SFS 2011:656 Förordning om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

110656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 16 § svävarfartsförordningen (1986:305) ska

ha följande lydelse.

16 §

1

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna förordning. Länsstyrelsen
ska särskilt underrätta Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten om ett sådant beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1123.

SFS 2011:656

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011