SFS 2011:630 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

110630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1388) om <br/>vattenverksamhet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 13, 911, 21 och 25 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det i ett m�l eller �rende �r fr�ga om tillst�nd till vattenverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">vars till�tlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller<br/>l�nsstyrelsen b�r pr�vas av regeringen enligt 17 kap. 3 � milj�balken, ska<br/>myndigheten i god tid innan m�let eller �rendet s�tts ut till huvudf�rhandling<br/>eller sammantr�de eller tillst�ndsbeslut meddelas anm�la saken till reger-<br/>ingen.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett m�l eller �rende r�r s�dan vattenverksamhet som avses i 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">6 � tredje stycket milj�balken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vatten-<br/>myndigheten samr�da med varandra samt med l�nsstyrelsen och tillsyns-<br/>myndigheten. Samr�d ska ocks� ske i andra m�l och �renden som �r av s�-<br/>dant slag som anges i 1 � denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en l�nsstyr-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">else f�r talan f�r att tillvarata milj�intressen och andra allm�nna intressen<br/>och en kommun samtidigt f�r talan f�r att tillvarata allm�nna intressen inom<br/>kommunen, ska myndigheten samr�da med kommunen. S�dant samr�d ska<br/>ske �ven i andra fall n�r en fr�ga som �r av allm�nt intresse f�r en ort f�re-<br/>kommer i m�let eller �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ans�kningsm�l</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska skickas till </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">1. Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet,<br/>2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om m�let r�r en</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 � 1 milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">3. l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten bedrivs,<br/>4. den kommun inom vars omr�de verksamheten bedrivs eller som har</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rt talan i m�let, och</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. den eller de myndigheter i �vrigt som har yttrat sig i m�let.</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en domstol i ett m�l om vattenverksamhet har meddelat en dom</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som innefattar best�mmelser till skydd f�r eller fr�mjande av fisket, ska</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:630</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:630</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">domstolen, n�r tiden f�r �verklagande av domen har g�tt ut, skyndsamt<br/>skicka en kopia av de delar av domen som inneh�ller s�dana best�mmelser<br/>till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara f�rsedd med ett bevis<br/>som anger om domen har �verklagats eller inte.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">1</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ett m�l eller �rende om markavvattning har avgjorts genom en</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive l�ns-<br/>styrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Natur-<br/>v�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i f�rekommande fall med en<br/>f�rteckning �ver deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamf�llig-<br/>heten. En kopia ska ocks� skickas till Skogsstyrelsen i fr�ga om verksamhet<br/>som r�r avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fr�ga om verk-<br/>samhet som r�r avvattning av jordbruksmark och till l�nsstyrelsen n�r det<br/>g�ller andra verksamheter. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anm�lan till </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. den kommunala n�mnden, och<br/>2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allm�nna fiske-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">intresset ber�rs av verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">I 19 kap. 1 � tredje stycket milj�balken samt 1 kap. 2 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar finns det best�m-<br/>melser om �verklagande i s�rskilda fall. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet f�r</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklaga l�nsstyrelsens beslut som r�r fr�gor om markavvattning.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2005:1158.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2007:168.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2010:961.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 13, 911, 21 och 25 �� f�rordningen

(1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Om det i ett m�l eller �rende �r fr�ga om tillst�nd till vattenverksamhet

vars till�tlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller
l�nsstyrelsen b�r pr�vas av regeringen enligt 17 kap. 3 � milj�balken, ska
myndigheten i god tid innan m�let eller �rendet s�tts ut till huvudf�rhandling
eller sammantr�de eller tillst�ndsbeslut meddelas anm�la saken till reger-
ingen.

2 �

Om ett m�l eller �rende r�r s�dan vattenverksamhet som avses i 4 kap.

6 � tredje stycket milj�balken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vatten-
myndigheten samr�da med varandra samt med l�nsstyrelsen och tillsyns-
myndigheten. Samr�d ska ocks� ske i andra m�l och �renden som �r av s�-
dant slag som anges i 1 � denna f�rordning.

3 �

Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en l�nsstyr-

else f�r talan f�r att tillvarata milj�intressen och andra allm�nna intressen
och en kommun samtidigt f�r talan f�r att tillvarata allm�nna intressen inom
kommunen, ska myndigheten samr�da med kommunen. S�dant samr�d ska
ske �ven i andra fall n�r en fr�ga som �r av allm�nt intresse f�r en ort f�re-
kommer i m�let eller �rendet.

9 �

En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ans�kningsm�l

ska skickas till

1. Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet,
2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om m�let r�r en

vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 � 1 milj�balken,

3. l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten bedrivs,
4. den kommun inom vars omr�de verksamheten bedrivs eller som har

f�rt talan i m�let, och

5. den eller de myndigheter i �vrigt som har yttrat sig i m�let.

10 �

N�r en domstol i ett m�l om vattenverksamhet har meddelat en dom

som innefattar best�mmelser till skydd f�r eller fr�mjande av fisket, ska

SFS 2011:630

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:630

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

domstolen, n�r tiden f�r �verklagande av domen har g�tt ut, skyndsamt
skicka en kopia av de delar av domen som inneh�ller s�dana best�mmelser
till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara f�rsedd med ett bevis
som anger om domen har �verklagats eller inte.

11 �

1

N�r ett m�l eller �rende om markavvattning har avgjorts genom en

dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive l�ns-
styrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Natur-
v�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i f�rekommande fall med en
f�rteckning �ver deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamf�llig-
heten. En kopia ska ocks� skickas till Skogsstyrelsen i fr�ga om verksamhet
som r�r avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fr�ga om verk-
samhet som r�r avvattning av jordbruksmark och till l�nsstyrelsen n�r det
g�ller andra verksamheter.

21 �

2

Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anm�lan till

1. den kommunala n�mnden, och
2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allm�nna fiske-

intresset ber�rs av verksamheten.

25 �

3

I 19 kap. 1 � tredje stycket milj�balken samt 1 kap. 2 � f�rsta stycket

och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar finns det best�m-
melser om �verklagande i s�rskilda fall.

Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet f�r

�verklaga l�nsstyrelsens beslut som r�r fr�gor om markavvattning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2005:1158.

2 Senaste lydelse 2007:168.

3 Senaste lydelse 2010:961.

;