SFS 2011:622 Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

110622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i nationalparksförordningen
(1987:938);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om nationalparksförordningen (1987:938)

1

dels att nuvarande 6, 7, 9 och 10 §§ ska betecknas 10, 11, 12 och 13 §§,
dels att 4, 5 och 8 §§ samt den nya 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6, 7 och 9 §§, av

följande lydelse.

4 §

2

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter

1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom

en nationalpark, och

2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en natio-

nalpark.

Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifter enligt första stycket ska ver-

ket höra länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten.

Om en föreskrift enligt första stycket avser inskränkning i renskötselrätt

eller annan enskild rätt, ska förordningen (1998:1252) om områdesskydd en-
ligt miljöbalken m.m. tillämpas i fråga om föreläggande till sakägare att yttra
sig över förslag till beslut och om kungörande av beslut. Det som sägs i den
förordningen om länsstyrelsen och kommunen ska i stället gälla Natur-
vårdsverket.

5 §

3

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter som

avses i 4 §, om det finns särskilda skäl. Att regeringens tillåtelse behövs i
vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

6 §

Bestämmelserna i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd

enligt miljöbalken m.m. ska tillämpas i fråga om vad en ansökan om dispens
enligt 5 § ska innehålla.

1 Senaste lydelse av
6 § 2011:15
7 § 1998:1253
9 § 1998:1253.

2 Senaste lydelse 2009:729.

3 Senaste lydelse 2009:729.

SFS 2011:622

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:622

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7 §

Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen, kommunen och

Havs- och vattenmyndigheten i ett beslut om en skötselplan bestämma hur
en nationalpark ska vårdas och förvaltas.

8 §

4

När Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter enligt 4 § eller beslu-

tat om en skötselplan enligt 7 §, ska verket snarast möjligt underrätta den be-
rörda nationalparkens förvaltare om detta.

9 §

När länsstyrelsen har beslutat i en fråga om dispens enligt 5 §, ska

länsstyrelsen skicka beslutet till Naturvårdsverket.

13 §

5

Naturvårdsverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos regeringen.

Bestämmelser i övrigt om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 §
miljöbalken.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut

enligt 5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:729.

5 Senaste lydelse av tidigare 10 § 1998:1253.