SFS 2011:631 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

110631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:512) om
deponering av avfall;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:512) om deponer-

ing av avfall

dels att 45 § ska ha följande lydelse,
dels
att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, samt närmast

före 30 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Samråd om föreskrifter

30 a §

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter som avses i

13 §, 15 § första stycket, 15 a § tredje stycket, 17 § eller 30 § andra stycket
ska verket höra

1. Havs- och vattenmyndigheten, om föreskrifterna har betydelse för

havs- eller vattenmiljön, och

2. Sveriges geologiska undersökning, om föreskrifterna har betydelse för

grundvattenmiljön.

45 §

Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 §

miljöbalken.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga läns-

styrelsens beslut om dispens enligt 13 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:631

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011