SFS 2011:642 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

110642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 kap. 13 �, 2 kap. 13 och 18 �� samt 3 kap. 5</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och 17 �� milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">En operativ tillsynsmyndighet ska underr�tta Naturv�rdsverket,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och l�nsstyrelsen om f�r-<br/>h�llanden som kan vara sk�l f�r</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett f�rbud eller en �terkallelse av tillst�nd, dispens eller godk�nnande</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 24 kap. 3 � milj�balken, eller</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en ompr�vning enligt 24 kap. 5 eller 6 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. innesluten anv�ndning av genetiskt modifierade vattenlevande orga-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nismer,</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. avsiktlig uts�ttning av genetiskt modifierade vattenlevande organismer,</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. utsl�ppande p� marknaden av produkter som inneh�ller eller best�r av</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">genetiskt modifierade vattenlevande organismer.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens jordbruksverk har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. innesluten anv�ndning av genetiskt modifierade organismer utom den</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">tillsyn som omfattas av Arbetsmilj�verkets ansvar enligt 12 � eller av Havs-<br/>och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 �,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. avsiktlig uts�ttning av genetiskt modifierade organismer utom den till-</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">syn som omfattas av Havs- och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 �,<br/>Kemikalieinspektionens ansvar enligt 14 �, L�kemedelsverkets ansvar enligt<br/>16 � eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 �,</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. utsl�ppande p� marknaden av s�dant foder som inneh�ller eller best�r</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">av genetiskt modifierade organismer och omfattas av lagen (2006:805) om<br/>foder och animaliska biprodukter, och</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. utsl�ppande p� marknaden av produkter som inneh�ller eller best�r av</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">genetiskt modifierade organismer, utom den tillsyn som omfattas av Havs-<br/>och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 �, Kemikalieinspektionens ansvar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:642</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:642</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">enligt 14 �, Livsmedelsverkets ansvar enligt 15 �, L�kemedelsverkets ansvar<br/>enligt 16 � eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 �.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsv�gledning i fr�gor om</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vattenverksamhet enligt 11 kap. milj�balken, med undantag f�r fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">om markavvattning, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">2. enskilda avlopp enligt 9 kap. milj�balken, <br/>3. fiske och vattenbruk, med undantag f�r fr�gor som omfattas av Kemi-</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kalieinspektionens v�gledningsomr�de enligt 6 �, </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�balken inom sitt ansvarsom-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">r�de, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">5. vattenskyddsomr�den enligt 7 kap. milj�balken, och<br/>6. skydd av grundvatten. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspek-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">tionen, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen och l�nsstyrelserna ska ha pla-<br/>ner f�r tillsynsv�gledning. Planerna ska omfatta en period om tre �r.<br/>Planerna ska ses �ver vid behov och minst en g�ng varje �r.</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 1 kap. 13 �, 2 kap. 13 och 18 �� samt 3 kap. 5

och 17 �� milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

13 �

En operativ tillsynsmyndighet ska underr�tta Naturv�rdsverket,

Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och l�nsstyrelsen om f�r-
h�llanden som kan vara sk�l f�r

1. ett f�rbud eller en �terkallelse av tillst�nd, dispens eller godk�nnande

enligt 24 kap. 3 � milj�balken, eller

2. en ompr�vning enligt 24 kap. 5 eller 6 � milj�balken.

2 kap.

13 �

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om

1. innesluten anv�ndning av genetiskt modifierade vattenlevande orga-

nismer,

2. avsiktlig uts�ttning av genetiskt modifierade vattenlevande organismer,

och

3. utsl�ppande p� marknaden av produkter som inneh�ller eller best�r av

genetiskt modifierade vattenlevande organismer.

18 �

Statens jordbruksverk har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om

1. innesluten anv�ndning av genetiskt modifierade organismer utom den

tillsyn som omfattas av Arbetsmilj�verkets ansvar enligt 12 � eller av Havs-
och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 �,

2. avsiktlig uts�ttning av genetiskt modifierade organismer utom den till-

syn som omfattas av Havs- och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 �,
Kemikalieinspektionens ansvar enligt 14 �, L�kemedelsverkets ansvar enligt
16 � eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 �,

3. utsl�ppande p� marknaden av s�dant foder som inneh�ller eller best�r

av genetiskt modifierade organismer och omfattas av lagen (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter, och

4. utsl�ppande p� marknaden av produkter som inneh�ller eller best�r av

genetiskt modifierade organismer, utom den tillsyn som omfattas av Havs-
och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 �, Kemikalieinspektionens ansvar

SFS 2011:642

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:642

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

enligt 14 �, Livsmedelsverkets ansvar enligt 15 �, L�kemedelsverkets ansvar
enligt 16 � eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 �.

3 kap.

5 �

Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsv�gledning i fr�gor om

1. vattenverksamhet enligt 11 kap. milj�balken, med undantag f�r fr�gor

om markavvattning,

2. enskilda avlopp enligt 9 kap. milj�balken,
3. fiske och vattenbruk, med undantag f�r fr�gor som omfattas av Kemi-

kalieinspektionens v�gledningsomr�de enligt 6 �,

4. milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�balken inom sitt ansvarsom-

r�de,

5. vattenskyddsomr�den enligt 7 kap. milj�balken, och
6. skydd av grundvatten.

17 �

Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspek-

tionen, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen och l�nsstyrelserna ska ha pla-
ner f�r tillsynsv�gledning. Planerna ska omfatta en period om tre �r.
Planerna ska ses �ver vid behov och minst en g�ng varje �r.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

;