SFS 2011:624 Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

110624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden m.m.;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:896) om hushållning

med mark- och vattenområden m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheterna ska, enligt den fördelning som anges i denna paragraf,

efter samråd med Boverket samt de länsstyrelser och andra myndigheter som
anges i andra stycket och som är berörda, lämna uppgifter i skriftlig form till
länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riks-
intresse enligt 3 kap. miljöbalken.

Uppgifterna ska i fråga om områden
1. av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §) lämnas av Sametinget,
2. av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §) lämnas av Havs- och vatten-

myndigheten,

3. av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 §) lämnas av

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsom-
råden,

4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantik-

varieämbetet,

5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksin-

tresse (3 kap. 7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning,

6. av riksintresse för anläggningar för industriell produktion (3 kap. 8 §)

lämnas av Tillväxtverket,

7. av riksintresse för anläggningar för energiproduktion och energidistri-

bution (3 kap. 8 §) lämnas av Statens energimyndighet,

8. av riksintresse för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärn-

bränsle och kärnavfall (3 kap. 8 §) lämnas av Strålsäkerhetsmyndigheten,

9. av riksintresse för anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 §) läm-

nas av Trafikverket och Post- och telestyrelsen inom sina verksamhetsområ-
den,

10. av riksintresse för anläggningar för avfallshantering (3 kap. 8 §) läm-

nas av Naturvårdsverket,

11. av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning (3 kap. 8 §) läm-

nas av Havs- och vattenmyndigheten, och

1 Senaste lydelse 2010:140.

SFS 2011:624

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:624

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

12. av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (3 kap. 9 §) lämnas av

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom
sina ansvarsområden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)