SFS 2011:625 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

110625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4, 8–11, 20 b, 20 g, 25, 29, 41 och 48 §§ för-

ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha
följande lydelse.

4 §

Om det i ett mål eller ärende enligt 9 kap. miljöbalken är fråga om till-

stånd till en miljöfarlig verksamhet vars tillåtlighet enligt Naturvårdsverket
eller Havs- och vattenmyndigheten bör prövas av regeringen enligt 17 kap.
3 § miljöbalken, ska verket eller myndigheten i god tid innan målet sätts ut
till huvudförhandling eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till reger-
ingen.

8 §

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får, inom sina

ansvarsområden, meddela sådana föreskrifter som avses i 24 kap. 5 § första
stycket 1 miljöbalken.

9 §

Ett exemplar av handlingarna i ett ärende om tillstånd som ska avgöras

av länsstyrelsen ska skickas till det ställe där handlingarna ska hållas till-
gängliga. Ett meddelande om ansökan ska skickas till den kommunala nämn-
den samt till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Om länsstyrelsen har beslutat att enligt 24 kap. 7 § miljöbalken på eget in-

itiativ ta upp frågan om omprövning av ett tillståndsbeslut, ska länsstyrelsen
underrätta den kommunala nämnden om beslutet.

10 §

1

När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet ska besked om tid och plats

för sammanträde meddelas genom kungörelse i ortstidning. Naturvårds-
verket, Havs- och vattenmyndigheten, sökanden och andra som har yttrat sig
i ärendet ska på lämpligt sätt underrättas.

Motsvarande skyldighet för mark- och miljödomstolen framgår av 22 kap.

miljöbalken.

11 §

2

En dom eller ett beslut i ett tillståndsmål eller tillståndsärende ska

skickas till

1 Senaste lydelse 2010:954.

2 Senaste lydelse 2003:1052.

SFS 2011:625

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:625

1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och den

kommunala nämnden, och

2. Statens jordbruksverk, om domen eller beslutet rör en verksamhet som

anges under rubriken ”Jordbruk, m.m.” i avdelning 1 i bilagan till denna för-
ordning.

Om samråd har skett med någon annan myndighet i ett ärende, ska beslu-

tet skickas också till den myndigheten.

20 b §

3

Tillståndsmyndigheten ska inhämta kommunens yttrande över en

ansökan om tillstånd.

Om ansökan avser en anläggning som har stor betydelse från nationell

synpunkt och rör Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Social-
styrelsens, Statens jordbruksverks eller Sveriges geologiska undersöknings
ansvarsområde, ska tillståndsmyndigheten inhämta yttrande också från den
berörda myndigheten.

20 g §

4

Den som ger, vägrar, ändrar eller upphäver ett tillstånd till täkt en-

ligt denna förordning ska snarast skicka beslutet till Naturvårdsverket och
till kommunen. Beslutet ska skickas också till Havs- och vattenmyndigheten,
väghållningsmyndigheten och lantmäterimyndigheten, om det inte är uppen-
bart att myndigheten saknar behov av att få information om beslutet.

25 §

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska be-

skrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den
miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.
I den utsträckning som behövs i det enskilda fallet ska en anmälan innehålla
också en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Anmälningshandlingarna ska ges in i tre exemplar, om verksamheten eller

inrättningen har beteckningen A i bilagan, och i två exemplar i övriga fall.

Den kommunala nämnden ska genast skicka ett exemplar av handlingarna

till länsstyrelsen. Om anmälan har getts in till länsstyrelsen, ska länsstyrel-
sen skicka ett exemplar av handlingarna till nämnden. Om en anmälan avser
en inrättning eller verksamhet som i bilagan har beteckningen A, ska nämn-
den eller länsstyrelsen skicka ett exemplar av anmälan också till Naturvårds-
verket och Havs- och vattenmyndigheten.

29 §

Innan ett förordnande om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken

meddelas eller handräckning enligt 17 § samma kapitel begärs i fråga om en
miljöfarlig verksamhet som rör Naturvårdsverkets eller Havs- och vatten-
myndighetens ansvarsområde ska samråd ske med den berörda myndighe-
ten, om det kan befaras att kostnaden inte kan tas ut av den som åtgärden rik-
tas mot. Detta gäller dock inte, om saken är så brådskande att samråd inte
hinner ske.

41 §

Generalläkaren får meddela de ytterligare föreskrifter för Försvars-

makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radio-
anstalt som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Innan

3 Senaste lydelse 2001:1064.

4 Senaste lydelse 2010:953.

background image

3

SFS 2011:625

sådana föreskrifter meddelas ska Generalläkaren höra Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten och Socialstyrelsen inom den hörda myndig-
hets ansvarsområde.

48 §

5

När mark- och miljödomstolen har meddelat en dom eller ett beslut

med anledning av en talan enligt 32 kap. miljöbalken som rör Naturvårds-
verkets eller Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde, ska domstolen
underrätta den berörda myndigheten om domen eller beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:954.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011