SFS 2011:642 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

110642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 13 §, 2 kap. 13 och 18 §§ samt 3 kap. 5

och 17 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1 kap.

13 §

En operativ tillsynsmyndighet ska underrätta Naturvårdsverket,

Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen om för-
hållanden som kan vara skäl för

1. ett förbud eller en återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande

enligt 24 kap. 3 § miljöbalken, eller

2. en omprövning enligt 24 kap. 5 eller 6 § miljöbalken.

2 kap.

13 §

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för tillsynen i fråga om

1. innesluten användning av genetiskt modifierade vattenlevande orga-

nismer,

2. avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade vattenlevande organismer,

och

3. utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av

genetiskt modifierade vattenlevande organismer.

18 §

Statens jordbruksverk har ansvar för tillsynen i fråga om

1. innesluten användning av genetiskt modifierade organismer utom den

tillsyn som omfattas av Arbetsmiljöverkets ansvar enligt 12 § eller av Havs-
och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 §,

2. avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer utom den till-

syn som omfattas av Havs- och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 §,
Kemikalieinspektionens ansvar enligt 14 §, Läkemedelsverkets ansvar enligt
16 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 §,

3. utsläppande på marknaden av sådant foder som innehåller eller består

av genetiskt modifierade organismer och omfattas av lagen (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter, och

4. utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av

genetiskt modifierade organismer, utom den tillsyn som omfattas av Havs-
och vattenmyndighetens ansvar enligt 13 §, Kemikalieinspektionens ansvar

SFS 2011:642

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:642

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

enligt 14 §, Livsmedelsverkets ansvar enligt 15 §, Läkemedelsverkets ansvar
enligt 16 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 17 §.

3 kap.

5 §

Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, med undantag för frågor

om markavvattning,

2. enskilda avlopp enligt 9 kap. miljöbalken,
3. fiske och vattenbruk, med undantag för frågor som omfattas av Kemi-

kalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §,

4. miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inom sitt ansvarsom-

råde,

5. vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken, och
6. skydd av grundvatten.

17 §

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspek-

tionen, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska ha pla-
ner för tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år.
Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)