SFS 2011:638 Förordning om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

110638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:381) om statligt
stöd till lokala vattenvårdsprojekt;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 12 och 15 §§ samt rubriken närmast före 12 §

förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt ska
ha följande lydelse.

Uppföljning och information

12 §

Länsstyrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen i länet i fråga om de

vattenvårdsprojekt som har getts stöd enligt denna förordning.

Länsstyrelsen ska till Havs- och vattenmyndigheten rapportera prelimi-

nära och slutliga beslut om stöd.

15 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. stödberättigande åtgärder enligt 2 §, och
2. vad som krävs av en ansökan enligt 5 § och rapporter enligt 9, 10 och

12 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:638

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011