SFS 2011:627 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

110627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:928) om bygde-
och fiskeavgifter;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 10 och 12 §§ förordningen (1998:928) om

bygde- och fiskeavgifter ska ha följande lydelse.

2 §

När tillståndet tas i anspråk till en vattenverksamhet för vilken bygde-

avgift ska betalas enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestäm-
melser om vattenverksamhet, ska tillståndshavaren anmäla tidpunkten för
ianspråktagandet till länsstyrelsen.

När arbeten eller andra åtgärder som inverkar på vattenförhållandena på-

börjas för en vattenverksamhet för vilken allmän fiskeavgift ska betalas en-
ligt 6 kap. 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, ska
tillståndshavaren anmäla tidpunkten för påbörjandet till Havs- och vatten-
myndigheten.

3 §

1

Avgifter som betalats till länsstyrelsen ska utan dröjsmål sättas in i

bank eller hos kreditmarknadsföretag mot ränta. Detsamma ska Havs- och
vattenmyndigheten göra med avgifter som betalats till Havs- och vattenmyn-
digheten och som beräknas bli tagna i anspråk under det följande kalender-
året. �vriga avgiftsmedel ska Havs- och vattenmyndigheten utan dröjsmål
föra över till Kammarkollegiet för förvaltning.

Om en avgift som ska betalas till länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyn-

digheten inte har betalats inom föreskriven tid, ska myndigheten begära
indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran
som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).

10 §

2

Havs- och vattenmyndigheten bestämmer hur fiskeavgifter som har

fastställts enligt 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet ska användas, om inte annat har bestämts i domen eller be-
slutet. Myndigheten får överlämna uppgiften att fatta sådana beslut till läns-
styrelsen.

Fiskeavgifter som har fastställts enligt 6 kap. 6 § lagen med särskilda be-

stämmelser om vattenverksamhet ska användas för att bekosta forskning och

1 Senaste lydelse 2004:342.

2 Senaste lydelse 2000:1128.

SFS 2011:627

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:627

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

utveckling inom fiskevården enligt vad Havs- och vattenmyndigheten be-
stämmer efter samråd med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande.

Avgifter som avses i första och andra styckena får inte utan regeringens

beslut användas till Havs- och vattenmyndighetens eller länsstyrelsens verk-
samhet.

12 §

3

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 9 § och Havs- och vatten-

myndighetens beslut i ärenden om forsknings- och utvecklingsbidrag enligt
10 § andra stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:958.