SFS 2011:653 Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

110653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kontinentalsockelförordningen
(1966:315);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

ska ha följande lydelse.

5 §

1

Sveriges geologiska undersökning prövar frågor om tillstånd till sand-,

grus- eller stentäkt på ett område som i sin helhet är beläget inom allmänt
vattenområde i havet, om inte regeringen enligt fjärde stycket ska göra detta.
Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma hur de all-
männa hänsynsreglerna i 2

kap. miljöbalken följs. Enligt 3 a § lagen

(1966:314) om kontinentalsockeln ska ansökan innehålla en miljökonse-
kvensbeskrivning. Ansökningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar.
Sveriges geologiska undersökning ska i ett tillståndsärende inhämta yttrande
från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, kommunen och andra
berörda myndigheter.

Ett beslut om tillstånd ska gälla för viss tid, högst tio år, och avse ett visst

område. I beslutet ska det anges i vilken omfattning sand, grus eller sten får
tas samt de villkor som behövs för att i skälig omfattning tillgodose andra in-
tressen såsom sjöfarten, fisket och naturvården eller som annars föranleds av
bestämmelserna i havsrättskonventionen. Beslutet ska också innehålla en
upplysning om den prövning av verksamheten som kan krävas enligt någon
annan författning.

Sveriges geologiska undersökning ska ta ut en avgift för tillstånd enligt

4 b § andra stycket lagen om kontinentalsockeln. En avgift behöver dock
inte tas ut om företaget är av ringa omfattning eller om det finns något annat
särskilt skäl mot att ta ut avgiften. Avgifterna bestäms av Sveriges geolo-
giska undersökning.

Om en täkt som avses med ansökningen är av större omfattning eller kan

medföra betydande skadeverkningar eller om Naturvårdsverket eller Havs-
och vattenmyndigheten begär det, ska Sveriges geologiska undersökning
med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning.

1 Senaste lydelse 2007:952.

SFS 2011:653

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:653

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)