SFS 2011:622 Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

110622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i nationalparksf�rordningen <br/>(1987:938);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om nationalparksf�rordningen (1987:938)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att nuvarande 6, 7, 9 och 10 �� ska betecknas 10, 11, 12 och 13 ��,<br/><i>dels </i>att 4, 5 och 8 �� samt den nya 13 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 6, 7 och 9 ��, av</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om inskr�nkningar i r�tten att anv�nda mark- eller vattenomr�den inom</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">en nationalpark, och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om r�tten att f�rdas och vistas och om ordningen i �vrigt inom en natio-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nalpark.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Naturv�rdsverket meddelar f�reskrifter enligt f�rsta stycket ska ver-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ket h�ra l�nsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en f�reskrift enligt f�rsta stycket avser inskr�nkning i rensk�tselr�tt</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">eller annan enskild r�tt, ska f�rordningen (1998:1252) om omr�desskydd en-<br/>ligt milj�balken m.m. till�mpas i fr�ga om f�rel�ggande till sak�gare att yttra<br/>sig �ver f�rslag till beslut och om kung�rande av beslut. Det som s�gs i den<br/>f�rordningen om l�nsstyrelsen och kommunen ska i st�llet g�lla Natur-<br/>v�rdsverket. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:771px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">avses i 4 �, om det finns s�rskilda sk�l. Att regeringens till�telse beh�vs i<br/>vissa fall f�ljer av 7 kap. 29 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 23 � f�rordningen (1998:1252) om omr�desskydd</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt milj�balken m.m. ska till�mpas i fr�ga om vad en ans�kan om dispens<br/>enligt 5 � ska inneh�lla.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Senaste lydelse av<br/>6 � 2011:15<br/>7 � 1998:1253<br/>9 � 1998:1253.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:729.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:729.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:622</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:622</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket f�r efter samr�d med l�nsstyrelsen, kommunen och</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Havs- och vattenmyndigheten i ett beslut om en sk�tselplan best�mma hur<br/>en nationalpark ska v�rdas och f�rvaltas.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r Naturv�rdsverket har meddelat f�reskrifter enligt 4 � eller beslu-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tat om en sk�tselplan enligt 7 �, ska verket snarast m�jligt underr�tta den be-<br/>r�rda nationalparkens f�rvaltare om detta.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r l�nsstyrelsen har beslutat i en fr�ga om dispens enligt 5 �, ska</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">l�nsstyrelsen skicka beslutet till Naturv�rdsverket.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverkets beslut enligt 7 � f�r �verklagas hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Best�mmelser i �vrigt om �verklagande finns i 19 kap. 1 � och 23 kap. 1 �<br/>milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten f�r �verklaga beslut</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:729.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse av tidigare 10 � 1998:1253.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i nationalparksf�rordningen
(1987:938);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om nationalparksf�rordningen (1987:938)

1

dels att nuvarande 6, 7, 9 och 10 �� ska betecknas 10, 11, 12 och 13 ��,
dels att 4, 5 och 8 �� samt den nya 13 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 6, 7 och 9 ��, av

f�ljande lydelse.

4 �

2

Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter

1. om inskr�nkningar i r�tten att anv�nda mark- eller vattenomr�den inom

en nationalpark, och

2. om r�tten att f�rdas och vistas och om ordningen i �vrigt inom en natio-

nalpark.

Innan Naturv�rdsverket meddelar f�reskrifter enligt f�rsta stycket ska ver-

ket h�ra l�nsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten.

Om en f�reskrift enligt f�rsta stycket avser inskr�nkning i rensk�tselr�tt

eller annan enskild r�tt, ska f�rordningen (1998:1252) om omr�desskydd en-
ligt milj�balken m.m. till�mpas i fr�ga om f�rel�ggande till sak�gare att yttra
sig �ver f�rslag till beslut och om kung�rande av beslut. Det som s�gs i den
f�rordningen om l�nsstyrelsen och kommunen ska i st�llet g�lla Natur-
v�rdsverket.

5 �

3

L�nsstyrelsen f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�reskrifter som

avses i 4 �, om det finns s�rskilda sk�l. Att regeringens till�telse beh�vs i
vissa fall f�ljer av 7 kap. 29 � milj�balken.

6 �

Best�mmelserna i 23 � f�rordningen (1998:1252) om omr�desskydd

enligt milj�balken m.m. ska till�mpas i fr�ga om vad en ans�kan om dispens
enligt 5 � ska inneh�lla.

1 Senaste lydelse av
6 � 2011:15
7 � 1998:1253
9 � 1998:1253.

2 Senaste lydelse 2009:729.

3 Senaste lydelse 2009:729.

SFS 2011:622

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:622

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

7 �

Naturv�rdsverket f�r efter samr�d med l�nsstyrelsen, kommunen och

Havs- och vattenmyndigheten i ett beslut om en sk�tselplan best�mma hur
en nationalpark ska v�rdas och f�rvaltas.

8 �

4

N�r Naturv�rdsverket har meddelat f�reskrifter enligt 4 � eller beslu-

tat om en sk�tselplan enligt 7 �, ska verket snarast m�jligt underr�tta den be-
r�rda nationalparkens f�rvaltare om detta.

9 �

N�r l�nsstyrelsen har beslutat i en fr�ga om dispens enligt 5 �, ska

l�nsstyrelsen skicka beslutet till Naturv�rdsverket.

13 �

5

Naturv�rdsverkets beslut enligt 7 � f�r �verklagas hos regeringen.

Best�mmelser i �vrigt om �verklagande finns i 19 kap. 1 � och 23 kap. 1 �
milj�balken.

Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten f�r �verklaga beslut

enligt 5 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2009:729.

5 Senaste lydelse av tidigare 10 � 1998:1253.

;