SFS 2011:628 Förordning om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden

110628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:930) om <br/>milj�riskomr�den;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5, 10 och 14 �� f�rordningen (1998:930) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">milj�riskomr�den ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen ska genom kung�relse i ortstidning meddela besked om</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tid och plats f�r sammantr�de eller besiktning. Naturv�rdsverket, Havs- och<br/>vattenmyndigheten och andra som har yttrat sig i �rendet ska p� l�mpligt s�tt<br/>underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r beslut om ett milj�riskomr�de meddelas, �ndras eller upph�vs,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ska beslutet snarast m�jligt kung�ras p� det s�tt som �r f�reskrivet f�r f�r-<br/>fattningar i allm�nhet. En kung�relse om beslutet ska ocks� inf�ras i orts-<br/>tidning. Beslutet ska snarast m�jligt delges s�kande och sak�gare enligt 3 �<br/>f�rsta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En kopia av beslutet ska snarast m�jligt skickas till Naturv�rdsverket,</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">Havs- och vattenmyndigheten och kommunen samt till lantm�terimyndighe-<br/>ten f�r anteckning i fastighetsregistrets allm�nna del.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">I 19 kap. 1 � milj�balken finns best�mmelser om �verklagande.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och kommunen f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">klaga beslut som r�r fr�gor som anges i 10 kap. 17 och 18 �� milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2000:330.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2007:669.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:628</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:930) om
milj�riskomr�den;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 5, 10 och 14 �� f�rordningen (1998:930) om

milj�riskomr�den ska ha f�ljande lydelse.

5 �

L�nsstyrelsen ska genom kung�relse i ortstidning meddela besked om

tid och plats f�r sammantr�de eller besiktning. Naturv�rdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och andra som har yttrat sig i �rendet ska p� l�mpligt s�tt
underr�ttas.

10 �

1

N�r beslut om ett milj�riskomr�de meddelas, �ndras eller upph�vs,

ska beslutet snarast m�jligt kung�ras p� det s�tt som �r f�reskrivet f�r f�r-
fattningar i allm�nhet. En kung�relse om beslutet ska ocks� inf�ras i orts-
tidning. Beslutet ska snarast m�jligt delges s�kande och sak�gare enligt 3 �
f�rsta stycket 1.

En kopia av beslutet ska snarast m�jligt skickas till Naturv�rdsverket,

Havs- och vattenmyndigheten och kommunen samt till lantm�terimyndighe-
ten f�r anteckning i fastighetsregistrets allm�nna del.

14 �

2

I 19 kap. 1 � milj�balken finns best�mmelser om �verklagande.

Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och kommunen f�r �ver-

klaga beslut som r�r fr�gor som anges i 10 kap. 17 och 18 �� milj�balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2000:330.

2 Senaste lydelse 2007:669.

SFS 2011:628

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;