SFS 2011:635 Förordning om ändring i förordningen (2006:1111) om Antarktis

110635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1111) om
Antarktis;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 9 §§ förordningen (2006:1111) om

Antarktis ska ha följande lydelse.

3 §

Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillstånd eller dispens

ska sekretariatet ge Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten till-
fälle att yttra sig.

4 §

I de fall Polarforskningssekretariatet är huvudman för en vistelse eller

verksamhet får ett tillstånd eller en dispens ges endast om Naturvårdsverket
och Havs- och vattenmyndigheten har tillstyrkt det.

9 §

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka att be-

slut om tillstånd enligt lagen (2006:924) om Antarktis överensstämmer med
lagens syften.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:635

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011