SFS 2011:650 Förordning om ändring i förordningen (2009:620) om djurskyddskontrollregister

110650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:620) om
djurskyddskontrollregister;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:620) om djurskydds-

kontrollregister ska ha följande lydelse.

4 §

Livsmedelsverket, Sametinget och länsstyrelserna ska till Jordbruks-

verket lämna sådana uppgifter som anges i bilagan till denna förordning.
Myndigheterna ska samråda med Jordbruksverket innan de lämnar uppgif-
terna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:650

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011