SFS 2011:647 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

110647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel
av levande djur m.m.;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

1

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd

och om andra villkor för införsel av djur, produkter av djur, sjukdomsalst-
rande organismer, hö, halm och annat material som används vid hantering av
djur.

Verket får vidare meddela föreskrifter om införselförbud för sådana djur

och produkter av djur som för att hindra spridning av smittsamma djur-
sjukdomar inte får förflyttas enligt särskilda beslut meddelade av Europeiska
unionen.

Verket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet för den

som för in djur och djurprodukter i landet.

Innan Jordbruksverket fattar beslut i ett ärende om tillstånd att föra in djur

för utplantering ska verket höra

1. Havs- och vattenmyndigheten, om ärendet gäller fisk, fiskrom, blötdjur,

kräftdjur och andra akvatiska djurslag eller ägg från sådana djurslag, och

2. Naturvårdsverket, om ärendet gäller andra djurslag eller ägg än sådana

som avses i 1.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1301.

SFS 2011:647

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011