SFS 2011:648 Förordning om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

110648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1343) om st�d till <br/>fiskev�rden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:1343) om st�d till</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fiskev�rden</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels </i>att 58 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 a, 5 a och 7 a ��,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Den myndighet som har beslutat om ett bidrag f�r besluta att ett be-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">viljat st�d helt eller delvis inte ska betalas ut om det kan antas att bidraget<br/>har beviljats p� grund av felaktiga uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Mottagaren av ett bidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalnings-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skyldig, om</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp,<br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. villkor i beslutet om bidrag inte har f�ljts.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en bidragsmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 5 �, ska den</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">myndighet som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kr�va till-<br/>baka st�det. Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r myndigheten efterge kra-<br/>vet p� �terbetalning helt eller delvis. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gor om bidrag pr�vas av Havs- och vattenmyndigheten. Myndig-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">heten f�r till l�nsstyrelsen �verl�mna uppgiften att pr�va fr�gor om bidrag. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:861px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens beslut enligt denna f�rordning f�r �verklagas till Havs-</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och vattenmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:914px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n Havs- och vatten-<br/>myndighetens beslut att inte betala ut st�d enligt 4 a � och Havs- och vatten-<br/>myndighetens beslut i ett �verklagat �rende som avser l�nsstyrelsens beslut<br/>att inte betala ut st�d enligt 4 a � f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:648</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:648</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r verkst�lligheten av denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1343) om st�d till
fiskev�rden;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:1343) om st�d till

fiskev�rden

dels att 58 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 a, 5 a och 7 a ��,

av f�ljande lydelse.

4 a �

Den myndighet som har beslutat om ett bidrag f�r besluta att ett be-

viljat st�d helt eller delvis inte ska betalas ut om det kan antas att bidraget
har beviljats p� grund av felaktiga uppgifter.

5 �

Mottagaren av ett bidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalnings-

skyldig, om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt

har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp,
eller

2. villkor i beslutet om bidrag inte har f�ljts.

5 a �

Om en bidragsmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 5 �, ska den

myndighet som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kr�va till-
baka st�det. Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r myndigheten efterge kra-
vet p� �terbetalning helt eller delvis.

6 �

Fr�gor om bidrag pr�vas av Havs- och vattenmyndigheten. Myndig-

heten f�r till l�nsstyrelsen �verl�mna uppgiften att pr�va fr�gor om bidrag.

7 �

L�nsstyrelsens beslut enligt denna f�rordning f�r �verklagas till Havs-

och vattenmyndigheten.

7 a �

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-

klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n Havs- och vatten-
myndighetens beslut att inte betala ut st�d enligt 4 a � och Havs- och vatten-
myndighetens beslut i ett �verklagat �rende som avser l�nsstyrelsens beslut
att inte betala ut st�d enligt 4 a � f�r dock inte �verklagas.

SFS 2011:648

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:648

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

8 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs

f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

;