SFS 2011:654 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

110654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 3 och 4 §§ förordningen (1980:789) om

åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 §

1

Innan Transportstyrelsen fattar beslut med stöd av denna förordning

ska den höra

1. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i fråga om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 1 kap. 2 §, 2 kap., 3 kap. 2 § an-

dra stycket, 7 §, 8 §, 11 § första stycket i fråga om anordningarnas utform-
ning och drift eller 13 §, 4 kap. 1 eller 8 §,

b) medgivande som lämnas med stöd av 3 kap. 1 §, och
c) föreskrifter om undantag med stöd av 9 kap. 1 §, dock inte avseende

undantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fråga om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 5 kap. 4 §, och
b) föreskrifter om undantag med stöd av 9 kap. 1 §, i fråga om undantag

från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

3. Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och

Sjöfartsverket samt, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet,
Försvarsmakten, i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av
7 kap. 1 §,

4. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hyd-

rologiska institut, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i frå-
ga om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

5. Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och

Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 2 lagen om åtgärder
mot förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

6. Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten,

i fråga om

a) beslut om samråd som avses i 7 kap. 4 § andra stycket,
b) föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §, och

1 Senaste lydelse 2008:1127.

SFS 2011:654

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:654

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7. Försvarsmakten i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av

3 kap. 11�13 §§ eller föreskrifter om undantag som meddelas med stöd av
9 kap. 1 §, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet.

4 §

2

Beslut som meddelas av Försvarsmakten med stöd av denna förord-

ning ska meddelas efter samråd med Transportstyrelsen, Naturvårdsverket
och Havs- och vattenmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1127.