SFS 2011:646 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

110646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

1

dels att 3 kap. 2 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15 och 18�21 §§, 2 a kap. 11�17 §§,

3 kap. 2�4 §§, 4 kap. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32 och 33 §§, 5 kap. 1�1 f,
3, 4, 6 och 7 §§ samt 6 kap. 1�2 a, 2 c, 3 b och 4�8 §§ ska ha följande ly-
delse,

dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 2 kap. 15 a och

18 a §§ samt 5 kap. 1 g�1 i, 4 a och 8 §§, av följande lydelse.

2 kap.

3 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om utländska

medborgares rätt till fiske i Sveriges territorialhav och i Sveriges ekono-
miska zon på grund av internationella överenskommelser.

7 §

2

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården

och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.
I fråga om fiske i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och

Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första
definitiva vandringshindret, får föreskrifter enligt första stycket meddelas
endast för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt
intresse.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om att yrkesmäs-

sigt fiske inom ett område med användande av en viss fiskemetod får
bedrivas endast efter tillstånd av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter för fiske-

vården som avser förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk om-
bord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller salu-
hålla fisk.

1 Senaste lydelse av 3 kap. 2 a § 1997:924.

2 Senaste lydelse 2003:253.

SFS 2011:646

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:646

8 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om att kräft-

fiske på allmänt vatten i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland
får bedrivas endast efter tillstånd av myndigheten eller av länsstyrelsen. Till-
stånd ska i första hand lämnas den som ägnar sig åt yrkesmässigt fiske.

10 §

3

Länsstyrelsen får, för att hindra spridningen av kräftpest, meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om att ett visst område ska anses
kräftpestsmittat eller utgöra skyddsområde för flodkräfta.

Ett beslut om skyddsområde ska vara grundat på en av länsstyrelsen upp-

rättad och av Havs- och vattenmyndigheten godkänd förvaltningsplan för
flodkräfta.

12 §

4

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilken

hänsyn som vid fiske ska tas till naturvårdens intressen.

I ärenden enligt fiskelagen (1993:787) får Havs- och vattenmyndigheten

eller länsstyrelsen besluta att det ska göras en analys av vilken inverkan en
fiskemetod eller utsättande av en fiskart har på miljön. Naturvårdsverket ska
ges tillfälle att yttra sig över en sådan analys.

Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen får besluta att den som

ska använda metoden eller sätta ut fiskarten ska göra och bekosta analysen.
När en analys görs av någon av myndigheterna, får denna besluta att den
som ska använda den nya metoden eller sätta ut fisken ska betala en avgift
som helt eller delvis motsvarar kostnaderna för analysen. Vid bedömningen
av om den enskilde ska svara för kostnaderna för analysen ska hänsyn tas till
omfattningen av dennes verksamhet.

14 §

5

Märkning av redskap som används vid fiske och märkning av fisk-

sump ska utföras så att det framgår av märkningen vem som använder red-
skapet eller sumpen, om användaren av redskapet är yrkesfiskare eller
fritidsfiskare och om användaren fiskar med enskild fiskerätt.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

sådan märkning.

15 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om utmärk-

ning av fiskeredskap. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska
den höra Jordbruksverket och Sjöfartsverket.

15 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utmärkning av vatten-

bruksanläggningar. Innan verket meddelar sådana föreskrifter ska det höra
Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.

18 §

6

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om fiskodling,

flyttning av fisk mellan fiskodlingar och slakt av odlad fisk. Innan verket
meddelar föreskrifter som rör frågor om påverkan på miljön i sjöar, vatten-
drag eller hav ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.

3 Senaste lydelse 2005:462.

4 Senaste lydelse 1998:800.

5 Senaste lydelse 1995:1390.

6 Senaste lydelse 2007:117.

background image

3

SFS 2011:646

18 a §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela

1. föreskrifter om undantag från 17 b § som det finns vetenskapliga eller

andra särskilda skäl för, och

2. ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk i andra fall än

de som avses i 18 §.

Innan myndigheten med stöd av första stycket 2 meddelar föreskrifter som

rör frågor om fiskhälsa ska myndigheten höra Jordbruksverket.

19 §

7

Frågor om yrkesfiskelicens prövas av Havs- och vattenmyndigheten.

Vid prövningen av om fisket har sådan anknytning till svensk fiskeri-

näring som avses i 30 § fiskelagen (1993:787) ska myndigheten särskilt ta
hänsyn till om

1. värdet av den fångst som sökanden under ett kalenderår landar i Sverige

uppgår till minst hälften av dennes totala fångst,

2. minst hälften av sökandens fiskefärder utgår från en svensk hamn, eller
3. minst hälften av deltagarna i sökandens fiske är bosatta här i landet.
Havs- och vattenmyndigheten ska vid sin prövning ta hänsyn till också

andra omständigheter som sökanden åberopar till stöd för att fisket är an-
knutet till svensk fiskerinäring.

20 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om krav på

särskilt tillstånd för användning av fartyg för yrkesmässigt fiske.

Havs- och vattenmyndigheten ska pröva ansökningar om tillstånd att från

ett svenskt fartyg fiska i utländsk ekonomisk zon eller fiskezon. Endast
ansökningar från den som har fartygstillstånd får godkännas.

21 §

Havs- och vattenmyndigheten får besluta om undantag från 5 och

6 §§ samt 13 § första och andra styckena, om det finns vetenskapliga eller
andra särskilda skäl för det. Om undantaget avser endast 5 och 6 §§ prövas
frågan i stället av länsstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om eller i det en-

skilda fallet besluta om undantag från 2, 4�6 §§, 11 § första och andra styck-
ena och 16 §, om fisket bedrivs på uppdrag av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tillstånd till fiske av

vetenskapliga skäl enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken.

2 a kap.

11 §

8

Fiske efter lax och öring med handredskap från en förankrad båt får

inte störa andras fiske.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda motor, utom i

lugnvattnen nedströms bron mellan �vertorneå i Sverige och Aavasaksa i
Finland. Det är förbjudet att använda motor närmare forsområdena än 200
meter. Förbudet enligt detta stycke gäller inte personer med sådana
funktionsnedsättningar som försvårar användningen av båt utan motor.

7 Senaste lydelse 1998:344.

8 Senaste lydelse 2010:1114.

background image

4

SFS 2011:646

Havs- och vattenmyndigheten får efter ansökan i det enskilda fallet be-

sluta om undantag från förbudet i andra stycket, om det finns särskilda skäl.
Havs- och vattenmyndigheten ska underrätta den behöriga finska förvalt-
ningsmyndigheten om de beslut som meddelas.

12 §

9

Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten upp-

drar detta, får upplåta fisketillstånd där staten äger rätten till fiske efter lax
och öring. Ett sådant tillstånd får också krävas för roddare som aktivt deltar i
fisket efter lax och öring.

Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten uppdrar

detta, får i samarbete med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten ingå
avtal om gemensamt fisketillstånd med övriga fiskerättshavare i älvområdet.
Ett sådant tillstånd berättigar till fiske i fisketillståndsområdet utan hinder av
riksgränsen. Havs- och vattenmyndigheten får komma överens med den
behöriga finska förvaltningsmyndigheten om de bestämmelser som ska gälla
för försäljning av fisketillstånd och redovisningen av intäkter från försälj-
ningen samt övervaka den försäljning som utförs av privata intressen.

Intäkterna från försäljningen av fisketillstånd för ett visst område tillfaller

dem som innehar rätten till fisket i området i proportion till deras andelar i
vattenområdena. Fördelningen av intäkter från försäljning av fisketillstånd i
områden där staten innehar fiskerätten eller där fiskerätten har annan sär-
skild grund ska dock bestämmas i det avtal som avses i andra stycket.

Intäkterna från försäljning av fisketillstånd ska sättas in på ett för Sverige

och Finland gemensamt konto. Sedan fiskerättshavarna tilldelats sin andel
ska återstoden användas till gemensamt beslutade åtgärder för kontroll och
forskning i fiskeområdet.

13 §

10

Havs- och vattenmyndigheten får i det enskilda fallet efter överens-

kommelse med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten och med
avvikelse från bestämmelserna i detta kapitel bevilja tillstånd för fiske som
bedrivs i svenskt vatten vid fiskeuppvisningar och fisketävlingar som sker
enligt riktlinjer som myndigheterna har enats om. I tillståndsvillkoren får
avvikelser medges från bestämmelser om fiskeredskap för demonstration av
traditionella fiskemetoder i fiskeuppvisningar. Den behöriga finska förvalt-
ningsmyndigheten ska underrättas om tillståndet.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om tillstånd av

Länsstyrelsen i Norrbottens län efter överenskommelse med den behöriga
finska förvaltningsmyndigheten i stället för av Havs- och vattenmyndig-
heten.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver tillstånd i

båda länderna ska artikel 21 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige
och Finland tillämpas.

14 §

11

Havs- och vattenmyndigheten får i det enskilda fallet efter över-

enskommelse med den behöriga finska förvaltningsmyndigheten, och med
avvikelse från bestämmelserna i detta kapitel, bevilja tillstånd för fiske som

9 Senaste lydelse 2010:1114.

10 Senaste lydelse 2010:1114.

11 Senaste lydelse 2010:1114.

background image

5

SFS 2011:646

bedrivs i svenskt vatten för vetenskapliga ändamål som sker enligt villkor
som myndigheterna har enats om. Dessutom krävs lov av fiskerättsinne-
havaren. Den behöriga finska förvaltningsmyndigheten ska underrättas om
tillståndet.

Innebär tillståndet bara undantag från 4 § prövas frågan om tillstånd av

Länsstyrelsen i Norrbottens län efter överenskommelse med den behöriga
finska förvaltningsmyndigheten i stället för av Havs- och vattenmyndighe-
ten.

Om en verksamhet eller åtgärd enligt denna paragraf kräver tillstånd i bå-

da länderna ska artikel 21 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland tillämpas.

15 §

12

Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län

förvaltar fisket i Torneälvens fiskeområde. Innan beslut fattas om åtgärder i
fiskeområdet ska Finsk-svenska gränsälvskommissionen beredas tillfälle att
ge sitt utlåtande. Detta gäller dock inte i de fall ansvarig myndighet får anses
ha erforderlig och tillräcklig kompetens i frågan.

16 §

13

Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen och Länsstyrelsen

i Norrbottens län övervakar efterlevnaden i svenskt vatten av föreskrifter om
fisket i Torneälvens fiskeområde.

17 §

14

Havs- och vattenmyndigheten ska årligen utarbeta ett underlag om

behovet av sådana avvikelser från fiskebestämmelserna som avses i 19 §
tredje�sjätte styckena fiskelagen (1993:787). Havs- och vattenmyndigheten
ska då höra lokala fiskeintressen.

3 kap.

2 §

15

Frågor om godkännande av producentorganisationer och om åter-

kallelse av ett sådant godkännande samt om stöd inom marknadsregleringen
av fisk och fiskprodukter prövas av Statens jordbruksverk. Innan verket
meddelar föreskrifter eller fattar beslut i dessa frågor ska det höra Havs- och
vattenmyndigheten.

Jordbruksverket betalar ut stödet. Innan stöd betalas ut ska Jordbruks-

verket kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna, denna
förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förord-
ning.

3 §

16

Jordbruksverket får meddela föreskrifter som kompletterar EU-för-

ordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av sådana förordningar, i frågor som avser

1. godkännande av en producentorganisation och återkallelse av ett sådant

godkännande,

12 Senaste lydelse 2010:1114.

13 Senaste lydelse 2010:1114.

14 Senaste lydelse 2010:1114.

15 Senaste lydelse 1997:924.

16 Senaste lydelse 2000:1467.

background image

6

SFS 2011:646

2. stöd till godkända producentorganisationer för produkter som de återtar

från marknaden, förädlar eller lagrar, eller

3. import och export av fisk och fiskprodukter.

4 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att

1. en producent som inte är medlem i en producentorganisation ska om-

fattas av en sådan organisations regler för produktion, avsättning, återtag-
ande från marknaden och förädling, och

2. en producentorganisation får ta ut en avgift av andra fiskare än med-

lemmar för att täcka administrationskostnaderna för ett sådant återtagande
som avses i 1.

4 kap.

3 §

17

Havs- och vattenmyndigheten ska besluta sådana nationella planer

för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artiklarna 21 och 22 i
rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

10 §

18

Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet

för det operativa programmet och fullgöra de uppgifter som i detta hänse-
ende framgår av rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

13 §

19

En ansökan om att bilda en FOG-grupp ska ges in till Jordbruks-

verket. FOG-gruppen ska i sin ansökan föreslå avgränsningen av ett sådant
fiskeområde som avses i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

Jordbruksverket prövar frågor om att bilda FOG-grupper och beslutar i

varje enskilt fall om inrättande av sådana fiskeområden och om godkänn-
ande av FOG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Innan verket fattar
beslut i ett sådant ärende ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten och
andra berörda myndigheter, kommuner och organisationer. Om ett fiskeom-
råde avses omfatta flera län, ska Jordbruksverket efter hörande av berörda
länsstyrelser utse den länsstyrelse som enligt 16 § ska pröva frågor om stöd.

14 §

20

Ansökan om stöd ska, om inte annat anges i denna paragraf, ges in

till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall
Jordbruksverket är beslutande myndighet ska länsstyrelsen med eget ytt-
rande överlämna ansökan till verket.

En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt ska ges in till

Jordbruksverket. Om ansökan avser en fråga som länsstyrelsen beslutar om,
ska Jordbruksverket efter hörande av berörda länsstyrelser utse den läns-
styrelse som ska pröva frågan om stöd och skicka ansökan dit.

En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska

ges in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas. FOG-
gruppen ska, så snart den tagit emot en ansökan, skicka en kopia av ansökan
till länsstyrelsen.

17 Senaste lydelse 2008:128.

18 Senaste lydelse 2008:128.

19 Senaste lydelse 2008:128.

20 Senaste lydelse 2011:92.

background image

7

SFS 2011:646

En ansökan enligt 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) eller 31 §

(isbrytarhjälp) ska ges in till Jordbruksverket.

16 §

21

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning i enlig-

het med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 i fråga om

1. småskaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF),
2. åtgärder för produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF),
3. miljövårdande åtgärder inom vattenbruket (art. 30 EFF),
4. insjöfiske (art. 33 EFF),
5. investeringar i beredning och saluföring (art. 34 EFF),
6. åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och flo-

ran (art. 38 EFF),

7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och
8. hållbar utveckling i fiskeområden (art. 43 EFF).
Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fis-

keområden) efter beredning av FOG-gruppen. Om området för en FOG-
grupp omfattar mer än ett län, prövas frågor om stöd av den länsstyrelse som
utsetts enligt 13 §.

Jordbruksverket prövar frågor om annat stöd än det som avses i första och

andra styckena.

18 §

22

Ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län

som följer av 14 §.

Länsstyrelsen ska granska ansökan om utbetalning och därefter skicka

ansökan till Jordbruksverket.

Ansökan om utbetalning av stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna

myndigheten de uppgifter och göra den utredning som krävs enligt före-
skrifter som myndigheten meddelar med stöd av 33 §, eller som myndig-
heten begär i varje enskilt fall.

19 §

23

Jordbruksverket ska besluta om och betala ut stöd ur Europeiska fis-

kerifonden. Verket ska i fråga om stödets allmänna inriktning övergripande
samråda med Havs- och vattenmyndigheten.

Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är

förenlig med unionsreglerna.

Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot unionsreglerna,

ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och, för det fall läns-
styrelsen beslutat i stödärendet, sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.

Beslut eller underrättelse om beslut om stöd som till någon del finansieras

med EU-medel och som betalas ut av någon annan än den som beviljar stö-
det ska innehålla en upplysning om innehållet i andra och tredje styckena.

22 §

24

Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd, om det

finns särskilda skäl för det och det har skett en prövning av projektets eko-
nomiska bärkraft. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell

21 Senaste lydelse 2011:92.

22 Senaste lydelse 2011:92.

23 Senaste lydelse 2008:128. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

24 Senaste lydelse 2011:92.

background image

8

SFS 2011:646

förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmän-
nyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock

högst 250 000 kronor.

32 §

25

Jordbruksverket ansvarar för rapporteringen av oegentligheter i

enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 498/2007.

33 §

26

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt

detta kapitel.

5 kap.

1 §

27

Den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787)

och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan
omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverk-
samhet, är skyldig att lämna de uppgifter om fisket som krävs enligt före-
skrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat med stöd av denna
paragraf.

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som avses i för-

sta stycket meddela föreskrifter om

1. skyldighet att lämna uppgifter om
a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, försäljning, och

b) andra förhållanden som gäller fisket och som är av betydelse för till-

lämpningen av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför in-

formation om fartyget.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för annan verk-

samhet än sådant fiske som avses i första stycket och inom sina verksam-
hetsområden, meddela föreskrifter om att näringsidkare som tar befattning
med fisk eller fiskprodukter som omfattas av EU-förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter

1. som avses i andra stycket 1 a,
2. om inköp, import, export, och
3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordning-

arna.

1 a §

28

Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen lämna så-

dana uppgifter om fiskefartyg, yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd som
Kustbevakningen behöver för sin verksamhet inom fiskerikontrollen.

1 b §

29

Havs- och vattenmyndigheten ska till Livsmedelsverket lämna så-

dana uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan antas behöva för

25 Senaste lydelse 2008:128.

26 Senaste lydelse 2008:128.

27 Senaste lydelse 2003:253.

28 Senaste lydelse 2000:1454.

29 Senaste lydelse 2005:1044.

background image

9

SFS 2011:646

att bedöma om anmälan bör göras enligt 4 a § förordningen (2002:569) om
utförsel av fisk från �stersjöområdet.

1 c §

30

Havs- och vattenmyndigheten får till behöriga myndigheter i andra

medlemsstater i Europeiska unionen samt till behöriga myndigheter i tredje-
land lämna sådana uppgifter om fiskefartyg som de behöriga myndigheterna
behöver för fiskerikontroll och som framgår av skyldighet i avtal med annan
stat inom Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredje-
land.

1 d §

31

Har beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen (1993:787) med-

delats, ska Havs- och vattenmyndigheten snarast underrätta polismyndig-
heten och åklagare om beslutet.

1 e §

32

Kustbevakningen och polismyndigheten ska till Havs- och vatten-

myndigheten lämna sådana uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten kan
antas behöva vid prövning av ärenden om administrativa sanktioner enligt
50 a och 50 h §§ fiskelagen (1993:787).

1 f §

33

En allmän domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som avser

brott enligt fiskelagen (1993:787) till

1. Jordbruksverket, om domen rör flyttning av fisk mellan fiskodlingar

eller odling av fisk, och

2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga fall.
Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h §

fjärde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om åtalet läggs ned eller
ogillas, snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

Om Havs- och vattenmyndigheten lämnat en sådan underrättelse som av-

ses i 1 d § och har det därefter beslutats att förundersökning om brott som le-
gat till grund för beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen lagts ned eller
avslutats utan att åtal har väckts, ska den myndighet som meddelat beslutet
snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

1 g §

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordningen av arbetet

med och rapporteringen av uppgifter som omfattas av rådets förordning
(EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, för-
valtning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för
vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken

34.

Jordbruksverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Havs- och vatten-

myndigheten när det gäller uppgifter enligt förordning (EG) nr 199/2008 och
till myndigheten lämna sådana uppgifter om vattenbruket, berednings-
industrin och fritidsfisket som myndigheten behöver för att fullgöra sina
skyldigheter enligt första stycket.

30 Senaste lydelse 2008:878.

31 Senaste lydelse 2008:878.

32 Senaste lydelse 2008:878.

33 Senaste lydelse 2008:878.

34 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).

background image

10

SFS 2011:646

1 h §

Länsstyrelsen ska till Jordbruksverket lämna uppgifter om beslut

som avser vattenbruksanläggningar.

1 i §

Jordbruksverket ska till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter om

vattenbruksanläggningar som länsstyrelsen kan antas behöva för sin verk-
samhet.

3 §

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelsen får

meddela sådana förelägganden och förbud som avses i 35 § fiskelagen
(1993:787).

4 §

35

Havs- och vattenmyndigheten utövar, inom sitt verksamhetsområde,

tillsyn över efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken, föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om
EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella
bestämmelser om fiske. Sådan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av
bestämmelser om fiske vid landning av fisk.

Havs- och vattenmyndigheten får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av

fisk,

2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
3. kontrollera transportdokument.

4 a §

Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fisk

och fiskprodukter, tillsyn över efterlevnaden av EU-förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som meddelas med stöd av lagen
(1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
och nationella bestämmelser om marknadsreglering av fisk och fiskpro-
dukter. Sådan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av saluförings-
normer och bestämmelser om återtag av fisk och fiskprodukter.

Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera efterlevnaden av saluföringsnormer och bestämmelser om

återtag av fisk och fiskprodukter, och

2. utföra dokumentkontroller.

6 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som tar emot stöd

eller betalar avgift enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripoli-
tiken ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter samt att
dessa anteckningar ska bevaras under viss tid.

7 §

36

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina

verksamhetsområden meddela de föreskrifter som behövs för tillsynen och
kontrollen av efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiske-
ripolitiken och nationella föreskrifter på området. Innan sådana föreskrifter
meddelas ska den andra myndigheten höras. Havs- och vattenmyndigheten
ska även höra Kustbevakningen.

35 Senaste lydelse 2007:117.

36 Senaste lydelse 2000:1467.

background image

11

SFS 2011:646

Havs- och vattenmyndigheten får meddela sådana föreskrifter om inspek-

tion och kontroll som är grundade på internationella överenskommelser och
rekommendationer. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den
höra Kustbevakningen.

8 §

Jordbruksverket får till länsstyrelsen överlåta uppgiften att kontrollera

att förutsättningarna för utbetalning av stöd är uppfyllda.

6 kap.

1 §

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska, inom sina an-

svarsområden och om inte annat följer av andra föreskrifter, utföra de upp-
gifter som enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken an-
kommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för uppgifter inom

fiskeområdet som inte tydligt hör till Jordbruksverkets ansvarsområde.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får överlämna till an-

nan myndighet att fullgöra viss uppgift enligt första stycket.

2 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansöknings-
avgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för

1. yrkesfiskelicens,
2. fartygstillstånd,
3. godkännande av ansökan om tillstånd att fiska i utländsk zon,
4. tillstånd för visst fiske, och
5. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk, med undantag för flyttning av fisk

mellan fiskodlingar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden

enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för tillstånd att bedriva
fiskodling och för tillstånd att flytta fisk mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för till-

synen över efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiske-
ripolitiken på fiskeområdet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn över efter-

levnaden av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, när det
gäller marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.

2 a §

37

Den som landar en otillåten fångst ska betala en särskild avgift. Av-

giften ska motsvara den otillåtna fångstens värde och ska beräknas med ut-
gångspunkt i det pris som är högst av det faktiska försäljningspriset och det
marknadspris som vid tiden för landningen gällde på landningsorten för
fångster av motsvarande slag.

Avgiften får sättas ned eller helt efterges, om det med hänsyn till andra

följder av den otillåtna fångsten skulle framstå som oskäligt att ta ut full av-
gift eller det annars finns särskilda skäl.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om ut-

tag av avgiften.

37 Senaste lydelse 2003:253.

background image

12

SFS 2011:646

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2 c §

38

Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

hur sanktionsavgifter ska betalas.

3 b §

39

Jordbruksverket får besluta att inte betala ut stöd om någon av för-

utsättningarna i 3 § 1�4 är uppfyllda.

4 §

40

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 3 §, får Jordbruksverket be-

sluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalat stöd. Om det är fråga om
en mindre avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det annars
finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta att efterge kravet på återbe-
talning helt eller delvis.

Om ett utbetalat stöd krävs tillbaka, ska även ränta tas ut.
�&terbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

5 §

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina an-

svarsområden bestämma att beslut i enskilda fall enligt denna förordning
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning ska
gälla omedelbart.

6 §

41

Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får överklagas

hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklag-

ande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vatten-
myndighetens eller Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap.,
3 kap., 4 kap. 19 §, 5 kap. samt 6 kap. 2 a, 3 a och 3 b §§ får dock inte över-
klagas.

7 §

Länsstyrelsen ska föra register över sina beslut enligt lagen (1981:533)

om fiskevårdsområden.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som

behövs för verkställigheten av lagen om fiskevårdsområden.

8 §

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina an-

svarsområden meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställig-
heten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

38 Senaste lydelse 2008:667.

39 Senaste lydelse 2008:128.

40 Senaste lydelse 2008:128.

41 Senaste lydelse 2011:92.