SFS 2011:641 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

110641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i havsmilj�f�rordningen (2010:1341);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver i fr�ga om havsmilj�f�rordningen (2010:1341) <br/><i>dels </i>att 7, 8, 1013, 1821, 23, 24, 2632 och 3439 �� ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att punkt 5 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om s�dana av-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">gr�nsningar av delomr�den inom Nordsj�n och �stersj�n som �r l�mpliga<br/>med h�nsyn till havsmilj�f�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten �r den myndighet som enligt artikel 7 i</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">havsmilj�direktivet ska ansvara f�r den havsmilj�f�rvaltning som avses i<br/>denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten ska planera sitt arbete enligt denna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ordning s� att det m�jligg�r och uppmuntrar till deltagande av alla som be-<br/>r�rs av havsmilj�f�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten ska samr�da med ber�rda myndigheter och</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">kommuner samt med organisationer, verksamhetsut�vare och andra enskilda<br/>innan myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">1. avslutar en inledande bed�mning enligt 9 � 1,<br/>2. beslutar att meddela f�reskrifter om vad som k�nnetecknar en god mil-</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">j�status enligt 9 � 2 eller andra milj�kvalitetsnormer enligt 9 � 3,</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. beslutar ett �vervakningsprogram enligt 9 � 4 eller ett �tg�rdsprogram</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 9 � 5, och</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. beslutar i andra fr�gor av stor betydelse enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten och de �vriga myndigheter under rege-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ringen som ansvarar f�r fr�gor som har betydelse f�r havsmilj�n ska sam-<br/>verka f�r en effektiv havsmilj�f�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Havs- och vattenmyndigheten beg�r det, ska de andra myndigheterna</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ge in underlag som de har och som Havs- och vattenmyndigheten beh�ver<br/>f�r att fullg�ra sina uppgifter enligt denna f�rordning. Detta g�ller dock inte<br/>universitet och h�gskolor.</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en fr�ga r�r ett vattenomr�de som omfattas av Havs- och vatten-</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">myndighetens f�rvaltning enligt denna f�rordning och en vattenmyndighets</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:641</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:641</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rvaltning enligt f�rordningen (2004:660) om f�rvaltning av kvaliteten p�<br/>vattenmilj�n, ska myndigheterna samarbeta och hj�lpa varandra s� att insat-<br/>serna f�rdelas p� det s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till myndigheternas<br/>olika kompetenser och en effektiv havs- och vattenmilj�f�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det g�rs en inledande be-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">d�mning av havsmilj�n i Nordsj�n och �stersj�n. Bed�mningen ska ligga<br/>till grund f�r den f�rvaltning som avses i 9 � 25 och omfatta en</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. analys av havsomr�dets grundl�ggande egenskaper och f�rh�llanden,<br/>2. analys av det aktuella milj�tillst�ndet i havsomr�det,<br/>3. analys av de viktigaste kvalitativa och kvantitativa faktorer, m�rkbara</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">trender och m�nskliga aktiviteter som p�verkar milj�tillst�ndet i havsom-<br/>r�det, och</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ekonomisk och social analys av nyttjandet av havsomr�det samt de</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnader som en f�rs�mring av havsomr�dets milj�er medf�r.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten ska med st�d i kvalitetsbeskrivnin-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">garna i bilaga I till havsmilj�direktivet sl� fast vad som k�nnetecknar en god<br/>milj�status i Nordsj�n och �stersj�n och d� ta h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. fysikalisk-kemiska f�rh�llanden, livsmilj�er, biologiska f�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">och hydromorfologi och andra relevanta f�rh�llanden som anges i tabell 1 i<br/>bilaga III till havsmilj�direktivet, och</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. de faktorer i fr�ga om belastning och p�verkan som anges i tabell 2 i bi-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">laga III till havsmilj�direktivet.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten ska f�r Nordsj�n och �stersj�n ta fram</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">milj�kvalitetsnormer med indikatorer som avses i 9 � 3. Normerna ska</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. tas fram med h�nsyn till de faktorer i fr�ga om belastning och p�verkan</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som anges i tabell 2 i bilaga III till havsmilj�direktivet och de grundl�ggande<br/>f�rh�llanden som anges i bilaga IV till havsmilj�direktivet,</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">2. vara f�renliga med andra relevanta kvalitetskrav f�r havsomr�det,<br/>3. i den utstr�ckning det �r m�jligt bidra till att betydande och negativa</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�ns�verskridande effekter kan hindras,</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. i fr�ga om kustvatten, endast omfatta de aspekter p� kustvattnets kvali-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">tet som inte omfattas av vattenmilj�direktivet eller annan relevant EU-lag-<br/>stiftning, och </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. inneb�ra att en god milj�status kan n�s.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela s�dana f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">avses i 18 och 19 �� (milj�kvalitetsnormer).</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje milj�kvalitetsnorm som Havs- och vattenmyndigheten meddelar</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ska myndigheten ange vilken typ av norm det �r enligt 5 kap. 2 � f�rsta<br/>stycket milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det f�r vart och ett av</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">havsomr�dena Nordsj�n och �stersj�n tas fram ett program f�r l�pande<br/>�vervakning av milj�tillst�ndet. Havs- och vattenmyndigheten ska fastst�lla<br/>�vervakningsprogrammen och se till att de genomf�rs.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:641</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r genomf�randet av �vervakningsprogrammen ska Havs- och vat-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">tenmyndigheten samarbeta med Naturv�rdsverket, andra myndigheter, kom-<br/>muner, organisationer och �vriga p� det s�tt och i den omfattning som Havs-<br/>och vattenmyndigheten finner l�mpligt.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten ska f�r vart och ett av havsomr�dena</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">Nordsj�n och �stersj�n uppr�tta f�rslag till program f�r de �tg�rder som<br/>beh�ver vidtas f�r att f�lja de milj�kvalitetsnormer som har meddelats med<br/>st�d av 20 �. �tg�rderna ska vara kostnadseffektiva och tekniskt genom-<br/>f�rbara.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid samr�det enligt 5 kap. 4 � tredje stycket milj�balken om f�rslaget</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">till �tg�rdsprogram ska Havs- och vattenmyndigheten se till att</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. kung�relsen av f�rslaget inneh�ller en upplysning om var handlingarna</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">finns tillg�ngliga samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska l�mnas,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. f�rslaget g�rs tillg�ngligt f�r allm�nheten hos myndigheten och hos</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">l�nsstyrelserna och kommunerna inom det omr�de som programmet omfat-<br/>tar, och</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. samr�det genomf�rs i s� god tid att det efter samr�dstidens utg�ng finns</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sk�lig tid f�r en s�dan pr�vning som avses i 27 �.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten ska ge regeringen m�jlighet att pr�va</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ett f�rslag till �tg�rdsprogram, om</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. det r�r ett annat allm�nt intresse av synnerlig vikt �n ett s�dant som av-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ses i 1 kap. 1 � milj�balken, eller</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. en annan myndighet eller en kommun senast vid samr�dstidens utg�ng</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">har beg�rt att regeringen ges m�jlighet att pr�va f�rslaget p� grund av att det</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) inte �r f�renligt med myndighetens eller kommunens verksamhet eller</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">av annan anledning inte �r rimligt f�r myndigheten eller kommunen, eller</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) allvarligt avviker fr�n best�mmelserna om havsmilj�f�rvaltningen i</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">denna f�rordning eller i havsmilj�direktivet.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det har gjorts en beg�ran enligt f�rsta stycket 2, ska Havs- och vat-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">tenmyndigheten �verl�mna den till regeringen senast en vecka efter sam-<br/>r�dstidens utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Efter det samr�d som avses i 26 � och en eventuell pr�vning enligt</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">27 � ska Havs- och vattenmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. fastst�lla �tg�rdsprogrammet,<br/>2. g�ra programmet tillg�ngligt f�r allm�nheten hos myndigheten och hos</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">l�nsstyrelserna och kommunerna inom det omr�de som programmet omfat-<br/>tar, och</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. i en ortstidning kung�ra ett meddelande om att programmet har fast-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">st�llts och var det finns tillg�ngligt.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">I ett havsomr�de f�r undantag g�ras fr�n kravet i 17 �, om Havs- och</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">vattenmyndigheten finner att det inte �r m�jligt att n� god milj�status genom<br/>�tg�rder i ett �tg�rdsprogram och detta beror p� </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. en �tg�rd eller en brist p� en �tg�rd som en annan stat ansvarar f�r,<br/>2. naturliga orsaker, eller andra orsaker som �r exceptionella och som inte</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">rimligen har kunnat f�rutses eller f�rhindras,</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:641</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. f�r�ndringar av havsomr�dets fysiska f�rh�llanden som �r en f�ljd av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">�tg�rder som vidtagits p� grund av ett tvingande allm�nintresse som �r av s�-<br/>dan vikt att det uppv�ger negativa gr�ns�verskridande effekter eller annan<br/>negativ p�verkan p� milj�tillst�ndet, eller</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">4. naturliga f�rh�llanden som inte till�ter en snar f�rb�ttring.<br/>Undantag med st�d av f�rsta stycket f�r g�ras endast i de avseenden som</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">beror p� att det finns ett hinder enligt 1, 2, 3 eller 4.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Undantag med st�d av f�rsta stycket 3 f�r inte permanent hindra eller</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">�ventyra att god milj�status n�s i Nordsj�n eller �stersj�n eller i andra havs-<br/>omr�den inom Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det finns f�ruts�ttningar f�r undantag enligt 29 �, ska Havs- och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">vattenmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">1. besluta om de s�rskilda �tg�rder som beh�ver vidtas och som<br/>a) inneb�r en fortsatt str�van att n� god milj�status,<br/>b) motverkar betydande negativa gr�ns�verskridande effekter, och<br/>c) i fall som avses i 29 � f�rsta stycket 2 eller 3, f�rhindrar att milj�till-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">st�ndet i havsomr�det eller andra havsomr�den inom Europeiska unionen<br/>f�rs�mras,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. beskriva undantagssituationen och ange sk�len f�r de beslutade s�r-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">skilda �tg�rderna,</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. redovisa undantagssituationens och de s�rskilda �tg�rdernas gr�ns�ver-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">skridande effekter, </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">4. i det �tg�rdsprogram som g�ller f�r havsomr�det integrera sk�len och</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">redovisningen enligt f�rsta stycket 2 och 3 samt, om det �r m�jligt, de s�r-<br/>skilda �tg�rderna, och</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">5. se till att de s�rskilda �tg�rderna vidtas.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Trots det som s�gs i denna f�rordning om havsmilj�f�rvaltningen f�r</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">Havs- och vattenmyndigheten under varje f�rvaltningsperiod som avses i 9 �<br/>besluta att endast den inledande bed�mningen enligt 9 � 1 ska g�ras, om</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">1. det inte finns n�gon betydande risk f�r havsmilj�n, eller<br/>2. kostnaderna f�r �tg�rderna inte skulle st� i proportion till riskerna f�r</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">havsmilj�n och det inte sker n�gon ytterligare f�rs�mring av havsmilj�n.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut om undantag enligt f�rsta stycket ska tas in i det �tg�rdsprogram</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">som g�ller f�r havsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Ut�ver det som f�ljer av 28 � ska Havs- och vattenmyndigheten p�</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">l�mpligt s�tt informera allm�nheten om</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">1. de inledande bed�mningarna enligt 13 �,<br/>2. vad som enligt 18 � k�nnetecknar en god milj�status,<br/>3. de milj�kvalitetsnormer som meddelas med st�d av 20 �,<br/>4. �vervakningsprogrammen enligt 21 �, och<br/>5. de skyddade omr�den som avses i 25 � 3.</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Havs- och vattenmyndigheten ska se till att havsmilj�f�rvaltningen</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">enligt 9 � �r sammanh�ngande och samordnad med den havsmilj�f�rvalt-<br/>ning i Nordsj�n och �stersj�n som genomf�rs av andra medlemsstater i Eu-<br/>ropeiska unionen. Om det �r l�mpligt, ska f�rvaltningen ocks� samordnas<br/>med arbetet inom ramen f�r de regionala havskonventionerna.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:641</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Havs- och vattenmyndigheten ska delta i det arbete som regeringen</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">bedriver inom Europeiska unionen och internationellt och i det arbetet verka<br/>f�r att havsmilj�f�rvaltningen i Nordsj�n och �stersj�n samordnas �ven<br/>med l�nder utanf�r Europeiska unionen. Om det �r m�jligt, ska samord-<br/>ningen omfatta program och verksamheter som f�ljer av de regionala kon-<br/>ventionerna och andra internationella avtal.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det beh�vs f�r att uppfylla skyldigheterna enligt denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">ning eller f�r att genomf�ra havsmilj�direktivet, ska Havs- och vattenmyn-<br/>digheten delta i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unio-<br/>nen och i det arbetet verka f�r att samarbete och samordning sker med l�nder<br/>i Europeiska unionen som inte genomf�r n�gon havsmilj�f�rvaltning i Nord-<br/>sj�n eller �stersj�n men ligger i Nordsj�ns eller �stersj�ns avrinnings-<br/>omr�den. Samarbetet och samordningen ska bygga p� de samarbetsstruk-<br/>turer som anges i havsmilj�direktivet eller vattenmilj�direktivet.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med �tg�rdsprogram fin-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">ner att en m�nsklig verksamhet sannolikt kommer att ha betydande gr�ns-<br/>�verskridande effekter i fr�ga om skydd av s�dana omr�den som avses i<br/>25 � 3 eller andra betydande gr�ns�verskridande effekter i Nordsj�n eller<br/>�stersj�n, ska myndigheten genom att delta i det arbete som regeringen be-<br/>driver inom Europeiska unionen och internationellt samarbeta med de myn-<br/>digheter som har motsvarande uppgifter i andra ber�rda stater eller med den<br/>internationella organisation som ber�rs.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Samarbetet ska ske i syfte att vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att n� en</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">god milj�status i de ber�rda havsomr�dena och f�r att uppr�tth�lla eller �ter-<br/>st�lla ekosystemens skydd, struktur och funktion.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ett problem som p�verkar milj�tillst�ndet i Nordsj�n eller �ster-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">sj�n inte kan l�sas med �tg�rder enligt ett �tg�rdsprogram, eller om proble-<br/>met har samband med annan unionspolitik eller ett internationellt avtal, ska<br/>Havs- och vattenmyndigheten informera regeringen om detta och till reger-<br/>ingen l�mna ett s�dant underlag eller s�dana rekommendationer som avses i<br/>artikel 15.1 i havsmilj�direktivet.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Havs- och vattenmyndigheten ska fullg�ra de uppgifter i fr�ga om in-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">formation och rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av<br/>havsmilj�direktivet.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Havs- och vattenmyndigheten ska i deltagandet i det arbete som regerin-</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">gen bedriver inom Europeiska unionen och internationellt fullg�ra de upp-<br/>gifter i fr�ga om information och rapportering till andra medlemsstater i<br/>Europeiska unionen och till de beh�riga organ enligt de regionala havskon-<br/>ventionerna och andra internationella avtal som f�ljer av havsmilj�direkti-<br/>vet.</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">5. Om Havs- och vattenmyndigheten finner att det p� grund av ett natur-</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">ligt f�rh�llande inte �r m�jligt att f�rb�ttra havsmilj�n s� att god milj�status<br/>i ett havsomr�de n�s senast vid utg�ngen av 2020, f�r god milj�status trots</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:641</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">punkten 4 n�s vid en senare tidpunkt i de avseenden som beror p� det natur-<br/>liga f�rh�llandet.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft63">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i havsmilj�f�rordningen (2010:1341);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om havsmilj�f�rordningen (2010:1341)
dels att 7, 8, 1013, 1821, 23, 24, 2632 och 3439 �� ska ha f�ljande

lydelse,

dels att punkt 5 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse.

7 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om s�dana av-

gr�nsningar av delomr�den inom Nordsj�n och �stersj�n som �r l�mpliga
med h�nsyn till havsmilj�f�rvaltningen.

8 �

Havs- och vattenmyndigheten �r den myndighet som enligt artikel 7 i

havsmilj�direktivet ska ansvara f�r den havsmilj�f�rvaltning som avses i
denna f�rordning.

10 �

Havs- och vattenmyndigheten ska planera sitt arbete enligt denna f�r-

ordning s� att det m�jligg�r och uppmuntrar till deltagande av alla som be-
r�rs av havsmilj�f�rvaltningen.

Havs- och vattenmyndigheten ska samr�da med ber�rda myndigheter och

kommuner samt med organisationer, verksamhetsut�vare och andra enskilda
innan myndigheten

1. avslutar en inledande bed�mning enligt 9 � 1,
2. beslutar att meddela f�reskrifter om vad som k�nnetecknar en god mil-

j�status enligt 9 � 2 eller andra milj�kvalitetsnormer enligt 9 � 3,

3. beslutar ett �vervakningsprogram enligt 9 � 4 eller ett �tg�rdsprogram

enligt 9 � 5, och

4. beslutar i andra fr�gor av stor betydelse enligt denna f�rordning.

11 �

Havs- och vattenmyndigheten och de �vriga myndigheter under rege-

ringen som ansvarar f�r fr�gor som har betydelse f�r havsmilj�n ska sam-
verka f�r en effektiv havsmilj�f�rvaltning.

Om Havs- och vattenmyndigheten beg�r det, ska de andra myndigheterna

ge in underlag som de har och som Havs- och vattenmyndigheten beh�ver
f�r att fullg�ra sina uppgifter enligt denna f�rordning. Detta g�ller dock inte
universitet och h�gskolor.

12 �

Om en fr�ga r�r ett vattenomr�de som omfattas av Havs- och vatten-

myndighetens f�rvaltning enligt denna f�rordning och en vattenmyndighets

SFS 2011:641

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:641

f�rvaltning enligt f�rordningen (2004:660) om f�rvaltning av kvaliteten p�
vattenmilj�n, ska myndigheterna samarbeta och hj�lpa varandra s� att insat-
serna f�rdelas p� det s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till myndigheternas
olika kompetenser och en effektiv havs- och vattenmilj�f�rvaltning.

13 �

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det g�rs en inledande be-

d�mning av havsmilj�n i Nordsj�n och �stersj�n. Bed�mningen ska ligga
till grund f�r den f�rvaltning som avses i 9 � 25 och omfatta en

1. analys av havsomr�dets grundl�ggande egenskaper och f�rh�llanden,
2. analys av det aktuella milj�tillst�ndet i havsomr�det,
3. analys av de viktigaste kvalitativa och kvantitativa faktorer, m�rkbara

trender och m�nskliga aktiviteter som p�verkar milj�tillst�ndet i havsom-
r�det, och

4. ekonomisk och social analys av nyttjandet av havsomr�det samt de

kostnader som en f�rs�mring av havsomr�dets milj�er medf�r.

18 �

Havs- och vattenmyndigheten ska med st�d i kvalitetsbeskrivnin-

garna i bilaga I till havsmilj�direktivet sl� fast vad som k�nnetecknar en god
milj�status i Nordsj�n och �stersj�n och d� ta h�nsyn till

1. fysikalisk-kemiska f�rh�llanden, livsmilj�er, biologiska f�rh�llanden

och hydromorfologi och andra relevanta f�rh�llanden som anges i tabell 1 i
bilaga III till havsmilj�direktivet, och

2. de faktorer i fr�ga om belastning och p�verkan som anges i tabell 2 i bi-

laga III till havsmilj�direktivet.

19 �

Havs- och vattenmyndigheten ska f�r Nordsj�n och �stersj�n ta fram

milj�kvalitetsnormer med indikatorer som avses i 9 � 3. Normerna ska

1. tas fram med h�nsyn till de faktorer i fr�ga om belastning och p�verkan

som anges i tabell 2 i bilaga III till havsmilj�direktivet och de grundl�ggande
f�rh�llanden som anges i bilaga IV till havsmilj�direktivet,

2. vara f�renliga med andra relevanta kvalitetskrav f�r havsomr�det,
3. i den utstr�ckning det �r m�jligt bidra till att betydande och negativa

gr�ns�verskridande effekter kan hindras,

4. i fr�ga om kustvatten, endast omfatta de aspekter p� kustvattnets kvali-

tet som inte omfattas av vattenmilj�direktivet eller annan relevant EU-lag-
stiftning, och

5. inneb�ra att en god milj�status kan n�s.

20 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela s�dana f�reskrifter som

avses i 18 och 19 �� (milj�kvalitetsnormer).

F�r varje milj�kvalitetsnorm som Havs- och vattenmyndigheten meddelar

ska myndigheten ange vilken typ av norm det �r enligt 5 kap. 2 � f�rsta
stycket milj�balken.

21 �

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det f�r vart och ett av

havsomr�dena Nordsj�n och �stersj�n tas fram ett program f�r l�pande
�vervakning av milj�tillst�ndet. Havs- och vattenmyndigheten ska fastst�lla
�vervakningsprogrammen och se till att de genomf�rs.

background image

3

SFS 2011:641

23 �

F�r genomf�randet av �vervakningsprogrammen ska Havs- och vat-

tenmyndigheten samarbeta med Naturv�rdsverket, andra myndigheter, kom-
muner, organisationer och �vriga p� det s�tt och i den omfattning som Havs-
och vattenmyndigheten finner l�mpligt.

24 �

Havs- och vattenmyndigheten ska f�r vart och ett av havsomr�dena

Nordsj�n och �stersj�n uppr�tta f�rslag till program f�r de �tg�rder som
beh�ver vidtas f�r att f�lja de milj�kvalitetsnormer som har meddelats med
st�d av 20 �. �tg�rderna ska vara kostnadseffektiva och tekniskt genom-
f�rbara.

26 �

Vid samr�det enligt 5 kap. 4 � tredje stycket milj�balken om f�rslaget

till �tg�rdsprogram ska Havs- och vattenmyndigheten se till att

1. kung�relsen av f�rslaget inneh�ller en upplysning om var handlingarna

finns tillg�ngliga samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska l�mnas,

2. f�rslaget g�rs tillg�ngligt f�r allm�nheten hos myndigheten och hos

l�nsstyrelserna och kommunerna inom det omr�de som programmet omfat-
tar, och

3. samr�det genomf�rs i s� god tid att det efter samr�dstidens utg�ng finns

sk�lig tid f�r en s�dan pr�vning som avses i 27 �.

27 �

Havs- och vattenmyndigheten ska ge regeringen m�jlighet att pr�va

ett f�rslag till �tg�rdsprogram, om

1. det r�r ett annat allm�nt intresse av synnerlig vikt �n ett s�dant som av-

ses i 1 kap. 1 � milj�balken, eller

2. en annan myndighet eller en kommun senast vid samr�dstidens utg�ng

har beg�rt att regeringen ges m�jlighet att pr�va f�rslaget p� grund av att det

a) inte �r f�renligt med myndighetens eller kommunens verksamhet eller

av annan anledning inte �r rimligt f�r myndigheten eller kommunen, eller

b) allvarligt avviker fr�n best�mmelserna om havsmilj�f�rvaltningen i

denna f�rordning eller i havsmilj�direktivet.

Om det har gjorts en beg�ran enligt f�rsta stycket 2, ska Havs- och vat-

tenmyndigheten �verl�mna den till regeringen senast en vecka efter sam-
r�dstidens utg�ng.

28 �

Efter det samr�d som avses i 26 � och en eventuell pr�vning enligt

27 � ska Havs- och vattenmyndigheten

1. fastst�lla �tg�rdsprogrammet,
2. g�ra programmet tillg�ngligt f�r allm�nheten hos myndigheten och hos

l�nsstyrelserna och kommunerna inom det omr�de som programmet omfat-
tar, och

3. i en ortstidning kung�ra ett meddelande om att programmet har fast-

st�llts och var det finns tillg�ngligt.

29 �

I ett havsomr�de f�r undantag g�ras fr�n kravet i 17 �, om Havs- och

vattenmyndigheten finner att det inte �r m�jligt att n� god milj�status genom
�tg�rder i ett �tg�rdsprogram och detta beror p�

1. en �tg�rd eller en brist p� en �tg�rd som en annan stat ansvarar f�r,
2. naturliga orsaker, eller andra orsaker som �r exceptionella och som inte

rimligen har kunnat f�rutses eller f�rhindras,

background image

4

SFS 2011:641

3. f�r�ndringar av havsomr�dets fysiska f�rh�llanden som �r en f�ljd av

�tg�rder som vidtagits p� grund av ett tvingande allm�nintresse som �r av s�-
dan vikt att det uppv�ger negativa gr�ns�verskridande effekter eller annan
negativ p�verkan p� milj�tillst�ndet, eller

4. naturliga f�rh�llanden som inte till�ter en snar f�rb�ttring.
Undantag med st�d av f�rsta stycket f�r g�ras endast i de avseenden som

beror p� att det finns ett hinder enligt 1, 2, 3 eller 4.

Undantag med st�d av f�rsta stycket 3 f�r inte permanent hindra eller

�ventyra att god milj�status n�s i Nordsj�n eller �stersj�n eller i andra havs-
omr�den inom Europeiska unionen.

30 �

Om det finns f�ruts�ttningar f�r undantag enligt 29 �, ska Havs- och

vattenmyndigheten

1. besluta om de s�rskilda �tg�rder som beh�ver vidtas och som
a) inneb�r en fortsatt str�van att n� god milj�status,
b) motverkar betydande negativa gr�ns�verskridande effekter, och
c) i fall som avses i 29 � f�rsta stycket 2 eller 3, f�rhindrar att milj�till-

st�ndet i havsomr�det eller andra havsomr�den inom Europeiska unionen
f�rs�mras,

2. beskriva undantagssituationen och ange sk�len f�r de beslutade s�r-

skilda �tg�rderna,

3. redovisa undantagssituationens och de s�rskilda �tg�rdernas gr�ns�ver-

skridande effekter,

4. i det �tg�rdsprogram som g�ller f�r havsomr�det integrera sk�len och

redovisningen enligt f�rsta stycket 2 och 3 samt, om det �r m�jligt, de s�r-
skilda �tg�rderna, och

5. se till att de s�rskilda �tg�rderna vidtas.

31 �

Trots det som s�gs i denna f�rordning om havsmilj�f�rvaltningen f�r

Havs- och vattenmyndigheten under varje f�rvaltningsperiod som avses i 9 �
besluta att endast den inledande bed�mningen enligt 9 � 1 ska g�ras, om

1. det inte finns n�gon betydande risk f�r havsmilj�n, eller
2. kostnaderna f�r �tg�rderna inte skulle st� i proportion till riskerna f�r

havsmilj�n och det inte sker n�gon ytterligare f�rs�mring av havsmilj�n.

Ett beslut om undantag enligt f�rsta stycket ska tas in i det �tg�rdsprogram

som g�ller f�r havsomr�det.

32 �

Ut�ver det som f�ljer av 28 � ska Havs- och vattenmyndigheten p�

l�mpligt s�tt informera allm�nheten om

1. de inledande bed�mningarna enligt 13 �,
2. vad som enligt 18 � k�nnetecknar en god milj�status,
3. de milj�kvalitetsnormer som meddelas med st�d av 20 �,
4. �vervakningsprogrammen enligt 21 �, och
5. de skyddade omr�den som avses i 25 � 3.

34 �

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att havsmilj�f�rvaltningen

enligt 9 � �r sammanh�ngande och samordnad med den havsmilj�f�rvalt-
ning i Nordsj�n och �stersj�n som genomf�rs av andra medlemsstater i Eu-
ropeiska unionen. Om det �r l�mpligt, ska f�rvaltningen ocks� samordnas
med arbetet inom ramen f�r de regionala havskonventionerna.

background image

5

SFS 2011:641

35 �

Havs- och vattenmyndigheten ska delta i det arbete som regeringen

bedriver inom Europeiska unionen och internationellt och i det arbetet verka
f�r att havsmilj�f�rvaltningen i Nordsj�n och �stersj�n samordnas �ven
med l�nder utanf�r Europeiska unionen. Om det �r m�jligt, ska samord-
ningen omfatta program och verksamheter som f�ljer av de regionala kon-
ventionerna och andra internationella avtal.

36 �

Om det beh�vs f�r att uppfylla skyldigheterna enligt denna f�rord-

ning eller f�r att genomf�ra havsmilj�direktivet, ska Havs- och vattenmyn-
digheten delta i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unio-
nen och i det arbetet verka f�r att samarbete och samordning sker med l�nder
i Europeiska unionen som inte genomf�r n�gon havsmilj�f�rvaltning i Nord-
sj�n eller �stersj�n men ligger i Nordsj�ns eller �stersj�ns avrinnings-
omr�den. Samarbetet och samordningen ska bygga p� de samarbetsstruk-
turer som anges i havsmilj�direktivet eller vattenmilj�direktivet.

37 �

Om Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med �tg�rdsprogram fin-

ner att en m�nsklig verksamhet sannolikt kommer att ha betydande gr�ns-
�verskridande effekter i fr�ga om skydd av s�dana omr�den som avses i
25 � 3 eller andra betydande gr�ns�verskridande effekter i Nordsj�n eller
�stersj�n, ska myndigheten genom att delta i det arbete som regeringen be-
driver inom Europeiska unionen och internationellt samarbeta med de myn-
digheter som har motsvarande uppgifter i andra ber�rda stater eller med den
internationella organisation som ber�rs.

Samarbetet ska ske i syfte att vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att n� en

god milj�status i de ber�rda havsomr�dena och f�r att uppr�tth�lla eller �ter-
st�lla ekosystemens skydd, struktur och funktion.

38 �

Om ett problem som p�verkar milj�tillst�ndet i Nordsj�n eller �ster-

sj�n inte kan l�sas med �tg�rder enligt ett �tg�rdsprogram, eller om proble-
met har samband med annan unionspolitik eller ett internationellt avtal, ska
Havs- och vattenmyndigheten informera regeringen om detta och till reger-
ingen l�mna ett s�dant underlag eller s�dana rekommendationer som avses i
artikel 15.1 i havsmilj�direktivet.

39 �

Havs- och vattenmyndigheten ska fullg�ra de uppgifter i fr�ga om in-

formation och rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av
havsmilj�direktivet.

Havs- och vattenmyndigheten ska i deltagandet i det arbete som regerin-

gen bedriver inom Europeiska unionen och internationellt fullg�ra de upp-
gifter i fr�ga om information och rapportering till andra medlemsstater i
Europeiska unionen och till de beh�riga organ enligt de regionala havskon-
ventionerna och andra internationella avtal som f�ljer av havsmilj�direkti-
vet.

5. Om Havs- och vattenmyndigheten finner att det p� grund av ett natur-

ligt f�rh�llande inte �r m�jligt att f�rb�ttra havsmilj�n s� att god milj�status
i ett havsomr�de n�s senast vid utg�ngen av 2020, f�r god milj�status trots

background image

6

SFS 2011:641

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

punkten 4 n�s vid en senare tidpunkt i de avseenden som beror p� det natur-
liga f�rh�llandet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

;