SFS 2011:632 Förordning om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

110632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:554) om <br/>milj�kvalitetsnormer f�r fisk- och musselvatten;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 4, 6, 10, 12, 14 och 15 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2001:554) om milj�kvalitetsnormer f�r fisk- och musselvatten</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�lj-</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�bal-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ken f�r fisk- och musselvatten. Milj�kvalitetsnormerna avser dels v�rden<br/>som inte f�r �verskridas eller underskridas annat �n i viss angiven utstr�ck-<br/>ning (milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket 1 milj�balken),<br/>dels v�rden som ska efterstr�vas.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om vilka fisk-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">vatten som ska omfattas av denna f�rordning. Fiskvattnen ska i s�dana f�re-<br/>skrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs-<br/>och vattenmyndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska den h�ra ber�rda<br/>l�nsstyrelser i den utstr�ckning som beh�vs.<br/> <br/><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I bilaga 1 anges gr�nsv�rden och riktv�rden f�r laxfiskvatten och andra</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om rikt-<br/>v�rden f�r de parametrar f�r vilka riktv�rden inte har angetts i bilagan, om<br/>dessa f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Milj�kvalitetsnormerna f�r ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem �r</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fr�n det att denna f�rordning ska till�mpas p� vattnet. Gr�nsv�rdena f�r<br/>�verskridas eller underskridas endast om vattnet p� naturlig v�g har tillf�rts<br/>�mnen fr�n omgivande mark eller om det s�rskilt har angetts i bilaga 1.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:861px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje l�nsstyrelse ansvarar f�r att kontroll �ger rum av kvaliteten p�</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fisk- och musselvatten inom l�net. Kontrollen ska ske genom analys av<br/>vattenprover, andra typer av m�tningar eller p� annat l�mpligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om m�t-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">metoder, ber�kningsmodeller och redovisning av m�tresultat avseende fisk-<br/>vatten. Myndigheten f�r �ven meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r att be-<br/>d�ma om en milj�kvalitetsnorm f�ljs enligt artikel 6 i direktiv 78/659/EEG.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n f�r meddela n�rmare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">m�tmetoder, ber�kningsmodeller och redovisning av m�tresultat avseende</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2006:1140.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:632</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:632</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">musselvatten. L�nsstyrelsen f�r �ven meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r<br/>att bed�ma om en milj�kvalitetsnorm f�ljs enligt artikel 6 i direktiv 79/923/<br/>EEG. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om kvaliteten p� ett fiskvatten �r avsev�rt b�ttre �n vad som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">milj�kvalitetsnormerna i bilaga 1, f�r Havs- och vattenmyndigheten besluta<br/>om en l�gre provtagningsfrekvens �n vad som annars g�ller. Om ett s�dant<br/>vatten inte �r f�rorenat eller om det inte finns n�gon risk f�r f�rs�mring av<br/>vattenkvaliteten, f�r Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning<br/>inte beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om kvaliteten p� ett musselvatten �r avsev�rt b�ttre �n vad som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">milj�kvalitetsnormerna i bilaga 2, f�r L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n<br/>besluta om en l�gre provtagningsfrekvens �n vad som annars g�ller. Om ett<br/>s�dant vatten inte �r f�rorenat eller om det inte finns n�gon risk f�r f�rs�m-<br/>ring av vattenkvaliteten, f�r l�nsstyrelsen besluta att provtagning inte be-<br/>h�vs.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ett �tg�rdsprogram har fastst�llts ska l�nsstyrelsen skicka en ko-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">pia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myn-<br/>digheter och kommuner som ber�rs. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten ska l�mna rapporter till Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">kommissionen enligt artikel 2.1 i r�dets direktiv 91/692/EEG om att standar-<br/>disera och rationalisera rapporteringen om genomf�randet av vissa direktiv<br/>om milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten ska upplysa Europeiska kommissionen om</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">vilka fiskvatten och musselvatten som denna f�rordning ska till�mpas p�.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2010:1192.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:554) om
milj�kvalitetsnormer f�r fisk- och musselvatten;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 2, 4, 6, 10, 12, 14 och 15 �� f�rordningen

(2001:554) om milj�kvalitetsnormer f�r fisk- och musselvatten

1 ska ha f�lj-

ande lydelse.

2 �

I denna f�rordning finns milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�bal-

ken f�r fisk- och musselvatten. Milj�kvalitetsnormerna avser dels v�rden
som inte f�r �verskridas eller underskridas annat �n i viss angiven utstr�ck-
ning (milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket 1 milj�balken),
dels v�rden som ska efterstr�vas.

4 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om vilka fisk-

vatten som ska omfattas av denna f�rordning. Fiskvattnen ska i s�dana f�re-
skrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs-
och vattenmyndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska den h�ra ber�rda
l�nsstyrelser i den utstr�ckning som beh�vs.

6 �

I bilaga 1 anges gr�nsv�rden och riktv�rden f�r laxfiskvatten och andra

fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om rikt-
v�rden f�r de parametrar f�r vilka riktv�rden inte har angetts i bilagan, om
dessa f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Milj�kvalitetsnormerna f�r ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem �r

fr�n det att denna f�rordning ska till�mpas p� vattnet. Gr�nsv�rdena f�r
�verskridas eller underskridas endast om vattnet p� naturlig v�g har tillf�rts
�mnen fr�n omgivande mark eller om det s�rskilt har angetts i bilaga 1.

10 �

Varje l�nsstyrelse ansvarar f�r att kontroll �ger rum av kvaliteten p�

fisk- och musselvatten inom l�net. Kontrollen ska ske genom analys av
vattenprover, andra typer av m�tningar eller p� annat l�mpligt s�tt.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om m�t-

metoder, ber�kningsmodeller och redovisning av m�tresultat avseende fisk-
vatten. Myndigheten f�r �ven meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r att be-
d�ma om en milj�kvalitetsnorm f�ljs enligt artikel 6 i direktiv 78/659/EEG.

L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n f�r meddela n�rmare f�reskrifter om

m�tmetoder, ber�kningsmodeller och redovisning av m�tresultat avseende

1 F�rordningen omtryckt 2006:1140.

SFS 2011:632

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:632

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

musselvatten. L�nsstyrelsen f�r �ven meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r
att bed�ma om en milj�kvalitetsnorm f�ljs enligt artikel 6 i direktiv 79/923/
EEG.

12 �

Om kvaliteten p� ett fiskvatten �r avsev�rt b�ttre �n vad som f�ljer av

milj�kvalitetsnormerna i bilaga 1, f�r Havs- och vattenmyndigheten besluta
om en l�gre provtagningsfrekvens �n vad som annars g�ller. Om ett s�dant
vatten inte �r f�rorenat eller om det inte finns n�gon risk f�r f�rs�mring av
vattenkvaliteten, f�r Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning
inte beh�vs.

Om kvaliteten p� ett musselvatten �r avsev�rt b�ttre �n vad som f�ljer av

milj�kvalitetsnormerna i bilaga 2, f�r L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n
besluta om en l�gre provtagningsfrekvens �n vad som annars g�ller. Om ett
s�dant vatten inte �r f�rorenat eller om det inte finns n�gon risk f�r f�rs�m-
ring av vattenkvaliteten, f�r l�nsstyrelsen besluta att provtagning inte be-
h�vs.

14 �

N�r ett �tg�rdsprogram har fastst�llts ska l�nsstyrelsen skicka en ko-

pia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myn-
digheter och kommuner som ber�rs.

15 �

2

Havs- och vattenmyndigheten ska l�mna rapporter till Europeiska

kommissionen enligt artikel 2.1 i r�dets direktiv 91/692/EEG om att standar-
disera och rationalisera rapporteringen om genomf�randet av vissa direktiv
om milj�n.

Havs- och vattenmyndigheten ska upplysa Europeiska kommissionen om

vilka fiskvatten och musselvatten som denna f�rordning ska till�mpas p�.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

2 Senaste lydelse 2010:1192.

;