SFS 2011:648 Förordning om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

110648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till
fiskevården;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1343) om stöd till

fiskevården

dels att 5�8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 5 a och 7 a §§,

av följande lydelse.

4 a §

Den myndighet som har beslutat om ett bidrag får besluta att ett be-

viljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om det kan antas att bidraget
har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

5 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,
eller

2. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

5 a §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 5 §, ska den

myndighet som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kräva till-
baka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten efterge kra-
vet på återbetalning helt eller delvis.

6 §

Frågor om bidrag prövas av Havs- och vattenmyndigheten. Myndig-

heten får till länsstyrelsen överlämna uppgiften att pröva frågor om bidrag.

7 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Havs-

och vattenmyndigheten.

7 a §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vatten-
myndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 a § och Havs- och vatten-
myndighetens beslut i ett överklagat ärende som avser länsstyrelsens beslut
att inte betala ut stöd enligt 4 a § får dock inte överklagas.

SFS 2011:648

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:648

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs

för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)