SFS 2011:644 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

110644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1464) med
instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1464) med instruk-

tion för Statens jordbruksverk

dels att 1, 2, 4, 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 8 b §§,

av följande lydelse.

1 §

Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruks-

området, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift
att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till
nytta för konsumenterna.

2 §

Myndigheten ska

1. ha det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s gemensamma

jordbrukspolitik,

2. vara förvaltande myndighet för Sveriges landsbygdsprogram och fiske-

program, och

3. skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade om-

råden.

4 §

Myndigheten ska

1. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvali-

tetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling,

2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljö-

kvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, och

3. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat odlingslandskap upp-

rätthålls, att den biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belast-
ning på miljön blir så liten som möjligt.

8 a §

Myndigheten ska medverka till att främja och utveckla fiskerinär-

ingen, vattenbruket och fisketurismen.

SFS 2011:644

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:644

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8 b §

Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten och

länsstyrelserna i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön, fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen.

9 §

Myndigheten ska som utbetalningsställe för EU-stöd enligt kommis-

sionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkän-
nande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenska-
perna för EGFJ och EJFLU

1 och som utbetalande myndighet enligt rådets

förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskeri-
fonden

2 (EFF)

1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket

(EGFJ), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och
Europeiska fiskerifonden (EFF) genom centrala IT-system som verket an-
svarar för,

2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda myndigheter,
3. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handlägg-

ning av EU-stöden till jordbruket och för landsbygdsutveckling, och

4. samordna länsstyrelsernas handläggning av EU-stöden till fisket.

19 §

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 4 § 1 och 2 rappor-

tera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 EUT L 171, 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885).

2 EUT L 223, 15.8.2006, s. 1 (Celex 32006R1198).