SFS 2011:634 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

110634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön

dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 4 och 10 §§,

7 kap. 2 § och 9 kap. 1�3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 8 a och

8 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön

enligt 5 kap. miljöbalken.

Bestämmelserna är meddelade
1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1�11 §§,
2. med stöd av 5 kap. 7 § första stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 4 §,
3. med stöd av 5 kap. 7 § andra stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 1�3,

5�8 och 10 §§,

4. med stöd av 5 kap. 10 § femte stycket miljöbalken i fråga om 2 kap. 1 §,
5. med stöd av 5 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken i fråga om 3 kap. 1�4 §§,

4 kap. 12 §, 5 kap. 1�5 och 7 §§, 6 kap. 1�3, 5�8 och 10 §§ samt 7 kap. 1 och
2 §§, och

6. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 kap.

4 §

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning

får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur och när
de uppgifter som avses i 1 och 2 §§ ska utföras och redovisas.

4 kap.

8 §

2

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om hur kvali-

tetskraven för ytvatten ska bestämmas enligt detta kapitel och bilaga V i

1 Senaste lydelse 2009:1108.

2 Senaste lydelse 2009:1108.

SFS 2011:634

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:634

direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3 och 4 i och bilaga I och II till direktiv
2008/105/EG.

8 a §

Sveriges geologiska undersökning får meddela föreskrifter om hur

kvalitetskraven för grundvatten ska bestämmas enligt detta kapitel, bilaga V
till direktiv 2000/60/EG och bilagorna I�IV till direktiv 2006/118/EG.

8 b §

Vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de kvali-

tetskrav som ska gälla i vattendistriktet. Sådana kvalitetskrav är miljökvali-
tetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken när

1. god ytvattenstatus enligt 2 § gäller kemisk status, och
2. det gäller god kemisk ytvattenstatus enligt 4 §.

5 kap.

7 §

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning

får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur förvalt-
ningsplaner ska redovisas.

6 kap.

4 §

3

Vattenmyndigheten ska ge regeringen möjlighet att pröva ett förslag

till åtgärdsprogram om

1. det rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än ett sådant som av-

ses i 1 kap. 1 § miljöbalken,

2. Havs- och vattenmyndigheten eller Sveriges geologiska undersökning

har funnit att förslaget allvarligt avviker från denna förordning eller direktiv
2000/60/EG och senast vid samrådstidens utgång begärt att regeringen ges
möjlighet att pröva förslaget, eller

3. en annan myndighet eller en kommun har funnit att de åtgärder som den

föreslås vidta strider mot annan lagstiftning eller allvarligt avviker från be-
stämmelserna i denna förordning eller i direktiv 2000/60/EG och senast vid
samrådstidens utgång begärt att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget
i denna del.

Vattenmyndigheten ska lämna en begäran enligt 2 eller 3 till regeringen

senast en vecka efter samrådstidens utgång.

10 §

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning

får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur åtgärds-
program ska redovisas.

7 kap.

2 §

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning

får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om program-
mens innehåll och genomförande.

3 Senaste lydelse 2009:529.

background image

3

SFS 2011:634

9 kap.

1 §

4

Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt och Sveriges geologiska

undersöknings ansvarsområden fullgöra de uppgifter i fråga om information
och rapportering till Europeiska kommissionen som följer av direktiv 2000/
60/EG, direktiv 2006/118/EG och direktiv 2008/105/EG.

2 §

5

Vattenmyndigheterna ska till Havs- och vattenmyndigheten lämna de

förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och andra uppgifter som verket behöver
för sin rapportering enligt 1 § detta kapitel eller 20 § badvattenförordningen
(2008:218).

3 §

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning

får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur och när
de uppgifter som avses i 2 § ska redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1108.

5 Senaste lydelse 2008:219.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011