SFS 2011:636 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

110636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om artskyddsförordningen (2007:845)
dels att 20, 32, 36, 45, 49, 54, 56, 60–63, 65 och 68 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 49 a §, av följande

lydelse.

20 §

När oförtullade levande djur och växter som omfattas av importför-

bud enligt 16 § har omhändertagits, ska Tullverket utan dröjsmål underrätta
Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

32 §

1

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag eller i

det enskilda fallet besluta om dispens från 16, 18 och 23 §§.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda

fallet besluta om dispens från 25 och 27 §§. Innan Naturvårdsverket gör det i
fråga om 25 § första stycket 1 när det gäller arter som i bilaga 1 till denna
förordning har markerats med Hs, ska verket samråda med Europeiska kom-
missionen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag eller i

det enskilda fallet besluta om dispens från 24 § och 25 § första stycket 2, om
det gäller sådana djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur eller växter
som lever i eller härrör från hav eller vatten.

Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighe-

ten ska vid behov samråda med varandra.

Föreskrifter om undantag och beslut om dispens får meddelas endast
1. för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål,
2. om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, och
3. om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande

arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

36 §

Tillståndskravet i 35 § gäller inte verksamhet som bedrivs vid statliga

museer och statliga forskningsinstitutioner.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från tillstånds-

kravet för verksamhet som bedrivs vid andra institutioner. Innan Naturvårds-
verket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra

1 Senaste lydelse 2010:1199.

SFS 2011:636

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:636

1. Havs- och vattenmyndigheten, om prepareringen gäller sådana djur och

växter som avses i 35 § första stycket 2–4 och som lever i hav eller vatten,
och

2. Naturhistoriska riksmuseet.

45 §

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på till-

stånd i 40 § första stycket, om dispensen inte motverkar skyddet av vilda
djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. En dispens får
endast avse anläggningar där det inte förevisas ett betydande antal djur eller
arter.

Innan Naturvårdsverket beslutar om dispens enligt första stycket ska ver-

ket samråda med Havs- och vattenmyndigheten, om dispensen gäller sådana
djur som lever i hav eller vatten.

49 §

2

För tillstånd enligt 40 § gäller följande förutom det som anges i 47

och 48 §§.

Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig före-

visning av djur enligt djurskyddsförordningen (1988:539).

Tillståndet ska innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att
1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande

de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av
arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, in-
formationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppföd-
ning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,

2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om

bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla
information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,

3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska

behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer
berikas på ett artspecifikt sätt,

4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,
5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt

näringstillförsel,

6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, och
7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.

49 a §

Innan länsstyrelsen enligt 49 § tredje stycket 1 beslutar ett villkor

som innebär att en djurpark ska delta i en verksamhet som syftar till åter-
införande av djur till ett liv i vilt tillstånd, ska länsstyrelsen inhämta yttrande
från

1. Naturvårdsverket, och
2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller djur som lever i hav

eller vatten.

54 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten

att föra en förteckning enligt 51 § och om skyldigheten att lämna uppgifter
enligt 53 §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från 51–
53 §§.

2 Ändringen innebär att fjärde stycket upphör att gälla.

background image

3

SFS 2011:636

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter som avses i första

stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om föreskrifterna gäl-
ler sådana djur eller växter som lever i hav eller vatten.

56 §

Om levande djur eller växter eller avkomma av dessa hanteras i strid

mot ett villkor som är väsentligt för art- eller djurskyddet som Naturvårds-
verket, Statens jordbruksverk eller Havs- och vattenmyndigheten har be-
stämt i ett beslut om dispens enligt 32 § eller artikel 8.3 i rådets förordning
(EG) nr 338/97, får den myndighet som beslutat om dispensen återkalla dis-
pensen om detta inte är uppenbart oskäligt.

60 §

Statens jordbruksverk får, om det behövs av artskydds- eller djur-

skyddsskäl, meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur
och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott enligt 29 kap. miljö-
balken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förord-
ning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för smugg-
ling.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

ska verket höra Naturvårdsverket, Tullverket, Rikspolisstyrelsen och, om fö-
reskriften gäller djur eller växter som lever i hav eller vatten, Havs- och vat-
tenmyndigheten.

61 §

Den som tar ett djur eller en växt i beslag enligt bestämmelser som

avses i 60 § ska underrätta Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket om
detta. Havs- och vattenmyndigheten ska också underrättas, om beslaget gäl-
ler ett djur eller en växt som lever i hav eller vatten. Om beslaget gäller
levande djur eller växter ska underrättelsen ske utan dröjsmål.

62 §

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta att levande exemplar

av djur eller växter som har förverkats får placeras hos den som har tillstånd
enligt 40 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsk-
nings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering ska ver-
ket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet bestämma hur exemplaret
ska hanteras sedan det dött.

Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som har

förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Natur-
historiska riksmuseet eller någon annan institution för forskning eller utbild-
ning. Det förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan
för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyd-
det. Innan Naturvårdsverket beslutar om placering eller överlämnande ska
verket samråda med

1. Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det förverkade

inte är av intresse för forskning eller utbildning, och

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller ett djur eller en växt

som lever i hav eller vatten.

63 §

Statens jordbruksverk ska, i den omfattning det behövs, utse artbe-

stämmare för att biträda vid tillämpning av gällande artskyddslagstiftning.

background image

4

SFS 2011:636

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

En artbestämmare ska ha mycket goda artkunskaper och får inte ha sådana

ekonomiska intressen i handel med eller förevisning eller preparering av djur
eller växter att artbestämmarens objektivitet kan ifrågasättas.

Innan Jordbruksverket utser en artbestämmare ska verket samråda med

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska riks-
museet.

65 §

Naturvårdsverket ska med biträde av Naturhistoriska riksmuseet se

till att det finns ett nationellt system för rapportering av oavsiktlig fångst och
oavsiktligt dödande av de djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska inom sina

ansvarsområden ta initiativ till att de forsknings- eller bevarandeåtgärder
vidtas som behövs för att säkerställa att oavsiktlig fångst och oavsiktligt
dödande inte får betydande negativa följder för de berörda arterna.

68 §

För Sveriges del är Statens jordbruksverk den administrativa myndig-

het och Naturvårdsverket den vetenskapliga myndighet som anges i CITES-
konventionen, i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens för-
ordning (EG) nr 865/2006. Havs- och vattenmyndigheten ska som veten-
skaplig myndighet bistå Naturvårdsverket i frågor som gäller artskydd i
havs- eller vattenmiljön. Om Naturvårdsverket och Naturhistoriska riks-
museet kommer överens om det, får museet biträda verket som vetenskaplig
myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)