SFS 2011:632 Förordning om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

110632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 6, 10, 12, 14 och 15 §§ förordningen

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

1 ska ha följ-

ande lydelse.

2 §

I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbal-

ken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden
som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträck-
ning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken),
dels värden som ska eftersträvas.

4 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka fisk-

vatten som ska omfattas av denna förordning. Fiskvattnen ska i sådana före-
skrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs-
och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra berörda
länsstyrelser i den utsträckning som behövs.

6 §

I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten och andra

fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om rikt-
värden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om
dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem år

från det att denna förordning ska tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får
överskridas eller underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts
ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1.

10 §

Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på

fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av
vattenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om mät-

metoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat avseende fisk-
vatten. Myndigheten får även meddela de föreskrifter som behövs för att be-
döma om en miljökvalitetsnorm följs enligt artikel 6 i direktiv 78/659/EEG.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela närmare föreskrifter om

mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat avseende

1 Förordningen omtryckt 2006:1140.

SFS 2011:632

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:632

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

musselvatten. Länsstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för
att bedöma om en miljökvalitetsnorm följs enligt artikel 6 i direktiv 79/923/
EEG.

12 §

Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av

miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta
om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant
vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av
vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning
inte behövs.

Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som följer av

miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands län
besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett
sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försäm-
ring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte be-
hövs.

14 §

När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen skicka en ko-

pia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myn-
digheter och kommuner som berörs.

15 §

2

Havs- och vattenmyndigheten ska lämna rapporter till Europeiska

kommissionen enligt artikel 2.1 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standar-
disera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv
om miljön.

Havs- och vattenmyndigheten ska upplysa Europeiska kommissionen om

vilka fiskvatten och musselvatten som denna förordning ska tillämpas på.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:1192.