SFS 2011:643 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket

110643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1045) med
instruktion för Fiskeriverket;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1045) med instruktion för

Fiskeriverket ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:643

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011