SFS 2011:645 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

110645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i jaktf�rordningen (1987:905);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 23 b, 24, 24 d, 25 och 31 �� jaktf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:905)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>23 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns f�ruts�ttningar enligt 23 a � och n�got annat inte f�l-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">jer av 24 b �, f�r Naturv�rdsverket efter ans�kan av den som riskerar att<br/>drabbas av skada besluta om skyddsjakt efter bj�rn, varg, j�rv, lo, s�l eller<br/>�rn.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Naturv�rdsverket fattar ett beslut enligt f�rsta stycket ska verket</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet g�ller skyddsjakt efter s�l. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gor om jakt enligt 7 � jaktlagen (1987:259) pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Naturv�rdsverket n�r det g�ller jakt efter bj�rn, varg, j�rv, lo eller s�l</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samt efter rovf�glar och ugglor, och</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">2. l�nsstyrelsen i andra fall.<br/>Innan Naturv�rdsverket fattar ett beslut enligt f�rsta stycket ska verket</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet g�ller jakt efter s�l. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om l�nsstyrelsens beslut r�r arter som annars �r fredade, �r l�nsstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">skyldig att �rligen till Naturv�rdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten<br/>l�mna de uppgifter om jakten som verket eller myndigheten beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>24 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om eller i det enskilda</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fallet besluta hur man ska f�rfara med d�dade djur. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett beslut om jakt enligt 23 b eller 23 d � f�r den beslutande myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">best�mma hur man ska f�rfara med ett d�dat djur. Om inte myndigheten<br/>beslutat n�got annat f�r djuret beh�llas av jaktr�ttshavaren. N�r beslut om<br/>jakt meddelas enligt 23 b eller 23 d � f�r myndigheten �ven medge undantag<br/>fr�n 31 � f�rsta stycket jaktlagen (1987:259) och, n�r det g�ller skyddsjakt,<br/>ocks� medge att jakten bedrivs p� annans jaktomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Naturv�rdsverket meddelar s�dana f�reskrifter eller fattar ett s�dant</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">beslut som avses i f�rsta eller andra stycket, ska verket h�ra Havs- och<br/>vattenmyndigheten, om f�reskrifterna eller beslutet g�ller jakt efter vilt som<br/>lever i hav eller vatten. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2000:1216. </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:1265. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2009:1265.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:645</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:645</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gor om jakt enligt 8 � jaktlagen (1987:259) pr�vas av Naturv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">verket. Ett s�dant beslut f�r avse d�ggdjur och f�glar av s�dan art eller ras<br/>som inte genom naturlig utbredning tillh�rde landets viltbest�nd vid utg�ng-<br/>en av �r 1987, dock inte vildsvin och mufflonf�r. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan Naturv�rdsverket meddelar ett beslut som avses i f�rsta stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet g�ller jakt efter vilt<br/>som lever i hav eller vatten. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven om jakt annars inte �r till�ten f�r genom f�reskrifter eller be-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">slut i det enskilda fallet</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Naturv�rdsverket ge tillst�nd till jakt om det beh�vs f�r forsknings-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller utbildnings�ndam�l, f�r �terinplantering eller �terinf�rande av en art<br/>eller f�r den uppf�dning som kr�vs f�r detta, och</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. l�nsstyrelsen ge tillst�nd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">under str�ngt kontrollerade f�rh�llanden, om det beh�vs f�r att tillgodose<br/>viltf�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�ruts�ttning f�r att jakt enligt f�rsta stycket ska kunna till�tas �r att</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">det inte finns n�gon annan l�mplig l�sning och att jakten inte f�rsv�rar upp-<br/>r�tth�llandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens best�nd i dess natur-<br/>liga utbredningsomr�de. Tillst�nd enligt f�rsta stycket 2 f�r inte avse arter<br/>som i bilaga 1 till artskyddsf�rordningen (2007:845) har markerats med N<br/>eller n.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan Naturv�rdsverket ger ett tillst�nd enligt f�rsta stycket 1 ska verket</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om tillst�ndet g�ller jakt efter vilt som<br/>lever i hav eller vatten. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsen ska �rligen till Naturv�rdsverket l�mna de uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">medgivna tillst�nd som verket beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2007:955.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i jaktf�rordningen (1987:905);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 23 b, 24, 24 d, 25 och 31 �� jaktf�rordningen

(1987:905)

1 ska ha f�ljande lydelse.

23 b �

2

Om det finns f�ruts�ttningar enligt 23 a � och n�got annat inte f�l-

jer av 24 b �, f�r Naturv�rdsverket efter ans�kan av den som riskerar att
drabbas av skada besluta om skyddsjakt efter bj�rn, varg, j�rv, lo, s�l eller
�rn.

Innan Naturv�rdsverket fattar ett beslut enligt f�rsta stycket ska verket

h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet g�ller skyddsjakt efter s�l.

24 �

Fr�gor om jakt enligt 7 � jaktlagen (1987:259) pr�vas av

1. Naturv�rdsverket n�r det g�ller jakt efter bj�rn, varg, j�rv, lo eller s�l

samt efter rovf�glar och ugglor, och

2. l�nsstyrelsen i andra fall.
Innan Naturv�rdsverket fattar ett beslut enligt f�rsta stycket ska verket

h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet g�ller jakt efter s�l.

Om l�nsstyrelsens beslut r�r arter som annars �r fredade, �r l�nsstyrelsen

skyldig att �rligen till Naturv�rdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten
l�mna de uppgifter om jakten som verket eller myndigheten beg�r.

24 d �

3

Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om eller i det enskilda

fallet besluta hur man ska f�rfara med d�dade djur.

I ett beslut om jakt enligt 23 b eller 23 d � f�r den beslutande myndigheten

best�mma hur man ska f�rfara med ett d�dat djur. Om inte myndigheten
beslutat n�got annat f�r djuret beh�llas av jaktr�ttshavaren. N�r beslut om
jakt meddelas enligt 23 b eller 23 d � f�r myndigheten �ven medge undantag
fr�n 31 � f�rsta stycket jaktlagen (1987:259) och, n�r det g�ller skyddsjakt,
ocks� medge att jakten bedrivs p� annans jaktomr�de.

Innan Naturv�rdsverket meddelar s�dana f�reskrifter eller fattar ett s�dant

beslut som avses i f�rsta eller andra stycket, ska verket h�ra Havs- och
vattenmyndigheten, om f�reskrifterna eller beslutet g�ller jakt efter vilt som
lever i hav eller vatten.

1 F�rordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2009:1265.

3 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS 2011:645

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:645

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

25 �

Fr�gor om jakt enligt 8 � jaktlagen (1987:259) pr�vas av Naturv�rds-

verket. Ett s�dant beslut f�r avse d�ggdjur och f�glar av s�dan art eller ras
som inte genom naturlig utbredning tillh�rde landets viltbest�nd vid utg�ng-
en av �r 1987, dock inte vildsvin och mufflonf�r.

Innan Naturv�rdsverket meddelar ett beslut som avses i f�rsta stycket ska

verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet g�ller jakt efter vilt
som lever i hav eller vatten.

31 �

4

�ven om jakt annars inte �r till�ten f�r genom f�reskrifter eller be-

slut i det enskilda fallet

1. Naturv�rdsverket ge tillst�nd till jakt om det beh�vs f�r forsknings-

eller utbildnings�ndam�l, f�r �terinplantering eller �terinf�rande av en art
eller f�r den uppf�dning som kr�vs f�r detta, och

2. l�nsstyrelsen ge tillst�nd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur

under str�ngt kontrollerade f�rh�llanden, om det beh�vs f�r att tillgodose
viltf�rvaltningen.

En f�ruts�ttning f�r att jakt enligt f�rsta stycket ska kunna till�tas �r att

det inte finns n�gon annan l�mplig l�sning och att jakten inte f�rsv�rar upp-
r�tth�llandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens best�nd i dess natur-
liga utbredningsomr�de. Tillst�nd enligt f�rsta stycket 2 f�r inte avse arter
som i bilaga 1 till artskyddsf�rordningen (2007:845) har markerats med N
eller n.

Innan Naturv�rdsverket ger ett tillst�nd enligt f�rsta stycket 1 ska verket

h�ra Havs- och vattenmyndigheten, om tillst�ndet g�ller jakt efter vilt som
lever i hav eller vatten.

L�nsstyrelsen ska �rligen till Naturv�rdsverket l�mna de uppgifter om

medgivna tillst�nd som verket beg�r.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:955.

;