SFS 2011:637 Förordning om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

110637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i badvattenförordningen (2008:218);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 20�22 §§ badvattenförordningen (2008:218)

ska ha följande lydelse.

20 §

Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra det informationslämnande

och den rapportering till Europeiska kommissionen som följer av artiklarna
3.9 och 13.1�13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av
den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphä-
vande av direktiv 76/160/EEG

1, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 596/2009

2.

21 §

Kommunerna ska ge Havs- och vattenmyndigheten det underlag som

myndigheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt 20 §.

22 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 och 3,
2. kontrollplaner enligt 4 § första stycket 4,
3. badvattenprofiler enligt 5 §,
4. provtagningar och bedömningar enligt 6 §,
5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 §,
6. information till allmänheten enligt 15 och 16 §§, och
7. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 64, 4.3.2006, s. 37 (Celex 32006L0007).

2 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2011:637

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011