SFS 2011:627 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

110627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:928) om bygde- <br/>och fiskeavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 3, 10 och 12 �� f�rordningen (1998:928) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bygde- och fiskeavgifter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r tillst�ndet tas i anspr�k till en vattenverksamhet f�r vilken bygde-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">avgift ska betalas enligt 6 kap. 1 � lagen (1998:812) med s�rskilda best�m-<br/>melser om vattenverksamhet, ska tillst�ndshavaren anm�la tidpunkten f�r<br/>ianspr�ktagandet till l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r arbeten eller andra �tg�rder som inverkar p� vattenf�rh�llandena p�-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">b�rjas f�r en vattenverksamhet f�r vilken allm�n fiskeavgift ska betalas en-<br/>ligt 6 kap. 6 � lagen med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet, ska<br/>tillst�ndshavaren anm�la tidpunkten f�r p�b�rjandet till Havs- och vatten-<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgifter som betalats till l�nsstyrelsen ska utan dr�jsm�l s�ttas in i</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">bank eller hos kreditmarknadsf�retag mot r�nta. Detsamma ska Havs- och<br/>vattenmyndigheten g�ra med avgifter som betalats till Havs- och vattenmyn-<br/>digheten och som ber�knas bli tagna i anspr�k under det f�ljande kalender-<br/>�ret. �vriga avgiftsmedel ska Havs- och vattenmyndigheten utan dr�jsm�l<br/>f�ra �ver till Kammarkollegiet f�r f�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en avgift som ska betalas till l�nsstyrelsen eller Havs- och vattenmyn-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">digheten inte har betalats inom f�reskriven tid, ska myndigheten beg�ra<br/>indrivning av avgiften. Indrivning beh�ver dock inte beg�ras f�r en fordran<br/>som understiger 100 kronor, om indrivning inte kr�vs fr�n allm�n synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">statliga fordringar m.m. och i indrivningsf�rordningen (1993:1229).</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten best�mmer hur fiskeavgifter som har</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fastst�llts enligt 6 kap. 5 � lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmelser om<br/>vattenverksamhet ska anv�ndas, om inte annat har best�mts i domen eller be-<br/>slutet. Myndigheten f�r �verl�mna uppgiften att fatta s�dana beslut till l�ns-<br/>styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Fiskeavgifter som har fastst�llts enligt 6 kap. 6 � lagen med s�rskilda be-</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�mmelser om vattenverksamhet ska anv�ndas f�r att bekosta forskning och</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2004:342.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2000:1128.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:627</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:627</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">utveckling inom fiskev�rden enligt vad Havs- och vattenmyndigheten be-<br/>st�mmer efter samr�d med Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och<br/>samh�llsbyggande.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgifter som avses i f�rsta och andra styckena f�r inte utan regeringens</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">beslut anv�ndas till Havs- och vattenmyndighetens eller l�nsstyrelsens verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20"> I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 9 � och Havs- och vatten-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">myndighetens beslut i �renden om forsknings- och utvecklingsbidrag enligt<br/>10 � andra stycket f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2010:958.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:928) om bygde-
och fiskeavgifter;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 2, 3, 10 och 12 �� f�rordningen (1998:928) om

bygde- och fiskeavgifter ska ha f�ljande lydelse.

2 �

N�r tillst�ndet tas i anspr�k till en vattenverksamhet f�r vilken bygde-

avgift ska betalas enligt 6 kap. 1 � lagen (1998:812) med s�rskilda best�m-
melser om vattenverksamhet, ska tillst�ndshavaren anm�la tidpunkten f�r
ianspr�ktagandet till l�nsstyrelsen.

N�r arbeten eller andra �tg�rder som inverkar p� vattenf�rh�llandena p�-

b�rjas f�r en vattenverksamhet f�r vilken allm�n fiskeavgift ska betalas en-
ligt 6 kap. 6 � lagen med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet, ska
tillst�ndshavaren anm�la tidpunkten f�r p�b�rjandet till Havs- och vatten-
myndigheten.

3 �

1

Avgifter som betalats till l�nsstyrelsen ska utan dr�jsm�l s�ttas in i

bank eller hos kreditmarknadsf�retag mot r�nta. Detsamma ska Havs- och
vattenmyndigheten g�ra med avgifter som betalats till Havs- och vattenmyn-
digheten och som ber�knas bli tagna i anspr�k under det f�ljande kalender-
�ret. �vriga avgiftsmedel ska Havs- och vattenmyndigheten utan dr�jsm�l
f�ra �ver till Kammarkollegiet f�r f�rvaltning.

Om en avgift som ska betalas till l�nsstyrelsen eller Havs- och vattenmyn-

digheten inte har betalats inom f�reskriven tid, ska myndigheten beg�ra
indrivning av avgiften. Indrivning beh�ver dock inte beg�ras f�r en fordran
som understiger 100 kronor, om indrivning inte kr�vs fr�n allm�n synpunkt.

Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. och i indrivningsf�rordningen (1993:1229).

10 �

2

Havs- och vattenmyndigheten best�mmer hur fiskeavgifter som har

fastst�llts enligt 6 kap. 5 � lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmelser om
vattenverksamhet ska anv�ndas, om inte annat har best�mts i domen eller be-
slutet. Myndigheten f�r �verl�mna uppgiften att fatta s�dana beslut till l�ns-
styrelsen.

Fiskeavgifter som har fastst�llts enligt 6 kap. 6 � lagen med s�rskilda be-

st�mmelser om vattenverksamhet ska anv�ndas f�r att bekosta forskning och

1 Senaste lydelse 2004:342.

2 Senaste lydelse 2000:1128.

SFS 2011:627

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:627

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

utveckling inom fiskev�rden enligt vad Havs- och vattenmyndigheten be-
st�mmer efter samr�d med Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och
samh�llsbyggande.

Avgifter som avses i f�rsta och andra styckena f�r inte utan regeringens

beslut anv�ndas till Havs- och vattenmyndighetens eller l�nsstyrelsens verk-
samhet.

12 �

3

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-

klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

L�nsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 9 � och Havs- och vatten-

myndighetens beslut i �renden om forsknings- och utvecklingsbidrag enligt
10 � andra stycket f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

3 Senaste lydelse 2010:958.

;