SFS 2011:626 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar;

110626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1998:905) om miljökonse-

kvensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

6 §

1

Vid bedömningen av om genomförandet av en plan eller ett program

som avses i 4 § andra stycket eller 5 § ska antas medföra en betydande miljö-
påverkan ska myndigheten eller kommunen ge den eller de länsstyrelser,
kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet
tillfälle att yttra sig. För planer och program på nationell nivå ska samråd i
stället ske med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra
berörda statliga förvaltningsmyndigheter.

Myndighetens eller kommunens bedömning i frågan om en plan eller ett

program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska redovisas i
plan- eller programärendet och göras tillgänglig för allmänheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:356.

SFS 2011:626

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011