SFS 2011:629 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

110629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1252) om <br/>omr�desskydd enligt milj�balken m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:1252) om omr�des-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skydd enligt milj�balken m.m. </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 2, 14, 15, 25 a, 26, 28, 33 och 40 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras nio nya paragrafer, 14 a, 28 a28 f,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">33 a och 33 b ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket har det centrala ansvaret f�r omr�desskyddet. Riks-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">antikvarie�mbetet har dock det centrala ansvaret i fr�ga om kulturreservat,<br/>Skogsstyrelsen det centrala ansvaret f�r biotopskyddsomr�den enligt 6 � och<br/>Havs- och vattenmyndigheten det centrala ansvaret f�r vattenskyddsomr�-<br/>den och det centrala v�gledningsansvaret f�r omr�desskydd som syftar till<br/>bevarandet av havs- eller vattenmilj�er eller grundvatten.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen ansvarar i l�net f�r omr�desskyddet. Kommunen ansvarar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">dock f�r det omr�desskydd som den har f�rordnat om och Skogsstyrelsen<br/>ansvarar i l�net f�r biotopskyddsomr�den enligt 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Marinvetenskaplig forskning f�r inte bedrivas inom svenskt sj�terri-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">torium fr�n forskningsfartyg som �r registrerade i eller tillh�r en annan stat<br/>utan tillst�nd fr�n Kustbevakningen. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kustbevakningen f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n kravet p� till-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�nd, om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Kustbevakningen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om s�dana</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tillst�nd till marinvetenskaplig forskning som avses i 14 �. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Kustbevakningen meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ska den h�ra Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska under-<br/>s�kning.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:912px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket ska f�ra den f�rteckning �ver naturomr�den som</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i 7 kap. 27 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rteckningen ska omfatta de omr�den som regeringen har<br/>1. f�rklarat som s�rskilda skyddsomr�den eller s�rskilda bevarandeomr�-</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">den enligt 7 kap. 28 � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2005:1159. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1189.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:629</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:629</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�reslagit att ing� i det europeiska n�t av s�dana s�rskilda bevarande-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">omr�den, Natura 2000, som avses i r�dets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj<br/>1992 om bevarande av livsmilj�er samt vilda djur och v�xter, senast �ndrat<br/>genom r�dets direktiv 2006/105/EG,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. beslutat ska f�ras upp p� f�rteckningen med anledning av att Euro-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">peiska kommissionen inlett ett samr�dsf�rfarande enligt artikel 5 i direktiv<br/>92/43/EEG, eller</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. beslutat ska f�ras upp p� f�rteckningen med anledning av ett interna-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tionellt �tagande eller nationellt m�l om skydd f�r omr�den.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rteckningen ska kung�ras p� det s�tt som g�ller f�r f�rfattningar som</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">meddelas av Naturv�rdsverket. Kartor som utvisar omr�denas avgr�nsningar<br/>ska finnas tillg�ngliga hos Naturv�rdsverket. Naturv�rdsverket ska se till att<br/>Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och ber�rda l�nsstyrelser har<br/>tillg�ng till f�rteckningen och kartorna samt f�r k�nnedom om till�gg och<br/>�ndringar som g�rs i dem. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>25 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">�ndring eller upph�vande av ett omr�desskydd enligt 7 kap. milj�balken<br/>samr�da med</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Skogsstyrelsen, om beslutet r�r skogsmark och det inte �r uppenbart att</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�rendet saknar betydelse f�r Skogsstyrelsen, </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet r�r fiske och det inte �r</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">uppenbart att �rendet saknar betydelse f�r Havs- och vattenmyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Statens jordbruksverk, om beslutet r�r vattenbruk och det inte �r uppen-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bart att �rendet saknar betydelse f�r Jordbruksverket, och </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. Sveriges geologiska unders�kning, om beslutet r�r grundvatten och det</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">inte �r uppenbart att �rendet saknar betydelse f�r Sveriges geologiska under-<br/>s�kning.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan l�nsstyrelsen fattar beslut i ett �rende enligt 7 kap. eller</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">26 kap. 11 � milj�balken ska l�nsstyrelsen samr�da med </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Naturv�rdsverket, om beslutet r�r Naturv�rdsverket och kan leda till er-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">s�ttning eller inl�sen enligt 31 kap. milj�balken eller n�gon annan ekono-<br/>misk f�rpliktelse f�r staten eller annars �r av vikt, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Riksantikvarie�mbetet, om beslutet r�r Riksantikvarie�mbetet och kan</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">leda till ers�ttning eller inl�sen enligt 31 kap. milj�balken eller n�gon annan<br/>ekonomisk f�rpliktelse f�r staten eller annars �r av vikt, och</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet r�r Havs- och vattenmyn-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">digheten och �r av vikt.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">F�ljande beslut ska skickas till Naturv�rdsverket:</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. beslut att skydda omr�den och naturf�rem�l och beslut om f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r omr�den och naturf�rem�l, </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">2. beslut om sk�tselplan enligt 3 �, <br/>3. beslut att utse n�gon till f�rvaltare enligt 21 � och beslut att �terkalla ett</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">s�dant f�rordnande, </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2010:319.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2010:319.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2010:319.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:629</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. beslut om tillst�nd eller dispens som r�r omr�den och naturf�rem�l,</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">5. beslut om ers�ttning och inl�sen enligt 31 kap. milj�balken som r�r</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">omr�den och naturf�rem�l, </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. beslut att meddela f�rel�ggande eller f�rbud enligt 26 kap. milj�balken</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">som r�r omr�den och naturf�rem�l samt f�rel�ggande enligt 26 kap. 11 �<br/>milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">7. beslut om tillst�nd enligt 12 kap. 11 � milj�balken, och<br/>8. s�dana beslut enligt 27 � andra stycket denna f�rordning som inte f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">av 1. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. beslut att skydda omr�den och naturf�rem�l och beslut om f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r omr�den och naturf�rem�l,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">2. beslut om sk�tselplan enligt 3 �,<br/>3. beslut att utse n�gon till f�rvaltare enligt 21 � och beslut att �terkalla ett</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">s�dant f�rordnande,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. beslut om tillst�nd eller dispens som r�r omr�den och naturf�rem�l,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b � milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">5. beslut att meddela f�rel�ggande eller f�rbud enligt 26 kap. milj�balken</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som r�r omr�den och naturf�rem�l, och</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. s�dana beslut enligt 27 � andra stycket denna f�rordning som inte f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">av 1. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande beslut ska skickas till Riksantikvarie�mbetet:</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. beslut att f�rklara omr�den som naturreservat eller kulturreservat och</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">beslut om f�reskrifter f�r s�dana omr�den,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">2. beslut om sk�tselplan enligt 3 �,<br/>3. beslut att utse n�gon till f�rvaltare enligt 21 � och beslut att �terkalla ett</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">s�dant f�rordnande, </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. beslut om tillst�nd eller dispens som r�r naturreservat eller kultur-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">reservat,</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">5. beslut om ers�ttning och inl�sen enligt 31 kap. milj�balken som r�r</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">naturreservat eller kulturreservat, och</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. beslut att meddela f�rel�ggande eller f�rbud enligt 26 kap. milj�balken</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som r�r kulturreservat. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut om f�reskrifter f�r omr�den och naturf�rem�l ska skickas till</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen, om f�reskrifterna har betydelse f�r luftfarten.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut enligt 27 � andra stycket ska skickas till Statens jordbruks-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">verk och Boverket, om inte k�nnedom om beslutet uppenbart saknar bety-<br/>delse f�r myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande beslut ska skickas till Lantm�terimyndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. beslut att skydda omr�den och naturf�rem�l och beslut om f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r omr�den och naturf�rem�l, </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. beslut om f�rel�ggande om st�ngselgenombrott enligt 26 kap. 11 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sta stycket milj�balken,</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:629</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. beslut om �ndring eller upph�vande av s�dana beslut som avses i 1 och</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">2,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">4. beslut om ers�ttning och inl�sen enligt 31 kap. 4 och 8 �� milj�balken,<br/>5. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a18 e �� milj�balken, om beslu-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tet har betydelse f�r myndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">6. beslut om tillst�nd enligt 12 kap. 11 � milj�balken, om beslutet har be-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tydelse f�r myndigheten, och</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">7. s�dana beslut enligt 27 � andra stycket som inte f�ljer av 1, om beslutet</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">har betydelse f�r myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>28 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft40">F�ljande beslut ska skickas till v�gh�llningsmyndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a18 e �� milj�balken, om beslu-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tet har betydelse f�r myndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. beslut om tillst�nd enligt 12 kap. 11 � milj�balken, om beslutet har be-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tydelse f�r myndigheten, och </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. beslut enligt 27 � andra stycket denna f�rordning, om beslutet har bety-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">delse f�r myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">L�nsstyrelsen ska f�ra ett register �ver beslut enligt 7 kap. milj�bal-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ken och andra f�rh�llanden p� naturv�rdens omr�de (naturv�rdsregister). </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>33 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Naturv�rdsverket ska f�ra ett sammanfattande nationellt register</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">�ver s�dana beslut och f�rh�llanden som avses i 33 �.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>33 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om s�dana naturv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">register som avses i 33 �. Innan Naturv�rdsverket meddelar s�dana f�reskrif-<br/>ter ska verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarie�mbetet<br/>och Skogsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42">6</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Naturv�rdsverket, Riksantikvarie�mbetet, Skogsstyrelsen och Havs-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">och vattenmyndigheten f�r �verklaga beslut som r�r fr�gor som avses i<br/>7 kap. milj�balken. Naturv�rdsverket f�r dock i fr�ga om strandskydd endast<br/>�verklaga beslut enligt 7 kap. 18 och 18 a �� milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Naturv�rdsverket f�r �ven �verklaga beslut enligt 12 kap. 11 � milj�-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">balken. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft46">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">6 Senaste lydelse 2009:622.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1252) om
omr�desskydd enligt milj�balken m.m.;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:1252) om omr�des-

skydd enligt milj�balken m.m.

dels att 2, 14, 15, 25 a, 26, 28, 33 och 40 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras nio nya paragrafer, 14 a, 28 a28 f,

33 a och 33 b ��, av f�ljande lydelse.

2 �

1

Naturv�rdsverket har det centrala ansvaret f�r omr�desskyddet. Riks-

antikvarie�mbetet har dock det centrala ansvaret i fr�ga om kulturreservat,
Skogsstyrelsen det centrala ansvaret f�r biotopskyddsomr�den enligt 6 � och
Havs- och vattenmyndigheten det centrala ansvaret f�r vattenskyddsomr�-
den och det centrala v�gledningsansvaret f�r omr�desskydd som syftar till
bevarandet av havs- eller vattenmilj�er eller grundvatten.

L�nsstyrelsen ansvarar i l�net f�r omr�desskyddet. Kommunen ansvarar

dock f�r det omr�desskydd som den har f�rordnat om och Skogsstyrelsen
ansvarar i l�net f�r biotopskyddsomr�den enligt 6 �.

14 �

Marinvetenskaplig forskning f�r inte bedrivas inom svenskt sj�terri-

torium fr�n forskningsfartyg som �r registrerade i eller tillh�r en annan stat
utan tillst�nd fr�n Kustbevakningen.

Kustbevakningen f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n kravet p� till-

st�nd, om det finns s�rskilda sk�l.

14 a �

Kustbevakningen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om s�dana

tillst�nd till marinvetenskaplig forskning som avses i 14 �.

Innan Kustbevakningen meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket

ska den h�ra Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska under-
s�kning.

15 �

2

Naturv�rdsverket ska f�ra den f�rteckning �ver naturomr�den som

avses i 7 kap. 27 � milj�balken.

F�rteckningen ska omfatta de omr�den som regeringen har
1. f�rklarat som s�rskilda skyddsomr�den eller s�rskilda bevarandeomr�-

den enligt 7 kap. 28 � milj�balken,

1 Senaste lydelse 2005:1159.

2 Senaste lydelse 2010:1189.

SFS 2011:629

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:629

2. f�reslagit att ing� i det europeiska n�t av s�dana s�rskilda bevarande-

omr�den, Natura 2000, som avses i r�dets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmilj�er samt vilda djur och v�xter, senast �ndrat
genom r�dets direktiv 2006/105/EG,

3. beslutat ska f�ras upp p� f�rteckningen med anledning av att Euro-

peiska kommissionen inlett ett samr�dsf�rfarande enligt artikel 5 i direktiv
92/43/EEG, eller

4. beslutat ska f�ras upp p� f�rteckningen med anledning av ett interna-

tionellt �tagande eller nationellt m�l om skydd f�r omr�den.

F�rteckningen ska kung�ras p� det s�tt som g�ller f�r f�rfattningar som

meddelas av Naturv�rdsverket. Kartor som utvisar omr�denas avgr�nsningar
ska finnas tillg�ngliga hos Naturv�rdsverket. Naturv�rdsverket ska se till att
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och ber�rda l�nsstyrelser har
tillg�ng till f�rteckningen och kartorna samt f�r k�nnedom om till�gg och
�ndringar som g�rs i dem.

25 a �

3

En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande,

�ndring eller upph�vande av ett omr�desskydd enligt 7 kap. milj�balken
samr�da med

1. Skogsstyrelsen, om beslutet r�r skogsmark och det inte �r uppenbart att

�rendet saknar betydelse f�r Skogsstyrelsen,

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet r�r fiske och det inte �r

uppenbart att �rendet saknar betydelse f�r Havs- och vattenmyndigheten,

3. Statens jordbruksverk, om beslutet r�r vattenbruk och det inte �r uppen-

bart att �rendet saknar betydelse f�r Jordbruksverket, och

4. Sveriges geologiska unders�kning, om beslutet r�r grundvatten och det

inte �r uppenbart att �rendet saknar betydelse f�r Sveriges geologiska under-
s�kning.

26 �

4

Innan l�nsstyrelsen fattar beslut i ett �rende enligt 7 kap. eller

26 kap. 11 � milj�balken ska l�nsstyrelsen samr�da med

1. Naturv�rdsverket, om beslutet r�r Naturv�rdsverket och kan leda till er-

s�ttning eller inl�sen enligt 31 kap. milj�balken eller n�gon annan ekono-
misk f�rpliktelse f�r staten eller annars �r av vikt,

2. Riksantikvarie�mbetet, om beslutet r�r Riksantikvarie�mbetet och kan

leda till ers�ttning eller inl�sen enligt 31 kap. milj�balken eller n�gon annan
ekonomisk f�rpliktelse f�r staten eller annars �r av vikt, och

3. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet r�r Havs- och vattenmyn-

digheten och �r av vikt.

28 �

5

F�ljande beslut ska skickas till Naturv�rdsverket:

1. beslut att skydda omr�den och naturf�rem�l och beslut om f�reskrifter

f�r omr�den och naturf�rem�l,

2. beslut om sk�tselplan enligt 3 �,
3. beslut att utse n�gon till f�rvaltare enligt 21 � och beslut att �terkalla ett

s�dant f�rordnande,

3 Senaste lydelse 2010:319.

4 Senaste lydelse 2010:319.

5 Senaste lydelse 2010:319.

background image

3

SFS 2011:629

4. beslut om tillst�nd eller dispens som r�r omr�den och naturf�rem�l,

dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b � milj�balken,

5. beslut om ers�ttning och inl�sen enligt 31 kap. milj�balken som r�r

omr�den och naturf�rem�l,

6. beslut att meddela f�rel�ggande eller f�rbud enligt 26 kap. milj�balken

som r�r omr�den och naturf�rem�l samt f�rel�ggande enligt 26 kap. 11 �
milj�balken,

7. beslut om tillst�nd enligt 12 kap. 11 � milj�balken, och
8. s�dana beslut enligt 27 � andra stycket denna f�rordning som inte f�ljer

av 1.

28 a �

F�ljande beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten:

1. beslut att skydda omr�den och naturf�rem�l och beslut om f�reskrifter

f�r omr�den och naturf�rem�l,

2. beslut om sk�tselplan enligt 3 �,
3. beslut att utse n�gon till f�rvaltare enligt 21 � och beslut att �terkalla ett

s�dant f�rordnande,

4. beslut om tillst�nd eller dispens som r�r omr�den och naturf�rem�l,

dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b � milj�balken,

5. beslut att meddela f�rel�ggande eller f�rbud enligt 26 kap. milj�balken

som r�r omr�den och naturf�rem�l, och

6. s�dana beslut enligt 27 � andra stycket denna f�rordning som inte f�ljer

av 1.

28 b �

F�ljande beslut ska skickas till Riksantikvarie�mbetet:

1. beslut att f�rklara omr�den som naturreservat eller kulturreservat och

beslut om f�reskrifter f�r s�dana omr�den,

2. beslut om sk�tselplan enligt 3 �,
3. beslut att utse n�gon till f�rvaltare enligt 21 � och beslut att �terkalla ett

s�dant f�rordnande,

4. beslut om tillst�nd eller dispens som r�r naturreservat eller kultur-

reservat,

5. beslut om ers�ttning och inl�sen enligt 31 kap. milj�balken som r�r

naturreservat eller kulturreservat, och

6. beslut att meddela f�rel�ggande eller f�rbud enligt 26 kap. milj�balken

som r�r kulturreservat.

28 c �

Beslut om f�reskrifter f�r omr�den och naturf�rem�l ska skickas till

Transportstyrelsen, om f�reskrifterna har betydelse f�r luftfarten.

28 d �

Beslut enligt 27 � andra stycket ska skickas till Statens jordbruks-

verk och Boverket, om inte k�nnedom om beslutet uppenbart saknar bety-
delse f�r myndigheten.

28 e �

F�ljande beslut ska skickas till Lantm�terimyndigheten:

1. beslut att skydda omr�den och naturf�rem�l och beslut om f�reskrifter

f�r omr�den och naturf�rem�l,

2. beslut om f�rel�ggande om st�ngselgenombrott enligt 26 kap. 11 � f�r-

sta stycket milj�balken,

background image

4

SFS 2011:629

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

3. beslut om �ndring eller upph�vande av s�dana beslut som avses i 1 och

2,

4. beslut om ers�ttning och inl�sen enligt 31 kap. 4 och 8 �� milj�balken,
5. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a18 e �� milj�balken, om beslu-

tet har betydelse f�r myndigheten,

6. beslut om tillst�nd enligt 12 kap. 11 � milj�balken, om beslutet har be-

tydelse f�r myndigheten, och

7. s�dana beslut enligt 27 � andra stycket som inte f�ljer av 1, om beslutet

har betydelse f�r myndigheten.

28 f �

F�ljande beslut ska skickas till v�gh�llningsmyndigheten:

1. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a18 e �� milj�balken, om beslu-

tet har betydelse f�r myndigheten,

2. beslut om tillst�nd enligt 12 kap. 11 � milj�balken, om beslutet har be-

tydelse f�r myndigheten, och

3. beslut enligt 27 � andra stycket denna f�rordning, om beslutet har bety-

delse f�r myndigheten.

33 �

L�nsstyrelsen ska f�ra ett register �ver beslut enligt 7 kap. milj�bal-

ken och andra f�rh�llanden p� naturv�rdens omr�de (naturv�rdsregister).

33 a �

Naturv�rdsverket ska f�ra ett sammanfattande nationellt register

�ver s�dana beslut och f�rh�llanden som avses i 33 �.

33 b �

Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om s�dana naturv�rds-

register som avses i 33 �. Innan Naturv�rdsverket meddelar s�dana f�reskrif-
ter ska verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarie�mbetet
och Skogsstyrelsen.

40 �

6

Naturv�rdsverket, Riksantikvarie�mbetet, Skogsstyrelsen och Havs-

och vattenmyndigheten f�r �verklaga beslut som r�r fr�gor som avses i
7 kap. milj�balken. Naturv�rdsverket f�r dock i fr�ga om strandskydd endast
�verklaga beslut enligt 7 kap. 18 och 18 a �� milj�balken.

Naturv�rdsverket f�r �ven �verklaga beslut enligt 12 kap. 11 � milj�-

balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

6 Senaste lydelse 2009:622.

;