SFS 2011:629 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

110629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m.

dels att 2, 14, 15, 25 a, 26, 28, 33 och 40 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas nio nya paragrafer, 14 a, 28 a�28 f,

33 a och 33 b §§, av följande lydelse.

2 §

1

Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för områdesskyddet. Riks-

antikvarieämbetet har dock det centrala ansvaret i fråga om kulturreservat,
Skogsstyrelsen det centrala ansvaret för biotopskyddsområden enligt 6 § och
Havs- och vattenmyndigheten det centrala ansvaret för vattenskyddsområ-
den och det centrala vägledningsansvaret för områdesskydd som syftar till
bevarandet av havs- eller vattenmiljöer eller grundvatten.

Länsstyrelsen ansvarar i länet för områdesskyddet. Kommunen ansvarar

dock för det områdesskydd som den har förordnat om och Skogsstyrelsen
ansvarar i länet för biotopskyddsområden enligt 6 §.

14 §

Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom svenskt sjöterri-

torium från forskningsfartyg som är registrerade i eller tillhör en annan stat
utan tillstånd från Kustbevakningen.

Kustbevakningen får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på till-

stånd, om det finns särskilda skäl.

14 a §

Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana

tillstånd till marinvetenskaplig forskning som avses i 14 §.

Innan Kustbevakningen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

ska den höra Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska under-
sökning.

15 §

2

Naturvårdsverket ska föra den förteckning över naturområden som

avses i 7 kap. 27 § miljöbalken.

Förteckningen ska omfatta de områden som regeringen har
1. förklarat som särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområ-

den enligt 7 kap. 28 § miljöbalken,

1 Senaste lydelse 2005:1159.

2 Senaste lydelse 2010:1189.

SFS 2011:629

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:629

2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana särskilda bevarande-

områden, Natura 2000, som avses i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat
genom rådets direktiv 2006/105/EG,

3. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av att Euro-

peiska kommissionen inlett ett samrådsförfarande enligt artikel 5 i direktiv
92/43/EEG, eller

4. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av ett interna-

tionellt åtagande eller nationellt mål om skydd för områden.

Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som

meddelas av Naturvårdsverket. Kartor som utvisar områdenas avgränsningar
ska finnas tillgängliga hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska se till att
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och berörda länsstyrelser har
tillgång till förteckningen och kartorna samt får kännedom om tillägg och
ändringar som görs i dem.

25 a §

3

En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande,

ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken
samråda med

1. Skogsstyrelsen, om beslutet rör skogsmark och det inte är uppenbart att

ärendet saknar betydelse för Skogsstyrelsen,

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör fiske och det inte är

uppenbart att ärendet saknar betydelse för Havs- och vattenmyndigheten,

3. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk och det inte är uppen-

bart att ärendet saknar betydelse för Jordbruksverket, och

4. Sveriges geologiska undersökning, om beslutet rör grundvatten och det

inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska under-
sökning.

26 §

4

Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt 7 kap. eller

26 kap. 11 § miljöbalken ska länsstyrelsen samråda med

1. Naturvårdsverket, om beslutet rör Naturvårdsverket och kan leda till er-

sättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken eller någon annan ekono-
misk förpliktelse för staten eller annars är av vikt,

2. Riksantikvarieämbetet, om beslutet rör Riksantikvarieämbetet och kan

leda till ersättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken eller någon annan
ekonomisk förpliktelse för staten eller annars är av vikt, och

3. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör Havs- och vattenmyn-

digheten och är av vikt.

28 §

5

Följande beslut ska skickas till Naturvårdsverket:

1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter

för områden och naturföremål,

2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett

sådant förordnande,

3 Senaste lydelse 2010:319.

4 Senaste lydelse 2010:319.

5 Senaste lydelse 2010:319.

background image

3

SFS 2011:629

4. beslut om tillstånd eller dispens som rör områden och naturföremål,

dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken,

5. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. miljöbalken som rör

områden och naturföremål,

6. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken

som rör områden och naturföremål samt föreläggande enligt 26 kap. 11 §
miljöbalken,

7. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, och
8. sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer

av 1.

28 a §

Följande beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten:

1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter

för områden och naturföremål,

2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett

sådant förordnande,

4. beslut om tillstånd eller dispens som rör områden och naturföremål,

dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken,

5. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken

som rör områden och naturföremål, och

6. sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer

av 1.

28 b §

Följande beslut ska skickas till Riksantikvarieämbetet:

1. beslut att förklara områden som naturreservat eller kulturreservat och

beslut om föreskrifter för sådana områden,

2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett

sådant förordnande,

4. beslut om tillstånd eller dispens som rör naturreservat eller kultur-

reservat,

5. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. miljöbalken som rör

naturreservat eller kulturreservat, och

6. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken

som rör kulturreservat.

28 c §

Beslut om föreskrifter för områden och naturföremål ska skickas till

Transportstyrelsen, om föreskrifterna har betydelse för luftfarten.

28 d §

Beslut enligt 27 § andra stycket ska skickas till Statens jordbruks-

verk och Boverket, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar bety-
delse för myndigheten.

28 e §

Följande beslut ska skickas till Lantmäterimyndigheten:

1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter

för områden och naturföremål,

2. beslut om föreläggande om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § för-

sta stycket miljöbalken,

background image

4

SFS 2011:629

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. beslut om ändring eller upphävande av sådana beslut som avses i 1 och

2,

4. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. 4 och 8 §§ miljöbalken,
5. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a�18 e §§ miljöbalken, om beslu-

tet har betydelse för myndigheten,

6. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, om beslutet har be-

tydelse för myndigheten, och

7. sådana beslut enligt 27 § andra stycket som inte följer av 1, om beslutet

har betydelse för myndigheten.

28 f §

Följande beslut ska skickas till väghållningsmyndigheten:

1. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a�18 e §§ miljöbalken, om beslu-

tet har betydelse för myndigheten,

2. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, om beslutet har be-

tydelse för myndigheten, och

3. beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning, om beslutet har bety-

delse för myndigheten.

33 §

Länsstyrelsen ska föra ett register över beslut enligt 7 kap. miljöbal-

ken och andra förhållanden på naturvårdens område (naturvårdsregister).

33 a §

Naturvårdsverket ska föra ett sammanfattande nationellt register

över sådana beslut och förhållanden som avses i 33 §.

33 b §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana naturvårds-

register som avses i 33 §. Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrif-
ter ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet
och Skogsstyrelsen.

40 §

6

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Havs-

och vattenmyndigheten får överklaga beslut som rör frågor som avses i
7 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket får dock i fråga om strandskydd endast
överklaga beslut enligt 7 kap. 18 och 18 a §§ miljöbalken.

Naturvårdsverket får även överklaga beslut enligt 12 kap. 11 § miljö-

balken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:622.