SFS 2011:641 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

110641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om havsmiljöförordningen (2010:1341)
dels att 7, 8, 10�13, 18�21, 23, 24, 26�32 och 34�39 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

7 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om sådana av-

gränsningar av delområden inom Nordsjön och �stersjön som är lämpliga
med hänsyn till havsmiljöförvaltningen.

8 §

Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som enligt artikel 7 i

havsmiljödirektivet ska ansvara för den havsmiljöförvaltning som avses i
denna förordning.

10 §

Havs- och vattenmyndigheten ska planera sitt arbete enligt denna för-

ordning så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som be-
rörs av havsmiljöförvaltningen.

Havs- och vattenmyndigheten ska samråda med berörda myndigheter och

kommuner samt med organisationer, verksamhetsutövare och andra enskilda
innan myndigheten

1. avslutar en inledande bedömning enligt 9 § 1,
2. beslutar att meddela föreskrifter om vad som kännetecknar en god mil-

jöstatus enligt 9 § 2 eller andra miljökvalitetsnormer enligt 9 § 3,

3. beslutar ett övervakningsprogram enligt 9 § 4 eller ett åtgärdsprogram

enligt 9 § 5, och

4. beslutar i andra frågor av stor betydelse enligt denna förordning.

11 §

Havs- och vattenmyndigheten och de övriga myndigheter under rege-

ringen som ansvarar för frågor som har betydelse för havsmiljön ska sam-
verka för en effektiv havsmiljöförvaltning.

Om Havs- och vattenmyndigheten begär det, ska de andra myndigheterna

ge in underlag som de har och som Havs- och vattenmyndigheten behöver
för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning. Detta gäller dock inte
universitet och högskolor.

12 §

Om en fråga rör ett vattenområde som omfattas av Havs- och vatten-

myndighetens förvaltning enligt denna förordning och en vattenmyndighets

SFS 2011:641

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:641

förvaltning enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön, ska myndigheterna samarbeta och hjälpa varandra så att insat-
serna fördelas på det sätt som är lämpligt med hänsyn till myndigheternas
olika kompetenser och en effektiv havs- och vattenmiljöförvaltning.

13 §

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det görs en inledande be-

dömning av havsmiljön i Nordsjön och �stersjön. Bedömningen ska ligga
till grund för den förvaltning som avses i 9 § 2�5 och omfatta en

1. analys av havsområdets grundläggande egenskaper och förhållanden,
2. analys av det aktuella miljötillståndet i havsområdet,
3. analys av de viktigaste kvalitativa och kvantitativa faktorer, märkbara

trender och mänskliga aktiviteter som påverkar miljötillståndet i havsom-
rådet, och

4. ekonomisk och social analys av nyttjandet av havsområdet samt de

kostnader som en försämring av havsområdets miljöer medför.

18 §

Havs- och vattenmyndigheten ska med stöd i kvalitetsbeskrivnin-

garna i bilaga I till havsmiljödirektivet slå fast vad som kännetecknar en god
miljöstatus i Nordsjön och �stersjön och då ta hänsyn till

1. fysikalisk-kemiska förhållanden, livsmiljöer, biologiska förhållanden

och hydromorfologi och andra relevanta förhållanden som anges i tabell 1 i
bilaga III till havsmiljödirektivet, och

2. de faktorer i fråga om belastning och påverkan som anges i tabell 2 i bi-

laga III till havsmiljödirektivet.

19 §

Havs- och vattenmyndigheten ska för Nordsjön och �stersjön ta fram

miljökvalitetsnormer med indikatorer som avses i 9 § 3. Normerna ska

1. tas fram med hänsyn till de faktorer i fråga om belastning och påverkan

som anges i tabell 2 i bilaga III till havsmiljödirektivet och de grundläggande
förhållanden som anges i bilaga IV till havsmiljödirektivet,

2. vara förenliga med andra relevanta kvalitetskrav för havsområdet,
3. i den utsträckning det är möjligt bidra till att betydande och negativa

gränsöverskridande effekter kan hindras,

4. i fråga om kustvatten, endast omfatta de aspekter på kustvattnets kvali-

tet som inte omfattas av vattenmiljödirektivet eller annan relevant EU-lag-
stiftning, och

5. innebära att en god miljöstatus kan nås.

20 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela sådana föreskrifter som

avses i 18 och 19 §§ (miljökvalitetsnormer).

För varje miljökvalitetsnorm som Havs- och vattenmyndigheten meddelar

ska myndigheten ange vilken typ av norm det är enligt 5 kap. 2 § första
stycket miljöbalken.

21 §

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det för vart och ett av

havsområdena Nordsjön och �stersjön tas fram ett program för löpande
övervakning av miljötillståndet. Havs- och vattenmyndigheten ska fastställa
övervakningsprogrammen och se till att de genomförs.

background image

3

SFS 2011:641

23 §

För genomförandet av övervakningsprogrammen ska Havs- och vat-

tenmyndigheten samarbeta med Naturvårdsverket, andra myndigheter, kom-
muner, organisationer och övriga på det sätt och i den omfattning som Havs-
och vattenmyndigheten finner lämpligt.

24 §

Havs- och vattenmyndigheten ska för vart och ett av havsområdena

Nordsjön och �stersjön upprätta förslag till program för de åtgärder som
behöver vidtas för att följa de miljökvalitetsnormer som har meddelats med
stöd av 20 §. �&tgärderna ska vara kostnadseffektiva och tekniskt genom-
förbara.

26 §

Vid samrådet enligt 5 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken om förslaget

till åtgärdsprogram ska Havs- och vattenmyndigheten se till att

1. kungörelsen av förslaget innehåller en upplysning om var handlingarna

finns tillgängliga samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas,

2. förslaget görs tillgängligt för allmänheten hos myndigheten och hos

länsstyrelserna och kommunerna inom det område som programmet omfat-
tar, och

3. samrådet genomförs i så god tid att det efter samrådstidens utgång finns

skälig tid för en sådan prövning som avses i 27 §.

27 §

Havs- och vattenmyndigheten ska ge regeringen möjlighet att pröva

ett förslag till åtgärdsprogram, om

1. det rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än ett sådant som av-

ses i 1 kap. 1 § miljöbalken, eller

2. en annan myndighet eller en kommun senast vid samrådstidens utgång

har begärt att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget på grund av att det

a) inte är förenligt med myndighetens eller kommunens verksamhet eller

av annan anledning inte är rimligt för myndigheten eller kommunen, eller

b) allvarligt avviker från bestämmelserna om havsmiljöförvaltningen i

denna förordning eller i havsmiljödirektivet.

Om det har gjorts en begäran enligt första stycket 2, ska Havs- och vat-

tenmyndigheten överlämna den till regeringen senast en vecka efter sam-
rådstidens utgång.

28 §

Efter det samråd som avses i 26 § och en eventuell prövning enligt

27 § ska Havs- och vattenmyndigheten

1. fastställa åtgärdsprogrammet,
2. göra programmet tillgängligt för allmänheten hos myndigheten och hos

länsstyrelserna och kommunerna inom det område som programmet omfat-
tar, och

3. i en ortstidning kungöra ett meddelande om att programmet har fast-

ställts och var det finns tillgängligt.

29 §

I ett havsområde får undantag göras från kravet i 17 §, om Havs- och

vattenmyndigheten finner att det inte är möjligt att nå god miljöstatus genom
åtgärder i ett åtgärdsprogram och detta beror på

1. en åtgärd eller en brist på en åtgärd som en annan stat ansvarar för,
2. naturliga orsaker, eller andra orsaker som är exceptionella och som inte

rimligen har kunnat förutses eller förhindras,

background image

4

SFS 2011:641

3. förändringar av havsområdets fysiska förhållanden som är en följd av

åtgärder som vidtagits på grund av ett tvingande allmänintresse som är av så-
dan vikt att det uppväger negativa gränsöverskridande effekter eller annan
negativ påverkan på miljötillståndet, eller

4. naturliga förhållanden som inte tillåter en snar förbättring.
Undantag med stöd av första stycket får göras endast i de avseenden som

beror på att det finns ett hinder enligt 1, 2, 3 eller 4.

Undantag med stöd av första stycket 3 får inte permanent hindra eller

äventyra att god miljöstatus nås i Nordsjön eller �stersjön eller i andra havs-
områden inom Europeiska unionen.

30 §

Om det finns förutsättningar för undantag enligt 29 §, ska Havs- och

vattenmyndigheten

1. besluta om de särskilda åtgärder som behöver vidtas och som
a) innebär en fortsatt strävan att nå god miljöstatus,
b) motverkar betydande negativa gränsöverskridande effekter, och
c) i fall som avses i 29 § första stycket 2 eller 3, förhindrar att miljötill-

ståndet i havsområdet eller andra havsområden inom Europeiska unionen
försämras,

2. beskriva undantagssituationen och ange skälen för de beslutade sär-

skilda åtgärderna,

3. redovisa undantagssituationens och de särskilda åtgärdernas gränsöver-

skridande effekter,

4. i det åtgärdsprogram som gäller för havsområdet integrera skälen och

redovisningen enligt första stycket 2 och 3 samt, om det är möjligt, de sär-
skilda åtgärderna, och

5. se till att de särskilda åtgärderna vidtas.

31 §

Trots det som sägs i denna förordning om havsmiljöförvaltningen får

Havs- och vattenmyndigheten under varje förvaltningsperiod som avses i 9 §
besluta att endast den inledande bedömningen enligt 9 § 1 ska göras, om

1. det inte finns någon betydande risk för havsmiljön, eller
2. kostnaderna för åtgärderna inte skulle stå i proportion till riskerna för

havsmiljön och det inte sker någon ytterligare försämring av havsmiljön.

Ett beslut om undantag enligt första stycket ska tas in i det åtgärdsprogram

som gäller för havsområdet.

32 §

Utöver det som följer av 28 § ska Havs- och vattenmyndigheten på

lämpligt sätt informera allmänheten om

1. de inledande bedömningarna enligt 13 §,
2. vad som enligt 18 § kännetecknar en god miljöstatus,
3. de miljökvalitetsnormer som meddelas med stöd av 20 §,
4. övervakningsprogrammen enligt 21 §, och
5. de skyddade områden som avses i 25 § 3.

34 §

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att havsmiljöförvaltningen

enligt 9 § är sammanhängande och samordnad med den havsmiljöförvalt-
ning i Nordsjön och �stersjön som genomförs av andra medlemsstater i Eu-
ropeiska unionen. Om det är lämpligt, ska förvaltningen också samordnas
med arbetet inom ramen för de regionala havskonventionerna.

background image

5

SFS 2011:641

35 §

Havs- och vattenmyndigheten ska delta i det arbete som regeringen

bedriver inom Europeiska unionen och internationellt och i det arbetet verka
för att havsmiljöförvaltningen i Nordsjön och �stersjön samordnas även
med länder utanför Europeiska unionen. Om det är möjligt, ska samord-
ningen omfatta program och verksamheter som följer av de regionala kon-
ventionerna och andra internationella avtal.

36 §

Om det behövs för att uppfylla skyldigheterna enligt denna förord-

ning eller för att genomföra havsmiljödirektivet, ska Havs- och vattenmyn-
digheten delta i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unio-
nen och i det arbetet verka för att samarbete och samordning sker med länder
i Europeiska unionen som inte genomför någon havsmiljöförvaltning i Nord-
sjön eller �stersjön men ligger i Nordsjöns eller �stersjöns avrinnings-
områden. Samarbetet och samordningen ska bygga på de samarbetsstruk-
turer som anges i havsmiljödirektivet eller vattenmiljödirektivet.

37 §

Om Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med åtgärdsprogram fin-

ner att en mänsklig verksamhet sannolikt kommer att ha betydande gräns-
överskridande effekter i fråga om skydd av sådana områden som avses i
25 § 3 eller andra betydande gränsöverskridande effekter i Nordsjön eller
�stersjön, ska myndigheten genom att delta i det arbete som regeringen be-
driver inom Europeiska unionen och internationellt samarbeta med de myn-
digheter som har motsvarande uppgifter i andra berörda stater eller med den
internationella organisation som berörs.

Samarbetet ska ske i syfte att vidta de åtgärder som behövs för att nå en

god miljöstatus i de berörda havsområdena och för att upprätthålla eller åter-
ställa ekosystemens skydd, struktur och funktion.

38 §

Om ett problem som påverkar miljötillståndet i Nordsjön eller �ster-

sjön inte kan lösas med åtgärder enligt ett åtgärdsprogram, eller om proble-
met har samband med annan unionspolitik eller ett internationellt avtal, ska
Havs- och vattenmyndigheten informera regeringen om detta och till reger-
ingen lämna ett sådant underlag eller sådana rekommendationer som avses i
artikel 15.1 i havsmiljödirektivet.

39 §

Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra de uppgifter i fråga om in-

formation och rapportering till Europeiska kommissionen som följer av
havsmiljödirektivet.

Havs- och vattenmyndigheten ska i deltagandet i det arbete som regerin-

gen bedriver inom Europeiska unionen och internationellt fullgöra de upp-
gifter i fråga om information och rapportering till andra medlemsstater i
Europeiska unionen och till de behöriga organ enligt de regionala havskon-
ventionerna och andra internationella avtal som följer av havsmiljödirekti-
vet.

5. Om Havs- och vattenmyndigheten finner att det på grund av ett natur-

ligt förhållande inte är möjligt att förbättra havsmiljön så att god miljöstatus
i ett havsområde nås senast vid utgången av 2020, får god miljöstatus trots

background image

6

SFS 2011:641

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

punkten 4 nås vid en senare tidpunkt i de avseenden som beror på det natur-
liga förhållandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)