SFS 2011:630 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

110630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1�3, 9�11, 21 och 25 §§ förordningen

(1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet

vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller
länsstyrelsen bör prövas av regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska
myndigheten i god tid innan målet eller ärendet sätts ut till huvudförhandling
eller sammanträde eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till reger-
ingen.

2 §

Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap.

6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vatten-
myndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsyns-
myndigheten. Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av så-
dant slag som anges i 1 § denna förordning.

3 §

Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en länsstyr-

else för talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen
och en kommun samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom
kommunen, ska myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd ska
ske även i andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort före-
kommer i målet eller ärendet.

9 §

En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ansökningsmål

ska skickas till

1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet,
2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om målet rör en

vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,

3. länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs,
4. den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som har

fört talan i målet, och

5. den eller de myndigheter i övrigt som har yttrat sig i målet.

10 §

När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat en dom

som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, ska

SFS 2011:630

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:630

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

domstolen, när tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt
skicka en kopia av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser
till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara försedd med ett bevis
som anger om domen har överklagats eller inte.

11 §

1

När ett mål eller ärende om markavvattning har avgjorts genom en

dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive läns-
styrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Natur-
vårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i förekommande fall med en
förteckning över deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamfällig-
heten. En kopia ska också skickas till Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet
som rör avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fråga om verk-
samhet som rör avvattning av jordbruksmark och till länsstyrelsen när det
gäller andra verksamheter.

21 §

2

Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anmälan till

1. den kommunala nämnden, och
2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allmänna fiske-

intresset berörs av verksamheten.

25 §

3

I 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket

och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns det bestäm-
melser om överklagande i särskilda fall.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet får

överklaga länsstyrelsens beslut som rör frågor om markavvattning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1158.

2 Senaste lydelse 2007:168.

3 Senaste lydelse 2010:961.