SFS 2011:628 Förordning om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden

110628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:930) om
miljöriskområden;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 5, 10 och 14 §§ förordningen (1998:930) om

miljöriskområden ska ha följande lydelse.

5 §

Länsstyrelsen ska genom kungörelse i ortstidning meddela besked om

tid och plats för sammanträde eller besiktning. Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och andra som har yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt
underrättas.

10 §

1

När beslut om ett miljöriskområde meddelas, ändras eller upphävs,

ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för för-
fattningar i allmänhet. En kungörelse om beslutet ska också införas i orts-
tidning. Beslutet ska snarast möjligt delges sökande och sakägare enligt 3 §
första stycket 1.

En kopia av beslutet ska snarast möjligt skickas till Naturvårdsverket,

Havs- och vattenmyndigheten och kommunen samt till lantmäterimyndighe-
ten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del.

14 §

2

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och kommunen får över-

klaga beslut som rör frågor som anges i 10 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:330.

2 Senaste lydelse 2007:669.

SFS 2011:628

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011