SFS 2011:633 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

110633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2001:1063);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 46, 47 och 49 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

ska ha följande lydelse.

46 §

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om dispens från dump-

ningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljöbalken. En sådan dispens ska avse visst
slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om

dispens.

47 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter

som behövs för tillämpningen av 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken. Innan Havs-
och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra Natur-
vårdsverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sveriges geologiska under-
sökning.

49 §

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och

Statens jordbruksverk får inom sina ansvarsområden meddela de föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:633

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011