SFS 2011:634 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

110634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:660) om <br/>f�rvaltning av kvaliteten p� vattenmilj�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2004:660) om f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning av kvaliteten p� vattenmilj�n </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 3 kap. 4 �, 4 kap. 8 �, 5 kap. 7 �, 6 kap. 4 och 10 ��,</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">7 kap. 2 � och 9 kap. 13 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 8 a och</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">8 b ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller f�rvaltningen av kvaliteten p� vattenmilj�n</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 5 kap. milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Best�mmelserna �r meddelade <br/>1. med st�d av 5 kap. 1 � milj�balken i fr�ga om 4 kap. 111 ��, <br/>2. med st�d av 5 kap. 7 � f�rsta stycket milj�balken i fr�ga om 6 kap. 4 �,<br/>3. med st�d av 5 kap. 7 � andra stycket milj�balken i fr�ga om 6 kap. 13,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">58 och 10 ��, </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">4. med st�d av 5 kap. 10 � femte stycket milj�balken i fr�ga om 2 kap. 1 �,<br/>5. med st�d av 5 kap. 11 � tredje stycket milj�balken i fr�ga om 3 kap. 14 ��,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">4 kap. 12 �, 5 kap. 15 och 7 ��, 6 kap. 13, 58 och 10 �� samt 7 kap. 1 och<br/>2 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. i �vrigt med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur och n�r<br/>de uppgifter som avses i 1 och 2 �� ska utf�ras och redovisas.</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:948px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om hur kvali-</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tetskraven f�r ytvatten ska best�mmas enligt detta kapitel och bilaga V i</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2009:1108.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2009:1108. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:634</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:634</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3 och 4 i och bilaga I och II till direktiv<br/>2008/105/EG.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">Sveriges geologiska unders�kning f�r meddela f�reskrifter om hur</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">kvalitetskraven f�r grundvatten ska best�mmas enligt detta kapitel, bilaga V<br/>till direktiv 2000/60/EG och bilagorna IIV till direktiv 2006/118/EG.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de kvali-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tetskrav som ska g�lla i vattendistriktet. S�dana kvalitetskrav �r milj�kvali-<br/>tetsnormer enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket 1 milj�balken n�r</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. god ytvattenstatus enligt 2 � g�ller kemisk status, och <br/>2. det g�ller god kemisk ytvattenstatus enligt 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur f�rvalt-<br/>ningsplaner ska redovisas.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Vattenmyndigheten ska ge regeringen m�jlighet att pr�va ett f�rslag</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">till �tg�rdsprogram om</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det r�r ett annat allm�nt intresse av synnerlig vikt �n ett s�dant som av-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ses i 1 kap. 1 � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Havs- och vattenmyndigheten eller Sveriges geologiska unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">har funnit att f�rslaget allvarligt avviker fr�n denna f�rordning eller direktiv<br/>2000/60/EG och senast vid samr�dstidens utg�ng beg�rt att regeringen ges<br/>m�jlighet att pr�va f�rslaget, eller</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. en annan myndighet eller en kommun har funnit att de �tg�rder som den</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�resl�s vidta strider mot annan lagstiftning eller allvarligt avviker fr�n be-<br/>st�mmelserna i denna f�rordning eller i direktiv 2000/60/EG och senast vid<br/>samr�dstidens utg�ng beg�rt att regeringen ges m�jlighet att pr�va f�rslaget<br/>i denna del.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vattenmyndigheten ska l�mna en beg�ran enligt 2 eller 3 till regeringen</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">senast en vecka efter samr�dstidens utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur �tg�rds-<br/>program ska redovisas.</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:928px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:928px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om program-<br/>mens inneh�ll och genomf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2009:529.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:634</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt och Sveriges geologiska</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">unders�knings ansvarsomr�den fullg�ra de uppgifter i fr�ga om information<br/>och rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av direktiv 2000/<br/>60/EG, direktiv 2006/118/EG och direktiv 2008/105/EG. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Vattenmyndigheterna ska till Havs- och vattenmyndigheten l�mna de</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rvaltningsplaner, �tg�rdsprogram och andra uppgifter som verket beh�ver<br/>f�r sin rapportering enligt 1 � detta kapitel eller 20 � badvattenf�rordningen<br/>(2008:218).</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur och n�r<br/>de uppgifter som avses i 2 � ska redovisas.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft36">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2009:1108.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2008:219.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:660) om
f�rvaltning av kvaliteten p� vattenmilj�n;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2004:660) om f�rvalt-

ning av kvaliteten p� vattenmilj�n

dels att 1 kap. 1 �, 3 kap. 4 �, 4 kap. 8 �, 5 kap. 7 �, 6 kap. 4 och 10 ��,

7 kap. 2 � och 9 kap. 13 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 8 a och

8 b ��, av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

1

Denna f�rordning g�ller f�rvaltningen av kvaliteten p� vattenmilj�n

enligt 5 kap. milj�balken.

Best�mmelserna �r meddelade
1. med st�d av 5 kap. 1 � milj�balken i fr�ga om 4 kap. 111 ��,
2. med st�d av 5 kap. 7 � f�rsta stycket milj�balken i fr�ga om 6 kap. 4 �,
3. med st�d av 5 kap. 7 � andra stycket milj�balken i fr�ga om 6 kap. 13,

58 och 10 ��,

4. med st�d av 5 kap. 10 � femte stycket milj�balken i fr�ga om 2 kap. 1 �,
5. med st�d av 5 kap. 11 � tredje stycket milj�balken i fr�ga om 3 kap. 14 ��,

4 kap. 12 �, 5 kap. 15 och 7 ��, 6 kap. 13, 58 och 10 �� samt 7 kap. 1 och
2 ��, och

6. i �vrigt med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

3 kap.

4 �

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning

f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur och n�r
de uppgifter som avses i 1 och 2 �� ska utf�ras och redovisas.

4 kap.

8 �

2

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om hur kvali-

tetskraven f�r ytvatten ska best�mmas enligt detta kapitel och bilaga V i

1 Senaste lydelse 2009:1108.

2 Senaste lydelse 2009:1108.

SFS 2011:634

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:634

direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3 och 4 i och bilaga I och II till direktiv
2008/105/EG.

8 a �

Sveriges geologiska unders�kning f�r meddela f�reskrifter om hur

kvalitetskraven f�r grundvatten ska best�mmas enligt detta kapitel, bilaga V
till direktiv 2000/60/EG och bilagorna IIV till direktiv 2006/118/EG.

8 b �

Vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de kvali-

tetskrav som ska g�lla i vattendistriktet. S�dana kvalitetskrav �r milj�kvali-
tetsnormer enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket 1 milj�balken n�r

1. god ytvattenstatus enligt 2 � g�ller kemisk status, och
2. det g�ller god kemisk ytvattenstatus enligt 4 �.

5 kap.

7 �

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning

f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur f�rvalt-
ningsplaner ska redovisas.

6 kap.

4 �

3

Vattenmyndigheten ska ge regeringen m�jlighet att pr�va ett f�rslag

till �tg�rdsprogram om

1. det r�r ett annat allm�nt intresse av synnerlig vikt �n ett s�dant som av-

ses i 1 kap. 1 � milj�balken,

2. Havs- och vattenmyndigheten eller Sveriges geologiska unders�kning

har funnit att f�rslaget allvarligt avviker fr�n denna f�rordning eller direktiv
2000/60/EG och senast vid samr�dstidens utg�ng beg�rt att regeringen ges
m�jlighet att pr�va f�rslaget, eller

3. en annan myndighet eller en kommun har funnit att de �tg�rder som den

f�resl�s vidta strider mot annan lagstiftning eller allvarligt avviker fr�n be-
st�mmelserna i denna f�rordning eller i direktiv 2000/60/EG och senast vid
samr�dstidens utg�ng beg�rt att regeringen ges m�jlighet att pr�va f�rslaget
i denna del.

Vattenmyndigheten ska l�mna en beg�ran enligt 2 eller 3 till regeringen

senast en vecka efter samr�dstidens utg�ng.

10 �

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning

f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur �tg�rds-
program ska redovisas.

7 kap.

2 �

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning

f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om program-
mens inneh�ll och genomf�rande.

3 Senaste lydelse 2009:529.

background image

3

SFS 2011:634

9 kap.

1 �

4

Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt och Sveriges geologiska

unders�knings ansvarsomr�den fullg�ra de uppgifter i fr�ga om information
och rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av direktiv 2000/
60/EG, direktiv 2006/118/EG och direktiv 2008/105/EG.

2 �

5

Vattenmyndigheterna ska till Havs- och vattenmyndigheten l�mna de

f�rvaltningsplaner, �tg�rdsprogram och andra uppgifter som verket beh�ver
f�r sin rapportering enligt 1 � detta kapitel eller 20 � badvattenf�rordningen
(2008:218).

3 �

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska unders�kning

f�r inom sina ansvarsomr�den meddela n�rmare f�reskrifter om hur och n�r
de uppgifter som avses i 2 � ska redovisas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2009:1108.

5 Senaste lydelse 2008:219.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;