

3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken

tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna
verkets synpunkter tidigt i processen,

4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga

eller har stor betydelse för miljön,

5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,
6. verka för att miljökvalitetsmålen nås genom att följa och utvärdera

miljöarbetet och vid behov föreslå åtgärder för arbetets utveckling,

1 Senaste lydelse 2010:1111.

2 Senaste lydelse 2010:1111.

3 Senaste lydelse 2010:1111.

SFS 2011:620

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:620

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljö-

övervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rappor-
tering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och ana-
lysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,

8. följa upp och utveckla arbetet med miljöinformationsförsörjning och

ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljööver-
vakningen,

9. samråda med andra berörda myndigheter och
a) varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas uppföljning och

prognos av utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsmålen,

b) regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå ge-

nerationsmålet och miljökvalitetsmålen samt i en rapport till regeringen ge
en samlad bild av myndigheternas utvärdering, och

c) utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomis-

ka analyser inom miljömålssystemet,

10. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för verkets och

Havs- och vattenmyndighetens arbete,

11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndig-

heter, allmänhet och andra berörda,

12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjäl-

pande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i
10 kap. miljöbalken,

13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de statliga

bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av för-
oreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande,

14. förvärva värdefulla naturområden för statens räkning,
15. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har bety-

delse för havs- och vattenmiljön,

16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
17. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
18. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är ef-

fektiv för samhället och enkel för konsumenterna, och

19. samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller.

17 §

Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Naturvårdsver-

ket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Havs-
och vattenmyndigheten och Generalläkaren. Dessutom ska det i rådet finnas
två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder
länsstyrelserna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

;