SFS 2011:621 Förordning om ändring i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

110621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:840) om
statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 7, 8 och 11–12 §§ förordningen (1982:840) om

statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag ska ha följande lydelse.

7 §

1

Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen.

Om länsstyrelsen anser att bidrag bör lämnas med mer än 85 procent av

kostnaderna, ska ärendet överlämnas till Havs- och vattenmyndigheten, som
ska pröva frågan.

8 §

2

I ärenden om bidrag ska yttrande inhämtas från kommunen, om inte

särskilda skäl föranleder annat.

Länsstyrelsen ska med eget yttrande till Havs- och vattenmyndigheten

överlämna de ärenden som enligt 7 § andra stycket ska prövas av den myn-
digheten.

11 §

3

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om kalkningsverksamheten

meddela föreskrifter om planering, genomförande samt uppföljning av
kemiska och biologiska effekter.

11 a §

4

Havs- och vattenmyndigheten ska senast fyra veckor efter ett

beslut om kalkningsmedlens fördelning lämna en redovisning till regeringen
av hur medlen fördelats, grunderna för fördelningen och kalkningsverksam-
hetens utveckling på nationell och regional nivå i förhållande till försur-
ningsutvecklingen i sjöar och vattendrag.

12 §

5

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning och Havs- och vatten-

myndighetens beslut enligt 7 § andra stycket får inte överklagas.

1 Senaste lydelse 2009:1477.

2 Senaste lydelse 2009:1477.

3 Senaste lydelse 2009:1477.

4 Senaste lydelse 2009:1477.

5 Senaste lydelse 2009:1477.

SFS 2011:621

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:621

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)