SFS 2011:637 Förordning om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

110637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i badvattenf�rordningen (2008:218);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2022 �� badvattenf�rordningen (2008:218)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten ska fullg�ra det informationsl�mnande</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">och den rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av artiklarna<br/>3.9 och 13.113.3 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/7/EG av<br/>den 15 februari 2006 om f�rvaltning av badvattenkvaliteten och om upph�-<br/>vande av direktiv 76/160/EEG</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft14">1, senast �ndrat genom Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft14">2.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommunerna ska ge Havs- och vattenmyndigheten det underlag som</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten beh�ver f�r att fullg�ra sina skyldigheter enligt 20 �.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. badvattenregister enligt 4 � f�rsta stycket 2 och 3, <br/>2. kontrollplaner enligt 4 � f�rsta stycket 4, <br/>3. badvattenprofiler enligt 5 �, <br/>4. provtagningar och bed�mningar enligt 6 �, <br/>5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 �, <br/>6. information till allm�nheten enligt 15 och 16 ��, och <br/>7. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 �. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 EUT L 64, 4.3.2006, s. 37 (Celex 32006L0007).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:637</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i badvattenf�rordningen (2008:218);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 2022 �� badvattenf�rordningen (2008:218)

ska ha f�ljande lydelse.

20 �

Havs- och vattenmyndigheten ska fullg�ra det informationsl�mnande

och den rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av artiklarna
3.9 och 13.113.3 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/7/EG av
den 15 februari 2006 om f�rvaltning av badvattenkvaliteten och om upph�-
vande av direktiv 76/160/EEG

1, senast �ndrat genom Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009

2.

21 �

Kommunerna ska ge Havs- och vattenmyndigheten det underlag som

myndigheten beh�ver f�r att fullg�ra sina skyldigheter enligt 20 �.

22 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om

1. badvattenregister enligt 4 � f�rsta stycket 2 och 3,
2. kontrollplaner enligt 4 � f�rsta stycket 4,
3. badvattenprofiler enligt 5 �,
4. provtagningar och bed�mningar enligt 6 �,
5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 �,
6. information till allm�nheten enligt 15 och 16 ��, och
7. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 EUT L 64, 4.3.2006, s. 37 (Celex 32006L0007).

2 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2011:637

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;