SFS 2011:640 Förordning om ändring i förordningen (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

110640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1098) om
gränsälvsöverenskommelsen med Finland;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2010:1098) om gränsälvs-

överenskommelsen med Finland ska ha följande lydelse.

4 §

Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt

artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att

en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:640

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011