SFS 2011:649 Förordning om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

110649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:437) om statligt
stöd av mindre betydelse inom sektorn för
produktion av jordbruksprodukter och
fiskerisektorn;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 8, 9 och 11 §§ förordningen (2008:437) om

statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruks-
produkter och fiskerisektorn ska ha följande lydelse.

8 §

Det organ som beviljar stödet ska underrätta Statens jordbruksverk om

beslutet om stöd.

9 §

Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som enligt

denna förordning beviljas företag inom

1. sektorn för produktion av jordbruksprodukter, och
2. fiskerisektorn.
De register som avses i första stycket ska innehålla alla de uppgifter som

behövs för att det ska vara möjligt att bedöma om de villkor för stöd som
anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1535/2007 och 875/2007 är
uppfyllda.

11 §

1

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2011:649

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011