SFS 2011:652 Förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

110652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1233) med
instruktion för Sveriges geologiska undersökning;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2008:1233) med instruktion

för Sveriges geologiska undersökning ska ha följande lydelse.

8 §

1

Sveriges geologiska undersökning ska verka för att det generations-

mål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt
nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i

fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Myndigheten ska
i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med
verket om vilken rapportering som behövs.

Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor

som har betydelse för havs- och vattenmiljön.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:81.

SFS 2011:652

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011