SFS 2011:651 Förordning om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

110651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:867) om
överlåtbara fiskerättigheter;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara

fiskerättigheter ska ha följande lydelse.

2 §

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om lagen (2009:866) om

överlåtbara fiskerättigheter meddela

1. föreskrifter om hur fiskerättigheter ska beräknas,
2. föreskrifter om grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter,

och

3. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen.
Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första

stycket 1 och 2 ska den höra Statens jordbruksverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:651

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011